Language:

به Settle In خوش آمدید

بهترین مکان شما برای یافتن اطلاعات معتبر و دقیق در مورد برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده و زندگی در ایالات متحده. برای آغاز، زبان تان را انتخاب کنید.
SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.