Language:

در باره زنده گی در ایالات متحده بدانید

«جهت‌دهی فرهنگی» آموزشی است که ادارات اسکان مجدد برای آشنا ساختن شما با مهارت‌ها و نگرش‌های لازم برای عادت کردن به زندگی در USRAP و ادغام مکمل با جوامع جدید، برگزار می‌کنند.

من می خواهم در مورد زندگی در ايالات متحده بدانم.

در ایالات‌متحده، کارکنان، کارآموزان و داوطلبان ادارات اسکان مجدد با برگزار کردن کورس «جهت‌دهی فرهنگی» که مخصوص جامعه هدف شما طراحی شده است، از شما استقبال می‌کنند. به همین دلیل، برخی ادارات اسکان مجدد به «جهت‌دهی فرهنگی»، «جهت‌دهی اجتماعی» می‌گویند. «جهت‌دهی فرهنگی» برای ارائه معلومات عملی درباره جابجا شدن، یافتن وظیفه و دسترسی به خدمات محلی مانند مراقبت صحی و آموزش طراحی شده است. «جهت‌دهی فرهنگی» کورس مهمی است و زمینه پیشرفت شما در ماحول جدید را فراهم می‌کند. «جهت‌دهی فرهنگی» به همراه خدمات ترجمان ارائه می‌شود. مهاجرین تازه‌وارد در صنف‌بندی گروپی، یا در صورت لزوم،  فردبه‌فرد در مکان‌های معین، از آن مستفید می‌شوند. «جهت‌دهی فرهنگی» برای تسریع پروسه خوداتکایی شما دیزاین شده است. «جهت‌دهی فرهنگی» به شمول این موضوعات می‌شود. اداره اسکان مجدد اشتغال اشتغال آموزش صحت خدمات اجتماعی حقوق و وظایف یادگیری انگلیسی مدیریت پول ترانسپورت انطباق فرهنگی

به دنبال معلومات در مورد زندگی در ایالات متحده استید؟

رباره برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده، سفر و مراحلی که باید قبل از ورود به ایالات متحده انجام دهید بیشتر بدانید. يا مجموعه از منابع مشهور را در زير مشاهده کنيد
SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.