درباره شما

Settle In، معلومات مطمئن و دقیقی درباره پروسه اسکان مجدد و زندگی در آمریکا ارائه می‌کند. برای آغاز، یکی از سه گزینه زیر را انتخاب کنید.

Patrick Muteba, 21 (left) and George Ngalamulume,18 are brothers from Zambia. Their parents fled the Democratic Republic of Congo to Zambia. With very little formal education in Zambia, the two are now college students: Patrick is pre-law; George is pre-med. The brothers, along with their parents and other siblings were resettled May 2008, on Patrick's birthday. Patrick is a former intern with the IRC in Boise.
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
من یک پناهنده خارج از ایالات متحده هستم
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
من یک پناهنده در ایالات متحده هستم