درباره شما

Settle In، معلومات مطمئن و دقیقی درباره پروسه اسکان مجدد و زندگی در آمریکا ارائه می‌کند. برای آغاز، یکی از سه گزینه زیر را انتخاب کنید.

Refugees using technology
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
من یک پناهنده خارج از ایالات متحده هستم
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
من یک پناهنده در ایالات متحده هستم