در ایالات متحده چگونه با پولیس برخورد کنیم

وظیفه پولیس در ایالات متحده حفظ امن و نظم عامه، تنفیذ قانون
رای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند
در حالات عاجل برای دریافت کمک٬ شما میتوانید به شماره 9-1-1 در تماس شوید. مانند آتش نشان ها و امبولانس٬ پولیس به کمک شما خواهد شتافت.همچنان در حالات مختلف ممکن است با پولیس روبرو شوید. مثلاً٬ هنگامی که آنها راننده ها را به خاطر ارتکاب تخلفات ترافیکی متوقف میکنند. هنگامی که در محلات عامه با پولیس روبرو میشوید٬ یا در هنگام راننده گی به شما هدایت توقف داده میشود ویا در حالات دیگر با آنها روبرو میشوید، بهتر است مشوره های ذیل در نظر داشته باشید:
 • ۱. آرام باشید و احساسات خویش را کنترول نمایید.
 • .۲. برخورد احترام آمیز داشته باشید. از مشاجره و استدلال بیجا اجتناب کنید.
 • ۳. دستان تان را از جیب ها بیرون نموده تا قابل دید بوده باشند.
 • ۴. از دویدن ویا دست انداختن ناگهانی به کدام چیز پرهیز کنید.
 • ۵. در یک محل ثابت قرار گرفته و حرکت نکنید.
 • ۶. اگر در واسطه نقلیه هستید، پس در همان واسطه نقلیه باقی مانده و کمربند چوکی خویش را به حالت بسته نگه دارید.
 • ۷. مامور پولیس را لمس نکنید و همچنان از نزدیک شدن بیحد به مامور پولیس پرهیز کنید.
 • ۸. کارت هویت و همچنان شماره تیلیفون کسی را که در صورت نیاز میتواند با شما کمک نماید، با خود داشته باشید.
 • ۹. برای داشتن اجازه ترک محل بپرسید و درصورت دریافت اجازه ترک، محل را با آرامی ترک نمایید.
POLICE_07
POLICE_04
به خاطر داشته باشید: خوب است به پولیس بگویید که شما حرف های او را نمی فهمید.  شما حق قانونی دارید تا ترجمان داشته باشید.
 • اگر شما متهم به نقض قانون شده و توقیف میشوید، درینصورت حق دارید ساکت بوده و قبل از تحقیق موضوع را با وکیل مدافع تان شریک سازید.
 • اگر توانایی استخدام وکیل مدافع نداشته باشید، درینصورت محکمه  وکیل مدافع را برای تان استخدام نموده تا در محکمه از شما نماینده گی کند.
شما باید کارت مخصوص را با خود حمل نموده تا در حالات برخورد با پولیس با شما کمک نماید. قبل از دریافت و نشان دادن کارت٬ اول پرسان  کنید و اجازه نشان دادن این کارت را اخذ نموده بعداً کارت را نشان بدهید. کارت برخورد پولیس با شخص مهاجر
من یک مهاجر جدیدالورود هستم. من بصورت قانونی وارد  ایالات متحده شده ام.   زبان مادری من……….. است. من به یک ترجمان ضرورت دارم.   لطفاً به این شماره ………… زنگ بزنید.   وضعیت صحی:
POLICE_16

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

 
SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.