မိတ္ေဆြ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို တန္ဖိုးထားပါသည္။

ယခု ဝက္ဆိုဒ္သည္ ႏိုင္ငံတကာကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ International Rescue Committee (IRC) ၏ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန႔္ခြဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိေနပါသည္။ ကြၽန္ႏွပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ လာေရာက္သူမ်ားက သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးရာတြင္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘက္မွ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို မသိပဲ စိုးရိမ္ႏိုင္သည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔မွ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ယခု ပုဂၢိဳလ္ေရး ေၾကာ္ျငာခ်က္သည္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤ IRC အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ကိုလာေရာက္ၾကေသာသူမ်ား ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ေလးစားပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ လာေရာက္ၾကေသာသုံးစြဲသူမ်ား ေပးထားေသာ နာမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို IRC ဝန္ထမ္းမ်ား၊ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ားမွ လုံျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းေပးထားမည္ျဖစ္ကာ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အလႉရွင္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ထုတ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ IRCအဖြဲ႕အေနႏွင့္ မည္သည့္အဖြဲ႕ကိုမွ သုံးစြဲသူတို႔ နာမည္မ်ား၊ေနရိပ္လိပ္စာမ်ား၊ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေပးျခင္း၊ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းစရာမ်ားရွိပါက ေအာက္တြက္ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးလ္လိပ္စာကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
COResourceExchange@Rescue.org

IRC အဖြဲ႕အစည္းမွ သိမ္းစည္းေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သည္ လာေရာက္သုံးစြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားဆႏၵမပါဘဲ ေကာက္ခံထားမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈလွ်င္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ေပးရန္ မလိုပါ။ IRC ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ သုံးစြဲသူ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ နာမည္၊ လိပ္စာ၊ zip/ စာတိုက္သေတၱာအမွတ္၊ ေမးလ္လိပ္စာမ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သုံးစြဲသူကိုယ္တိုင္မွ လိုလိုလားလား ေပးအပ္မွသာလွ်င္ လက္ခံထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ Website တႊင္ ထိုသို႔အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံထားႏိုင္ေသာ စနစ္မရွိေသးပါ။ အကယ္၍ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ သုံးစြဲသူမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့လွ်င္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ IRC အဖြဲ႕ႏွင့္ဤ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းကိုင္တြယ္ေသာသူမ်ားသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ IRCသည္ တတိယပါတီ အေနႏွင့္ ဤ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကိုင္တြယ္ေနသည့္သူမ်ားအား မိတ္ေဆြတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကို လုံၿခဳံတင္းၾကပ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားကို မပိုင္ေသာ္လည္း ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

အျခားအင္တာနက္ဆိုဒ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကြၽန္ႏုပ္တို႔၏ ဆာဗာသည္ ဤဆိုဒ္ သို႔လာေရာက္ၾကေသာသူမ်ား၏ ဒိုမိန္းအမည္မ်ားကို မွတ္မိမည္ျဖစ္ၿပီး အီးေမးလ္လိပ္စာကိုမူ မွတ္ထားမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုIPလိပ္စာသည္ သင္မည္သည့္ ဒိုမိန္းအေကာင့္ (ဥပမာ..gmail.com, aol.com) ႏွင့္ ဤဆိုဒ္ကိုဝင္ေရာက္သည္ကို ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုအခ်က္ကို ဆာဗာ၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ဝက္ဆိုဒ္၏ စာသားမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းေအာင္မြန္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ရာတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ မွတ္ယူထားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္ကို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် အျခားအဖြဲ႕အစည္းကို မွ်ေဝသြားမည္ မဟုတ္ပါ။

ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ မူဝါဒ

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ သင္၏ စာတိုက္လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံံပါတ္မ်ားအား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေပးထားပါက မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ အကယ္၍ မိတ္ေတြအေနႏွင့္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္မခံလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ စာပို႔ၿပီး အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
COResourceExchange@Rescue.org

ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါ

အကယ္၍ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမွျဖစ္ေစ၊ တရားဥပေဒအရျဖစ္ေစ သုံးစြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါမူ IRCမွ ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ IRC ၏ အခြင့္အေရး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာမ်ား၊ IRC ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ (ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) ထိခိုက္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္ကို သံသယရွိပါက ထိုသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“Cookies” မ်ားကို သုံးစြဲျခင္း

သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မွာ IRCမွ အျခားကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္မဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား၊ ေဒတာမ်ားကိုမူ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ cookies မ်ားမွတဆင့္ အလိုအေလ်ာက္ သိမ္းဆည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ Cookies ဆိုသည္မွာ ဖိုင္အေသးစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔မွတဆင့္ မၾကာခဏဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို လာေရာက္သုံးစြဲသူမ်ားကို သိေနရန္၊ သုံးစြဲသူမ်ား သြားလိုသည့္siteမ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာရွာေဖြႏိုင္ရန္ႏွင့္ Website တြင္ ရွာေဖြၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စုေပါင္းကာ စာရင္းလုပ္ေပးၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ပိုမိုတိုးတက္မႈရွိေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။

Cookies သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ စနစ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးဖိုင္မ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပ႐ိုဂရမ္မဟုတ္ပါ။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ cookies သည္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ သုံးစြဲသူကို ။ အကယ္၍ သုံးစြဲသူသည္ cookies မွ စုေပးထားေသာ အခ်က္ကို မလိုခ်င္ပါက ဘေရာင္ဆာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထိုသို႔ cookies စနစ္ကို လက္ခံ (သို႔) ျငင္းပယ္ႏိုင္သည့္ ႐ိုးရွင္းသည့္နည္းလမ္း ပါဝင္သည္။ ထို cookies စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ရန္အတြက္ မိတ္ေဆြ၏ browser စနစ္တြင္ပါေသာ “အကူအညီ” သို႔ “ပံ့ပိုးကူညီမႈ”ဟူေသာေနရာကိုသြားေရာက္ပါ။ IRC ထိုသို႔ cookies နည္းပညာကိုအသုံးျပဳရျခင္းမွာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သုံးစြဲသူမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မဟုတ္သည့္ ေဒတာမ်ားကိုယူၿပီး ထိုသူ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သုံးစြဲမႈပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္

အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း The General Data Protection Regulation (‘GDPR’) သည္ ဥေရာပ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းျဖစ္ပါသည္။ GDPR စည္းမ်ဥ္းသည္ ေမလ ၂၅၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အက်ဴံးဝင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို GDPR စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ GDPR စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အားထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

  • မိတ္ေဆြ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ျခင္း
  • ရယူထားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား
  • မိတ္ေဆႊ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း
  • မိတ္ေဆြ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လုံျခံဳေရးတင္းၾကပ္ျခင္း
  • ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းသို႔ လက္လႊဲေပးျခင္း
  • IRC(သို႔) တတိယပါတီ ၏အေနျဖင့္ မိတ္ေဆြ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကိုအသုံးျပဳရန္ သိမ္းဆည္းရာတြင္ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားကို လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒအတြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ IRC အဖြဲ႕သည္ မိတ္ေဆြ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ မ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းရန္ အလြန္မွ အေလးထားပါသည္။ IRC အဖြဲ႕သည္ လူသားခ်င္းမစာနာ မေထာက္ထားေသာ အလြန္တရာ ဆိုး႐ြားလြန္းေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အတြက္ လႈပ္ရွားကာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးရန္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရေသာသူမ်ားကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးေရးႏွင့္ အနာဂတ္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးေနပါသည္။ ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြ၏အခြင့္အေရးကို ျပသနာမျဖစ္ေစပါ။ ကြၽန္ႏုပ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကို ဥပေဒေဘာင္ႏွင့္အညီ အသုံးခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ websiteသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စတင္ခဲ့ကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒကို အမႉးထားခဲ့ပါသည္။ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ New York ျပည္နယ္တြင္ က်င့္သုံးေသာ ဥပေဒသည္ မည္သည့္ေနရာေဒသ တြင္မဆို အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြကို လုံၿခဳံေရးမူဝါဒ(သို႔) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပသနာမ်ား (သို႔) အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ားကို New York ႏွင့္ New York ျပည္နယ္ရွိ မည္သည့္တရားစီရင္ရာ႐ုံးတြင္မဆို တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ခြင့္ျပဳထားသည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားခ်င္ပါသည္။

အကယ္၍ မိတ္ေဆြမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအျပင္ဘက္တြင္ေနထိုင္ကာ မိမိ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လိုလားစြာေပးအပ္ခဲ့လွ်င္ ထိုကိုယ္ေရးအခ်က္ကို လုံၿခဳံေရးမူဝါဒႏွင့္အညီ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း/ထားသိုျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါသည္။ IRC အေနျဖင့္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ နစ္နာဆုံးရွံး မႈမ်ားျဖစ္လာပါက မိမိတို႔တာဝန္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး အပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵမပါပဲ IRC အားမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွ် ေပးရန္မလိုအပ္သည္ကို သတိႀကိဳတင္ေပးခ်င္ပါသည္။

တတိယပါတီမ်ားသို႔ ေပးသည့္လင့္ခ္မ်ား

မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔မွ မိတ္ေဆြကို အျခားဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို “ႏွိပ္ျခင္း” ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးပါမည္။ဤလုံၿခဳံေရးမူဝါဒသည္ မိမိတို႔ Rescue.org ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္သာ အက်ဴံးဝင္ၿပီး အျခား တတိယပါတီဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ မဆိုင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ IRCသည္ IRC တံဆိပ္ ပါဝင္ေနေသာ အျခားဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးစနစ္မ်ားနင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာမ,မခံႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ ထိုတတိယပါတီ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကို ထိုဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္မသုံးမီ ေသခ်ာေလ့လာပါရန္ အၾကံေပးလိုပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒ

IRC အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္သည့္အေနႏွင့္ (၁၃) ႏွစ္ေအာက္ အြန္လိုင္းသုံးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို မည္သည္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းမည္မဟုတ္ပါ။ ထို (၁၃) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အုပ္ထိန္းသူတို႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ Rescue.orgကို အသုံးျပဳသင့္ၿပီး IRCကို သူတို႔၏ ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို မေပးအပ္သင့္ပါ။

လုံျခံဳေရးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား

IRC မွ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိပဲ အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ ထိုသို႔လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ပုံမွန္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ ၂၈၊ ၂၀၁၈တြင္ ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္ပါ COResourceExchange@Rescue.org

IRC websiteကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒကို သေဘာတူေၾကာင္းလက္မွတ္ထိုးရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုံၿခဳံေရးမူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့လွ်င္လည္း မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ Website ကို ဆက္လက္အသုံးျပဳေနပါက ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လက္ခံေၾကာင္း ယူဆမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း IRCမွ မိတ္ေဆြ၏ ဆႏၵမပါဘဲ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မ်ားကို ထည့္သြင္းခိုင္းမည္မဟုတ္ပါ။ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို IRC မွ အသုံးျပဳသည္ကို မႀကိဳက္ပါက ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားမလိုသည့္ အျခား Website ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(သို႔) အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဤ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ တြင္ပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေမရိကန္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဗ်ဴ႐ို၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ထိုအဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားျပဳမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိထားသည္ဟု မထင္ေစလိုပါ။