အဆင့္ (၁)- ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ရန္ သင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးလွ်င္ သင္ႏွင့္ အနီးစပ္ ဆုံးရွိ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခြင့္ေထာက္ပံ့ေရး စင္တာက ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးကို တက္ေရာက္ရန္ ဆက္သြယ္လိမ့္မည္။ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ခြင့္ ေထာက္ပံ့ေရးစင္တာ (RSC) မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ထားသည္။

USRAP3_01

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ရန္ သင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးလွ်င္ သင္ႏွင့္ အနီးစပ္ ဆုံးရွိ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခြင့္ေထာက္ပံ့ေရး စင္တာက ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးကို တက္ေရာက္ရန္ ဆက္သြယ္လိမ့္မည္။ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ခြင့္ ေထာက္ပံ့ေရးစင္တာ (RSC) မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ထားသည္။

RSC မွ တာဝန္ရွိသူသည္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ဖိုင္တစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ (သင့္မိသားစုပါ အတူ ေလွ်ာက္ပါက မိသားစုပါမည္)။ တာဝန္ရွိသူက သင့္တိုင္းျပည္မွ ဘာေၾကာင့္စြန႔္ခြာလို သလဲစသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးလိမ့္မည္။ ကနဦးစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ စုေဆာင္းလိမ့္္မည္။ သင္ႏွင့္အတူရွိမေနေသာ ေဆြမ်ိဳး မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပင္ ေတာင္းလိမ့္မည္။ သင့္ဓါတ္ပုံကိုလည္း ႐ိုက္ယူလိမ့္မည္။

ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးအၿပီးတြင္ သင့္ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးရန္ အျခားေသာ အေမရိကန္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ပို႔လိမ့္မည္။ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သင္ေပးထား ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိ စုံစမ္းလိမ့္မည္။ တစ္ခါတရံ လုံၿခဳံေရးစစ္ဆးျခင္းသည္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတတ္ၿပီး တစ္ခါတရံ အေမရိကန္ အစိုးရမွ လုံးဝခြင့္မျပဳတတ္ေပ။

RSC မွတာဝန္ရွိသူသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ရန္ သင့္ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ တာဝန္ရွိသူသည္ သင့္တိုင္းျပည္မွ ထြက္ခြာလိုေသာ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ သင့္တိုင္းျပည္သို႔ မျပန္ႏိုင္ေတာ့ေသာ အေၾကာင္းရင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားမည္။

တာဝန္ရွိသူသည္ သင့္ဘာသာစကားကို မေျပာတတ္ ပါက RSC မွ ဘာသာျပန္တစ္ေယာက္ ထားေပးမည္။ RSC မွ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္၏ တာဝန္သည္ သင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္သည္ သင္ေျပာျပေသာ အေၾကာင္း အရာကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း။ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း မလုပ္ပါ။ သင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ေျပာသမွ် ဘာသာျပန္ၿပီး သင့္စကားအဓိပၸါယ္ေျပာင္းလဲ သြားေအာင္ မလုပ္ပါ။ ဘာသာျပန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိပါက ပြင့္လင္းစြာေျပာပါ။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ နားမလည္ပါက သို႕မဟုတ္ တစ္ခုခုမရွင္းလင္းပါက တာဝန္ရွိသူကို ေမးျမန္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ထပ္မံေျပာဆိုေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္။ ဘာသာျပန္ႏွင့္ ေျပာဆိုမႈအဆင္မေျပပါက RSC မွ ဝန္ထမ္းကို ေျပာႏိုင္သည္။

သင္သည္ ႐ိုးသားရမည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္တိုင္းတြင္ မွန္ကန္ၿပီး တိက်ရမည္။ အေျဖမ်ားကို မလိမ္ပါႏွင့္။ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကို မသိပါက မသိပါဟု ေျပာႏိုင္သည္။ သင့္အေျဖမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် မွန္ကန္တိက် ျပည့္စုံရမည္။ တာဝန္ရွိသူသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူအျဖစ္ သင္၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကို မွတ္တမ္း တင္လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံကို စြန႔္ခြာၿပီး မျပန္လိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေမးမည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (USCIS) ကို တင္ေသာ ဖိုင္တြင္ သိမ္းထားမည္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္-RSC မွ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ အားလုံးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်မႈအား လက္ခံရန္ စဥ္းစားျခင္း အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္။ ဘာသာျပန္ မ်ားသည္ အင္တာဗ်ဴးအတြင္း ေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေပါက္ၾကားေစရန္ ကတိသစၥာဆိုထားၾကသည္။ RSC မွ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ သင့္အေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ လုံးဝသက္ဆိုင္မႈမရွိပါ။ USCIS သည္သာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

USRAP4_05
USRAP_06

မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

တာဝန္ရွိသူသည္ သင့္ဘာသာစကားကို မေျပာတတ္ ပါက RSC မွ ဘာသာျပန္တစ္ေယာက္ ထားေပးမည္။ RSC မွ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္၏ တာဝန္သည္ သင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္သည္ သင္ေျပာျပေသာ အေၾကာင္း အရာကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း။ ထိန္ခ်န္ထားျခင္း မလုပ္ပါ။ သင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ေျပာသမွ် ဘာသာျပန္ၿပီး သင့္စကားအဓိပၸါယ္ေျပာင္းလဲ သြားေအာင္ မလုပ္ပါ။ ဘာသာျပန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိပါက ပြင့္လင္းစြာေျပာပါ။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ နားမလည္ပါက သို႕မဟုတ္ တစ္ခုခုမရွင္းလင္းပါက တာဝန္ရွိသူကို ေမးျမန္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ထပ္မံေျပာဆိုေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္။ ဘာသာျပန္ႏွင့္ ေျပာဆိုမႈအဆင္မေျပပါက RSC မွ ဝန္ထမ္းကို ေျပာႏိုင္သည္။

သင္သည္ ႐ိုးသားရမည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္တိုင္းတြင္ မွန္ကန္ၿပီး တိက်ရမည္။ အေျဖမ်ားကို မလိမ္ပါႏွင့္။ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကို မသိပါက မသိပါဟု ေျပာႏိုင္သည္။ သင့္အေျဖမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် မွန္ကန္တိက် ျပည့္စုံရမည္။ တာဝန္ရွိသူသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူအျဖစ္ သင္၏ ေလွ်ာက္ထားမႈကို မွတ္တမ္း တင္လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံကို စြန႔္ခြာၿပီး မျပန္လိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ေမးမည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (USCIS) ကို တင္ေသာ ဖိုင္တြင္ သိမ္းထားမည္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္-RSC မွ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ အားလုံးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်မႈအား လက္ခံရန္ စဥ္းစားျခင္း အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသည္။ ဘာသာျပန္ မ်ားသည္ အင္တာဗ်ဴးအတြင္း ေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မေပါက္ၾကားေစရန္ ကတိသစၥာဆိုထားၾကသည္။ RSC မွ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ဘာသာျပန္မ်ားသည္ သင့္အေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ လုံးဝသက္ဆိုင္မႈမရွိပါ။ USCIS သည္သာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

RSC သို႔ အင္တာဗ်ဴးေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးခံရမည္ (သတၱဳစစ္စက္)။ RSC တြင္ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအပါအဝင္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကို လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ေနရာတြင္ ထားခဲ့ရမည္။

အင္တာဗ်ဴးမတိုင္ခင္ RSC သို႔ အင္တာဗ်ဴးေနရာတြင္ အၾကာႀကီးေစာင့္ရႏိုင္သည္။ RSC ဝန္ထမ္းသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင့္စိတ္ရွည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါလိမ့္မည္။ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ေမးခြန္းေမးလိုပါက ေစာင့္ဆိုင္းရာေနရာရွိ RSC ဝန္ထမ္း သို႔ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းကို ေမးႏိုင္သည္။

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.