လိမ္လည္ျခင္းကို ဆန႔္က်င္ျခင္း

USRAP သည္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ သင့္ကို ကူညီရန္ျဖစ္ၿပီး တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးကို ယုံၾကည္သည္။ သင့္ယုံၾကည္မႈ၊ ဘာသာတရား၊ လိင္ကြဲျပားမႈ သို႔ လိင္စိတ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သံသယဝင္ပါက USRAP ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေျပာႏိုင္သည္။ သင့္ကို တာဝန္ယူထားသူ သို႕မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး (အမ်ိဳးသား သို႔ အမ်ိဳးသမီး) ကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းကို သင္ေျပာသမွ်အား တင္းက်ပ္စြာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္။

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

USRAP ၏ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူ အေျခက်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုပ္ငန္းတြင္း မွားယြင္းစြာ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ဆန႔္က်င္ၿပီး မွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ အေျခက်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အားလုံးသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ RSC၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ UNHCR ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ အေျခက်ေရးအတြက္ ေငြေၾကးမေတာင္းခံပါ။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က သင့္ထံ အခေၾကးေငြ ေတာင္းခံပါက၊ ေလွ်ာက္ထားရန္ အတင္းအၾကပ္ တိုက္တြန္းပါက၊ သင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို စြက္ဖက္ျခင္း၊ ၾကန႔္ၾကာေစျခင္း ျပဳလုပ္ပါက၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔ အျခားေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ပါက၊ ၿခိမ္းေျခာက္ပါက RSC သို႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။ အက်င့္ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ပထမအဆင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေပးလိမ့္မည္။

Picture3
Picture11

ဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

မှတ်တမ်းများ မတွေ့ပါ။

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.