အဆင့္ (၄) ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ မထြက္ခြာမီ RSC သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သြားေသာ ခရီးႏွင့္ ေရာက္ေသာအခါ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးမည္။

CO PROVIDER_02

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၄) ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို လက္ေတြ႕က်က် နားလည္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သစ္တြင္ အေျခက်ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ကို သင္ၾကားေပးသည္။ USRAP သည္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံေပၚမူတည္၍ ျပဳစုထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သိလိုသမွ် ေျဖေပးႏိုင္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆို ေပးႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႂကြယ္ဝၿပီး လူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက သင္ၾကားေပးမည္။

CO PROVIDER_07
CO PROVIDER_03

မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘဝသစ္ စတင္သည့္အခါ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ

 • Resettlement Agency ၏ အခန္းက႑
 • အလုပ္အကိုင္
 • ေနထိုင္ေရး
 • ပညာေရး
 • က်န္းမာေရး
 • ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း
 • လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ား
 • အဂၤလိပ္စာသင္ျခင္း
 • ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲျခင္း
 • သြားလာေရး
 • ယဥ္ေက်းမႈညႇိႏႈိင္းျခင္း

သင့္အတြက္ အက်ိဳးမ်ားေစရန္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း သင္တန္းမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရလြယ္ေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခြင့္ရေသာ မိသားစုဝင္မ်ား အားလုံးကို တက္ေစခ်င္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းကို မတက္ေရာက္ ႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ထိုအခါ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ သင့္ဘဝရပ္တည္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံရရွိမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ မထြက္ခြာမီ ထိုစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္လည္း ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းကို ထပ္မံတက္ေရာက္ရမည္။

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.