Language:

အဆင့္ (၅) ထြက္ခြာျခင္း

ဤအဆင့္တြင္ RSC သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ သင္သြားမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးေရးအဖြဲ႕အစည္း International Organization for Migration (IOM) ပူးေပါင္းၿပီး စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္။ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေလယာဥ္စရိတ္ ကို အတိုးမဲ့ေခ်းယူႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၃ ႏွစ္ခြဲအၾကာတြင္ ျပန္ဆပ္မည္ဟု ကတိပါသည့္ ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရမည္။
USRAP_19
ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၅) ထြက္ခြာျခင္း

သင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မေရာင္းမီ၊ အလုပ္မထြက္မီ၊ အိမ္မွ မထြက္ခြာမီ IOM မွ ခရီးသြားရန္ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကို အတည္ျပဳသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရရွိမည္။
  • ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္၊ ေလယာဥ္ေျပာင္းစီးျခင္းႏွင့္ ျပည္ဝင္ဗီဇာ
  • မထြက္ခြာမီေခၚေဆာင္ေပးျခင္း
က်းမႈဖလွယ္ျခင္းသင္တန္းတြင္ ေပးထားေသာ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အျပင္ ေလယာဥ္ခ်ိန္၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အေကာက္ခြန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ေျပာင္း စီးခ်ိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံလက္ခံရရွိမည္။
  • အေမရိကန္ႏိုင္ငံျပင္ပရွိ ေလဆိပ္မ်ားသို႔ သြားလာမႈႏွင့္ နားေနမႈ
    • ေလဆိပ္တြင္ check-in (ခ်က္အင္)ဝင္ျခင္း၊ အေကာက္ခြန္ွႏွင့္
    လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သင့္ကို ကူညီေပးလိမ့္မည္။
  • ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ခရီးသြားစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာ ခရီးသည္မ်ားကို လိုအပ္သလို ကူညီေပးမည္။
  • ေလယာဥ္ေျပာင္းစီးခ်ိန္တြင္ ကူညီျခင္း
ေလယာဥ္ရွာေဖြရာတြင္ ကူညီေခၚေဆာင္ေပးမည္။ ေလယာဥ္ေျပာင္းစီးခ်ိန္အတြင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈကို IOM မွ စီစဥ္ေပးမည္။
  • ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကူညီျခင္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ IOM ဝန္ထမ္းမွ သင့္ကို လာႀကိဳၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ေလယာဥ္ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ေပးမည္။ ေနာက္ဆုံး သြားမည့္ေနရာတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီမွ လာႀကိဳမည္။
USRAP_18
USRAP_20

မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

မထြက္ခြာမီ သင္ႏွင့္တူတူ ထြက္ခြာသူတိုင္းအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုး ျပန္ဆပ္မည္ဟု ကတိပါသည့္ ေငြေပးေခ်ရန္ ကတိစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရမည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဤအတိုးမဲ့ေခ်းေငြကို ျပန္ေပးရန္ ၄၂ လ အခ်ိန္ရွိသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေခ်းေငြကို ေရာက္ရွိၿပီး ၆ လ မွစ၍ ဆပ္ႏိုင္သည္။ ေခ်းေငြကို ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္တြင္ ပါသည့္အတိုင္း လစဥ္ ဆပ္ရမည္။ လစဥ္ဆပ္ေငြကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူေအဂ်င္စီသို႔ ေပးပို႔ရမည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူေအဂ်င္စီသည္ အျခားေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းသူမ်ားအတြက္ ေငြကို IOM သို႔ ျပန္ေပးမည္။ ခရီးသြားေခ်းေငြျပန္ဆပ္ျခင္းသည္ ခရီးသြားေခ်းေငြပ႐ိုဂရမ္ကို ေထာက္ပံ့ေစႏိုင္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေႂကြးယူစနစ္ အတြက္ သင္နာမည္ေကာင္းရေစရန္ ကူညီေပးသည္။ ေခ်းေငြဆပ္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီကို အေၾကာင္းၾကား သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေခ်းေငြပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး ေခ်းေငြဆပ္သည့္ကာလကို တိုးေပးႏိုင္သည္။ ေရာက္ရွိၿပီးပါက ေခ်းေငြကတိ စာခ်ဳပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အေရးပါသည္။
မထြက္ခြာမီ IOM သည္ ဝန္စည္စလွယ္ ကန႔္သတ္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သယ္ေဆာင္ခြင့္မရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပလိမ့္မည္။ ဝန္စည္စလွယ္ အလြန္ ကန႔္သတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ IOM သည္ တန္ပိုေပးေဆာင္ျခင္း မျပဳေပးဘဲ မိမိဘာသာ ရွင္းရမည္။ တန္ပိုရွိပါက ေလဆိပ္တြင္ ပစၥည္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္သည္။

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.
SettleIn Logo
Learn on the go
ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို Cultural Orientation Resource Exchange (CORE) မွျပဳစုေရးသားထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္တင္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပၚလစီသည္ ဖက္ဒရယ္အဆိုးရမွ အတည္ျပဳထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။