Language:

ပညာေရး

သန္စြမ္းမႈ၊ က်ား/မ၊ အသက္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သက္မႈ၊ လူမႈေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ဘဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကေလးတိုင္း ပညာသင္ႏိုင္သည္။
ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။
အစိုးရေက်ာင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ အစိုးရေက်ာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္ အခြန္မ်ား ရွိသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္အ႐ြယ္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း မျဖစ္မေနတက္ရသည္။ ေက်ာင္း မျဖစ္မေန တက္ရသည့္ အသက္ကို ျပည္နယ္တစ္ခုစီအလိုက္ ျပဌာန္းထားသည္။ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းပုံမွန္တက္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ရသည္။
CORE_Education Levels_v3
20210211_JMcBride_Boise_02

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား

လူတစ္ေယာက္သည္ အသစ္မ်ားကို သင္ယူရန္ မႀကီးလြန္း မငယ္လြန္းဟု အေမရိကန္မ်ားက ယုံၾကည္ ၾကသည္။ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ငယ္႐ြယ္ေသာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားသည္ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ပညာသင္ရသည့္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ လိုသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွာ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ၿပီး အခ်ိန္ပိုင္း ေက်ာင္းတက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး သူမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးၾကသည္။
 • အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ စာေပသင္တန္းမ်ား
 • ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ား ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား
 • အထက္တန္းဒီပလိုမာ မရွိေသာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ General Education Development (GED) ဒီပလိုမာ
 • သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ား
 • လူမႈေကာလိပ္မ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂ ႏွစ္ ပ႐ိုဂရမ္)
 • ေကာလိပ္ သို႔ တကၠသိုလ္ (မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄ ႏွစ္ ပ႐ိုဂရမ္)
 • နယ္ပယ္အေျမာက္အျမားရွိ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ား
ဤသင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္။ မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ညႇိျခင္း

အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အျခားႏို္င္ငံမ်ားတြင္ သုံးေသာ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စာသင္ခန္းပတ္ဝန္းက်င္ ရွိသည္။ မူလေတြးေတာျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အားစိုက္မႈ အေပၚတြင္ ျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးျဖစ္လာသည္။ အုပ္စုလိုက္အလုပ္သည္ အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ေအာင္ျမင္မႈေပၚ မူတည္ၿပီး အကဲျဖတ္သည္။ မိဘမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ မကြၽမ္းက်င္လွ်င္ေတာင္ သားသမီးမ်ားကို ကူညီၿပီး ပံ့ပိုးစရာ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမိဘမ်ား သားသမီးပညာေရးအတြက္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ
 • ေက်ာင္းမစခင္ ေႏြရာသီတြင္ ေက်ာင္းကို လွည့္ပတ္ျပသျခင္းရွိမရွိ စုံစမ္းပါ။
 • သင့္ကေလးကို ေက်ာင္းမွာ ဘာသင္ရလဲဟု ျပန္ေမးပါ။
 • သင့္ကေလးကို အိမ္စာ စာအုပ္ သို႔ အိမ္စာ ဘာပါလဲဟု ေမးပါ။
 • သင့္ကေလးေက်ာင္းတြင္ ESL အတန္းရွိပါက တက္ခိုင္းပါ။
 • မိဘဆရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္ပါ။
 • ေက်ာင္းအားကစားအသင္း သို႔ အႏုပညာအသင္းစေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကူညီပါ။
 • သင့္ကေလး၏ စာသင္ခန္းတြင္ ကူညီပါ။
 • သင့္ကေလးကို ဘတ္စ္ကား သို႔ ေက်ာင္းသို႔ လိုက္ပို႔ပါ။
 • သင့္ကေလးကို အိမ္စာအတူလုပ္ေပးပါ။
CORE_Education Levels_v4

ကေလးႏွင့္ လူငယ္

အစိုးရေက်ာင္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ  ဘာသာေရးသတ္မွတ္မႈ မရွိပါ။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဘာသာေရးသတ္မွတ္မႈ ရွိသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာ က်ဴရွင္စရိတ္ရွိသည္။ အေမရိကန္တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးအဆင့္ ၄ ခု ရွိသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး တစ္ခန္းတည္း အတူတူတက္ရသည္။ မူႀကိဳေက်ာင္း။ ။အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ မလိုအပ္ေပ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အခမဲ့မဟုတ္ေပ။ မူလတန္းေက်ာင္း။ ။သူငယ္တန္း (အသက္ ၅ ႏွစ္) မွ စၿပီး ၅ တန္း သို႔ ၆ တန္းထိ ရွိသည္။ (အသက္ ၁၂ ႏွစ္) အလယ္တန္း သို႔ အထက္တန္းငယ္။ ။၆ တန္း သို႔ ၇ တန္းမွ ၈ တန္း သို႔ ၉ တန္းအထိ ပါဝင္သည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ မွ ၁၄ ႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။ အထက္တန္း။ ။၉ တန္း သို႔ ၁၀ တန္းမွ ၁၂ တန္း (အသက္ ၁၄ ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ) ပါဝင္သည္။ ဤအတန္း ၿပီးေျမာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထက္တန္းဒီပလိုမာ ရရွိသည္။ အထက္တန္းဒီပလိုမာ ရရွိၿပီး စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေကာလိပ္ သို႔ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ပညာေရးသည္ အခမဲ့မဟုတ္ပါ။ ဒုတိယလိုက္ေသာ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္း တက္ႏိုင္ၿပီး ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားထက္ ေစ်းသက္သာသည္။
Yassin and Annalena in their classroom. Yassin is playing an educational game on the tablet computer. Annalena is one of the teachers. They are both from the green group and participants in “Huckepack”. The aim of “Huckepack” (translated as “piggyback”) is to actively support newly immigrated children socially, emotionally and linguistically with the transition to secondary school through a summer vacation program, based on IRC's educational “Healing Classrooms” concept. Bockmühle comprehensive school, Essen, Germany.

ဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Test your Knowledge

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.
SettleIn Logo
Learn on the go
ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို Cultural Orientation Resource Exchange (CORE) မွျပဳစုေရးသားထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္တင္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပၚလစီသည္ ဖက္ဒရယ္အဆိုးရမွ အတည္ျပဳထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။