Language:

ယဥ္ေက်းမႈ ညႇိျခင္း

ယဥ္ေက်းမႈ ညႇိျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာမည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမ်ားအတြက္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္သို႔ ကူးေျပာင္းစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႕အဆင့္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္။

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ခ်ိန္ညႇိျခင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာခ်ိန္တြင္ သင္သည္ စိတ္လႈပ္ရွား ပူပန္ေနႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ ဘဝသစ္ အေျခက်လာသည္ႏွင့္ သင္သည္ အျခားခ်ိန္ညႇိမႈအဆင့္မ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံလာရႏိုင္သည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈခ်ိန္ညႇိျခင္း ေလးဆင့္ရွိသည္။ အဆင့္တိုင္းအတြက္ ကာလႏွင့္ ခက္ခဲမႈမ်ား ကြဲျပားသည္။ သင္သည္ အဆင့္အခ်ိဳ႕ကို တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုေတြ႕ႀကဳံရျခင္း (သို႔) အဆင့္တစ္ခုကို ေက်ာ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ပ်ားရည္ဆမ္းကာလ အဆင့္- သင္သည္ ယူအက္စ္တြင္ ေနထိုင္ရသည့္ ဘဝအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွား ေပ်ာ္႐ႊင္သည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈ စိတ္ေနသားမက်သည့္အဆင့္- မတူညီသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေနထိုင္ရသည့္အတြက္ စိတ္ပူပင္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း ခံစားရသည္။ 

ခ်ိန္ညႇိသည့္အဆင့္- အသိုင္းအဝိုင္းသစ္တြင္ ပို၍ တည္ၿငိမ္ လာသည္။ နိစၥဓူဝ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိလာသည္။ 

ေနသားက်လာသည့္အဆင့္- သင္၏ ဘဝသစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသစ္ကို ေနသားက်လာသည္။ ခက္ခဲခ်ိန္အခ်ိဳ႕ ႀကဳံေတြ႕ရေသာ္လည္း ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာအျဖစ္ ခံစားရသည္။ 

Dari Cultural Adjustment

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ သင္၏ဘဝသစ္ကို ခ်ိန္ညႇိေနစဥ္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳမႈမ်ားကို သုံးၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စိတ္ေနသားမက်မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

  • အဂၤလိပ္စာသင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရွာျခင္း၊ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 
  • အသိုင္းအဝိုင္းမွ ပြဲမ်ားသြားျခင္း၊ အားကစားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ ပရဟိတကူညီျခင္းတို႔ျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရႏိုင္သည္။ 
  • သင့္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားကို က်င့္သုံးမွ်ေဝပါ။ ဥပမာ- သင့္႐ိုးရာအစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ သင့္ဘာသာေရးကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ျခင္း (သို႔) ႐ိုးရာဂီတ သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္း။
  • မိသားစုတြင္း အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း သတိရပါ။ ဥပမာ- ကေလးမ်ားက ပို၍ျမန္ဆန္စြာ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္သည္။ စိတ္ရွည္ပါ။ သင့္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ 
  • အေမရိကန္ လူမႈေရးစံအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာပါ။ ဥပမာ- အလုပ္အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခ်ိန္တြင္ မ်က္လုံးခ်င္း ဆုံၾကည့္ျခင္းသည္ ေလးစားမႈကို ျပသသည္ဟု အေမရိကန္အမ်ားစုက ယူဆေၾကာင္းကို သင္သိပါသလား။ 
  • သေဘာထားႀကီး သည္းခံၿပီး ေလးစားမႈရွိပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး အယူဝါဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈမ်ား ရွိၾကသည္။ သင္ႏွင့္ မတူေစကာမူ ၎တို႔ကို ေလးစားမႈရွိရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈ ခ်ိန္ညႇိျခင္းသည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သတိရေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္၏ အသိုင္းအဝိုင္းအသစ္တြင္ ေနထိုင္မႈအတြက္ ခ်ိန္ညႇိရန္ အခ်ိန္ယူရပါမည္။ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ပါက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီကို ေမးပါ။ 

self sufficiency and self-advocacy (2)
honeymoon stage (2)

သင့္အသိပညာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ အသင့္ပဲလား။

သြားလာရင္းႏွင့္ သင္ယူပါ

Settle In အက္ပ္ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ပံ့ပုိးေပးမယ့္ အေဖၚပါ။ ေပ်ာ္စရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝကုိ ေလ့လာရင္း သင့္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ရယူပါ။

ေလ့လာရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းမ်ား

တံု႔ျပန္ေလ့လာယူရႏုိင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားျဖင့္ အစဥ္ပဲ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္မွာပါ။ Settle In က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေရးကုိ သင္ယူရတာ ေပ်ာ္စရာႀကီး လုပ္ေပးမွာပါ။ ကုိယ့္အရွိန္ျဖင့္ သင္ယူပါ – ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က လမ္းၫႊန္ေေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။

SettleIn Logo
Learn on the go
ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို Cultural Orientation Resource Exchange (CORE) မွျပဳစုေရးသားထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္တင္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပၚလစီသည္ ဖက္ဒရယ္အဆိုးရမွ အတည္ျပဳထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။