Language:

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

ပတ္ဝန္းက်င္သစ္သို႔ ေရာက္ရွိပါက သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိသည္။ မ်ားစြာေသာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး တစ္ခု သို႔ တစ္ခုထက္ပို၍ ရွိသည္။ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို ေဘးကင္းစြာ စီးနည္း သိရန္ လိုအပ္သည္။ သင္ ေရာက္ၿပီးေနာက္ မၾကာခင္ အေျခက်ေရးေအဂ်င္စီသည္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးလိမ့္မည္။
ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္းႏွင့္ ကားေမာင္းျခင္းတို႔ကို ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပထမဆုံးစေရာက္ခ်ိန္တြင္ သြားလိုသည့္ေနရာမ်ားကို လမ္းေလွ်ာက္သြားႏိုင္ရသည္။ မၾကာခင္ အမ်ား ျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို သုံးတတ္လာမည္။ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္ တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ မတူညီေပ။ အခ်ိဳ႕ေနရာ မ်ားတြင္ သြားလိုေသာ ေနရာတိုင္း ေရာက္သည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံသာ ရႈိၿပီး မရွိႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ ရွိျခင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကားပိုင္ၿပီး ေမာင္းျခင္းသည္ ေစ်းႀကီးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပထမဆုံးေန႔ရက္ မ်ားအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ကို အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးျဖင့္ သြားၾကည့္သင့္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလုုပ္ရၿပီး ကားကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္ပါက ကားဝယ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကားဝယ္လွ်င္ လိုက္နာရမည့္ ကားအာမခံ၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏွင့္ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ရွိသည္။
CORE_Transportation_v2
CORE_Transportation_v6
အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္ ၿမိဳ႕ရွိ လူမ်ားကို ကားမပါဘဲ သြားႏိုင္ေစသည္။ သင္ စီးေသာ ယာဥ္ေပၚသို႔ တက္နည္း၊ စီးနည္း၊ ဆင္းနည္းတို႔ကို သိရန္ လိုသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအမ်ိဳးအစား () မ်ိဳး ရွိသည္။ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ေျမေအာက္ရထားမ်ား ႏွင့္ အသြားအျပန္ရထားတို႔ ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္အတိုင္း ေမာင္းႏွင္ၿပီး တိက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စီးနင္းသူမ်ား အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရပ္ေပးသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးကို အသုံးျပဳရန္ လက္မွတ္ဝယ္ရသည္။ တက္စီႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေစ်းႀကီးသည္။
CORE_Transportation
သင့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ပါက အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ လမ္းအမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ အခ်က္ျပမ်ားကို သတိျပဳပါ။ ေထာင့္မ်ားႏွင့္ လူကူးမ်ဥ္းက်ားမ်ားတြင္ လူသြားလမ္းကို သုံးပါ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စက္ဘီးမ်ားအတြက္ လမ္းသက္သက္ေပးထားၿပီး စက္ဘီးစီးသမားမ်ား အတြက္ မီးပြိဳင့္ႏွင့္ ေဘးကင္းေရးစည္းကမ္းမ်ား ရွိသည္။ စက္ဘီးစီးျခင္းသည္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ေစ်းသက္သာေသာ သြားနည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘးကင္းစြာ စက္ဘီးစီးရန္ လမ္းစည္းကမ္းကို သိရမည္။
CORE_Transportation_v12
CORE_Transportation_v3

သင့္အသိပညာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ အသင့္ပဲလား။

သြားလာရင္းႏွင့္ သင္ယူပါ

Settle In အက္ပ္ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ပံ့ပုိးေပးမယ့္ အေဖၚပါ။ ေပ်ာ္စရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝကုိ ေလ့လာရင္း သင့္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ရယူပါ။

ေလ့လာရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းမ်ား

တံု႔ျပန္ေလ့လာယူရႏုိင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားျဖင့္ အစဥ္ပဲ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္မွာပါ။ Settle In က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေရးကုိ သင္ယူရတာ ေပ်ာ္စရာႀကီး လုပ္ေပးမွာပါ။ ကုိယ့္အရွိန္ျဖင့္ သင္ယူပါ – ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က လမ္းၫႊန္ေေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။
SettleIn Logo
Learn on the go
ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို Cultural Orientation Resource Exchange (CORE) မွျပဳစုေရးသားထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္တင္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပၚလစီသည္ ဖက္ဒရယ္အဆိုးရမွ အတည္ျပဳထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။