အဂၤလိပ္စာသင္ျခင္း

အဂၤလိပ္စာသင္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကေလးေရာ လူႀကီးပါ ပိုမိုအဆင္ေျပသည့္ဘဝသို႔ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ ႏိုင္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အဂၤလိပ္စာသည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မည္။ အလုပ္ရေစမည္။ အလုပ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေစသည္။ အျခားအေမရိကန္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံႏိုင္သည္။ အေမရိကန္တြင္ ဘဝသစ္ကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ စႏိုင္ေစသည္။

On their day off, Violeta Sr. and Violeta Jr. spend time togeter at a local library in San Jose, CA reading and practicing their English

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္စာသင္ျခင္း

လူတစ္ေယာက္သည္ အသစ္မ်ားကို သင္ရန္ မငယ္လြန္း မႀကီးလြန္းဟု အေမရိကန္မ်ားက ယူဆသည္။ ဘာသာစကားအသစ္သင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ သင္ယူပုံမွာလည္း မတူညီေပ။ အေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ဆရာႏွင့္ စာသင္ခန္းတစ္ခုတြင္ သင္ျခင္းသည္ အဂၤလိပ္စာသင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္စာသင္ရန္ အျခားနည္းလမ္း မ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

 

The Timsina family, a Bhutanese family recently resettled in New York after years in a refugee camp in Nepal: Uma attends an ESL class.
On their day off, Violeta Sr. and Violeta Jr. spend time togeter at a local library in San Jose, CA reading and practicing their English

အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသင္ယူျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 

ဘာသာစကားအသစ္သင္ရန္ လုပ္ႏိုင္ေသာအရာမ်ား

  • အျခားအဂၤလိပ္စကား ေျပာသူမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့က်င့္ျခင္း
  • အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တီဗြီၾကည့္ျခင္း သို႔ ေရဒီယို နားေထာင္ျခင္း
  • အြန္လိုင္းမွ အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ အင္တာနက္ကို သုံးပါ။
  • အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား တက္ပါ။
  • အပတ္တိုင္း ပန္းတိုင္ထားပါ။
  • စကားလုံးအသစ္မ်ားကို စာရင္းလုပ္ထားပါ။
  • လမ္းမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ စတိုးဆိုင္ျပတင္းေပါက္မ်ားတြင္ ျမင္သမွ် အဂၤလိပ္စာကို ႀကိဳးစားဖတ္ပါ။

 

 

The Timsina family, resettled in New York after years spent in a refugee camp in Nepal: Kushal holds up a poster board with a Burmese boy, so the children can read along while they sing the song ?River,? which Kushal and Pratiksha often sing outside of the classroom.

အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား

ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မၾကာေသးခင္ကမွ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားတို႔အတြက္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားအား ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အခမဲ့ ျဖစ္ျပီး၊ သင့္အနီးတြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ကူညီ ရွာေဖြေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အသက္အရြယ္ရွိသည့္ ပညာေရး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေနာက္ခံ အသိုင္းအ၀ိုင္းအသီးသီးမွ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတို႔သည္ အတူထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အစပိုင္းအဆင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အသစ္ေရာက္ရွိလာသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ အနီးအနားသြားလာသည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ ရိုးရွင္းျပီး လက္ေတြ႕ က်သည့္ အဂၤလိပ္စာအား သင္ယူေလ့လာၾကရသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ စတိုးဆိုင္တစ္ခုတြင္ သင္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ဘတ္စ္ကား အခ်ိန္စာရင္းတစ္ခုအား ဖတ္ရႈျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအား ရွာေဖြျခင္း အစရွိသည္တို႔တြင္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စာ စကားစုမ်ားကို သင္ သင္ယူေလ့လာေကာင္း ေလ့လာရေပမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အတန္းမ်ားတြင္မူ ဟိုတယ္တစ္ခု၌ အလုပ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ခုအတြင္း အလုပ္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည့္ အဂၤလိပ္စာအား သင္ၾကားၾကရသည္။ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ အတန္းမ်ားတြင္မူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာ သဒၵါ၊ စာဖတ္ျခင္း ႏွင့္ စာအေရးအသားပိုင္းတို႔ကို ပိုမို အာရံုစိုက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေကာလိပ္ေက်ာင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာရန္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား

အဂၤလိပ္စာ သင္ေနစဥ္ အလုပ္တစ္ခု ရွာၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဆး႐ုံးမ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ရႏိုင္သည္။

အဂၤလိပ္စာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ရန္ အခ်ိန္ေပးရေပသည္

ေဒသတြင္း အေျခက်ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူမ်ားကို အဂၤလိပ္စာသင္တန္းအပ္ရန္ ကူညီၾကသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ လူမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အဂၤလိပ္စာကို အတူတကြ သင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနာက္ခံဘဝမတူေသာ္လည္း သူတို႔သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ရန္သာ တညီတၫြတ္တည္း ဆႏၵရွိၾကသည္။

On their day off, Violeta Sr. and Violeta Jr. spend time togeter at a local library in San Jose, CA reading and practicing their English

သင့္အသိပညာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ အသင့္ပဲလား။

သြားလာရင္းႏွင့္ သင္ယူပါ

Settle In အက္ပ္ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ပံ့ပုိးေပးမယ့္ အေဖၚပါ။ ေပ်ာ္စရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝကုိ ေလ့လာရင္း သင့္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ရယူပါ။

ေလ့လာရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းမ်ား

တံု႔ျပန္ေလ့လာယူရႏုိင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားျဖင့္ အစဥ္ပဲ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္မွာပါ။ Settle In က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေရးကုိ သင္ယူရတာ ေပ်ာ္စရာႀကီး လုပ္ေပးမွာပါ။ ကုိယ့္အရွိန္ျဖင့္ သင္ယူပါ – ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က လမ္းၫႊန္ေေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။