အသိုင္းအ၀ိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းအတြင္းရွိ လူမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကူညီမႈ၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့ သို႔ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ အစိုးရ၊ လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့သည္။

CORE_Fire Fighters

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

 

အစိုးရကူညီမႈ

အစိုးရလူမႈေရးလုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည္။ သူတို႔သည္ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ား၊ အိမ္ေျခမဲ့မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားစေသာ အကူအညီ လိုအပ္သူမ်ားကို ကူညီသည္။ အစိုးရအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို ကူညီေသာ အစိုးရအစီအစဥ္မ်ားမွာ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ား

အလုပ္ရွာရန္ ခက္ခဲေနေသာ လူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ ၂ ခု သည္ ယာယီေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေပးသည္။ ကေလးရွိေသာ မိဘမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ မိသားစုမ်ား ယာယီေထာက္ပံ့မႈ (TANF) ႏွင့္ ကေလးမရွိေသာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားႏွင့္ လူလြတ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ခိုလႈံသူ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ (RCA)။

ျဖည့္စြက္အာဟာရေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္ (SNAP)

ဤအစီအစဥ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ လူမ်ားကို အစားအစာဝယ္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို တစ္လလွ်င္ အစားအစာဝယ္ရန္ အေႂကြးကတ္ေပးထားသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားသည္ ေဒသတြင္း အစိုးရ႐ုံးတြင္ အစားအစာေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္။ ေထာက္ပံ့ေသာပမာဏသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ ကြာျခားမႈရွိၿပီး မိသားစုဝင္ အေရအတြက္ႏွင့္ ဝင္ေငြေပၚမူတည္သည္။

ျဖည့္စြက္လုံျခံဳေရးဝင္ေငြ (SSI)

မသန္စြမ္းသူ သို႔ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္သူ သို႔ ဝင္ေငြနည္းသူ သို႔ မရွိသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ကေလးေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ သို႔ အလုပ္ရွာႏိုင္ရန္ အခမဲ့ သို႔ ကုန္က်စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ ေပးသည္။

အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ လူတိုင္း ရရွိႏိုင္ေသာ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိသည္။

 

Violeta Sr. and Violeta Jr. go grocery shopping on their day off work. San Jose, CA
CORE_Daycare

အစိုးရကူညီမႈ

ပန္းျခံမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖရာေနရာမ်ား

ေဒသတြင္း ပန္းျခံမ်ားသည္ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ရန္ေနရာ၊ ကစားကြင္းႏွင့္ အားကစားကြင္းတို႔ ရွိသည္။ ပန္းျခံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လည္ပတ္သူမ်ား လုပ္ရ မလုပ္ရေသာ လိုက္နာခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ေဒသတြင္း ပန္းၿခံအမ်ားစုသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားပန္းျခံမ်ားသည္ ဝင္ေၾကးေပးရသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ

အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လႉဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ ၾကသည္။ သူတို႔တြင္ အလုပ္ကို ႀကိဳျမင္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ရွိၿပီး သူတို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ တင္ျပရသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ သီးျခားျဖစ္သည္။

ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔မွ တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည္။

အမ်ိဳးသားအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGO)

NGO မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားမွ အစီအစဥ္ခ်သည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္။ ပမာဏ၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားသည္ ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ကြာသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေပးသည္။

အႀကံေပးျခင္း

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈအေျခအေန ကူညီျခင္း

အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား

အလုုပ္အကိုင္မ်ား

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္လုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CBO)

ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အပန္းေျဖျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည္။ သင့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္ CBO ၏ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးစု လူမႈအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း (ECBO) ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕က အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သည္။

ယုံၾကည္မႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (FBO)

FBO တြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဝတ္ျပဳ ေနရာမ်ား ပါဝင္ၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္မႈ ရွင္သန္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရန္ပုံေငြလက္ခံရရွိထားေသာ FBO မ်ားစြာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ မည္သည့္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ မိသားစုအလိုက္ ကူညီရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ား ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕က အသုံးျပဳၿပီးေသာ အဝတ္အစားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားအား ေပးသည္။

 

 

 

 

သင့္အသိပညာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ အသင့္ပဲလား။

သြားလာရင္းႏွင့္ သင္ယူပါ

Settle In အက္ပ္ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ပံ့ပုိးေပးမယ့္ အေဖၚပါ။ ေပ်ာ္စရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝကုိ ေလ့လာရင္း သင့္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ရယူပါ။

ေလ့လာရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းမ်ား

တံု႔ျပန္ေလ့လာယူရႏုိင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားျဖင့္ အစဥ္ပဲ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္မွာပါ။ Settle In က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေရးကုိ သင္ယူရတာ ေပ်ာ္စရာႀကီး လုပ္ေပးမွာပါ။ ကုိယ့္အရွိန္ျဖင့္ သင္ယူပါ – ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က လမ္းၫႊန္ေေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။