အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သင္စတင္ေရာက္ရွိေသာအခါ သင့္ကို တိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခက်ေနၿပီးသားျဖစ္ေသာ ေဆြမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရႏိုင္ပါသည္။ သင္အိမ္ေထာင္မရွိပါက သင္ႏွင့္ လိင္တူညီသည့္ အျခားအိမ္ေထာင္မရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္အတူ ထားႏိုင္ပါသည္။

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သင္၏ ပထမဆုံးလအတြင္း အိမ္ေနရာ ရရွိေအာင္ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက ေဆာင္႐ြက္ေပးပါလိမ့္မည္။ သန႔္ရွင္းၿပီး ေစ်းသက္သာကာ လုံျခံဳမႈ ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိသည့္ အိမ္ေနရာကို သူတို႔က ရွာေပးပါမည္။ အစပိုင္းတြင္ သင့္မွာဝင္ေငြကန႔္သတ္ခ်က္ ရွိသည့္ အတြက္ သင့္ပထမဆုံးေနအိမ္က သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝင္ေငြတည္ၿငိမ္လာေသာအခါ သင့္ဝင္ေငြ၊ လိုအပ္ခ်က္၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေနအိမ္ကို ေနာင္အခါ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

Bothina's children Majed and Jori play with neighbor children in front of their house.
20191102_AOberstadt_Boise_020

အဆင္တန္ဆာမ်ား

သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ တိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္တြင္ အေျခခံ ပရိေဘာဂႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား ထားရွိေပးရန္ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက တာဝန္ရွိပါသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အိပ္ရာခင္းမ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသုံးပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထိုေအဂ်င္စီသည္ ပစၥည္းအသစ္မ်ား သင့္အားေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ထိုပစၥည္းမ်ားက အေျခအေနေကာင္းမြန္သင့္ေသာ္လည္း အသစ္ျဖစ္ရန္ မလိုပါ။

ေနအိမ္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခန္းတြင္ မီးဖို၊ လက္ေဆးကန္ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာတို႔ရွိေသာ မီးဖိုေခ်ာင္၊ ဧည့္ခန္းႏွင့္ ထမင္းစားခန္း၊ တစ္ခန္း သို႔မဟုတ္ တစ္ခန္းထက္ပိုေသာ အိပ္ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ ဗီ႐ိုမ်ား ပါဝင္ေလ့ရွိပါသည္။

Yisehak Samage is a 40-year-old refugee from Ethiopia and was resettled by the IRC in Baltimore after he fled from political violence. He used to be a biology teacher at a university. He was reunited with his wife and daughter five years after arriving to the U.S. With the help of the IRC, he was able to purchase his first home a year ago. He's currently taking classes to become a nurse and hopes to get his PhD in biology.

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္း

အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေစ်းႀကီးတတ္ၿပီး ေနထိုင္စရာ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာတစ္ခု ရွာေတြ႕ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ ေနအိမ္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခန္းငွားေနေလ့ ရွိပါသည္။ အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္းသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ၿမိဳ႕ မတူညီသလို ရပ္ကြက္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုပင္ မတူညီပါ။ သင္ဘယ္မွာေနေန အိမ္ေနရာခ်ထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ သင့္လစဥ္ကုန္က်စရိတ္၏ အမ်ားဆုံးအစိတ္ပိုင္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း သင့္အိမ္ရွင္ကို ႀကိဳတင္အသိေပးထားပါက တိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္မွ သင္ထြက္ခြာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိသည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။ သင့္ငွားရမ္းမႈ မရပ္ဆိုင္းမီ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ သင္တတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာဖို႔လိုပါသည္။

အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္း အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အိမ္ငွားေရာ အိမ္ရွင္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိပါသည္။ တိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္ကို သင္ငွားေသာအခါ ငွားရမ္းမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ထိုးရပါမည္။  ငွားရမ္းမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ သင့္ကို အိမ္ငွားဟု သတ္မွတ္ၿပီး သတ္မွတ္ အခ်ိန္ကာလအတြက္ အိမ္ၿခံေျမကို သင္ကငွားရန္၊ ငွားရမ္းခႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ခမ်ားကို အခ်ိန္မီေပးရန္၊ အိမ္ၿခံေျမကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ သင္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ငွားရမ္းမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို  ခ်ိဳးေဖာက္ပါက (ငွားရမ္းေသာကာလ မကုန္ဆုံးခင္ တိုက္ခန္းမွ ထြက္ခြာပါက) ဒဏ္ေၾကး ေပးရႏိုင္ၿပီး သင့္ရမွတ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အပ်က္သေဘာ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္တကယ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းပါက သင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရအား အသိေပးျခင္းႏွင့္ စာတိုက္စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ စဥ္းစားေနပါက သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ရယူေစလိုပါသည္။

ေျမရွင္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္း ဥပေဒမ်ားက အိမ္ရွင္ေရာ အိမ္ငွားကိုပါ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ အိမ္ရွင္မ်ားက သူတို႔၏အိမ္ေနရာမ်ားသည္ ငွားရမ္းမႈအိမ္ၿခံေျမအတြက္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေရး စံခ်ိန္စံၫႊန္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရပိုက္မ်ားႏွင့္ အပူေပးစနစ္မ်ား အေျခအေနေကာင္းေအာင္ အိမ္ရွင္က စီမံေပးရပါမည္။ မီးခိုးေထာက္လွမ္းစက္မ်ား ေပးထားၿပီး ႂကြက္ႏွင့္ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား မရွိေအာင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ အိမ္ရွင္သည္ အိမ္ငွားမည့္သူ၏ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လိင္၊ မိသားစုအေျခအေန၊ ကိုယ္၊ စိတ္က်န္းမာေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး အိမ္မငွားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန္ အိမ္ေနရာခ်ထားျခင္း ဥပေဒမ်ားက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ဆိုသည္မွာ မိမိတိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္ အိမ္အနီးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္သူကို ဆိုလိုပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းသည္ တိုက္ခန္းအေဆာက္အအုံမ်ားရွိ အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားကို သန႔္ရွင္းေအာင္ထားပါသည္။ ေနအိမ္ျဖစ္ပါက သင့္အိမ္ရွိျမက္ခင္းကို သပ္ရပ္ေအာင္ထားၿပီး အမႈိက္ပစ္ေသာ ေန႔မ်ားတြင္သာ အမႈိက္စြန႔္ပစ္ပါ။ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ဆိုသည္မွာ ညအခါ ဆူညံသံမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ သင့္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ မေပးရပါ။

 

CORE_Housing
Housing

သင့္အသိပညာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ အသင့္ပဲလား။

သြားလာရင္းႏွင့္ သင္ယူပါ

Settle In အက္ပ္ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ပံ့ပုိးေပးမယ့္ အေဖၚပါ။ ေပ်ာ္စရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝကုိ ေလ့လာရင္း သင့္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ရယူပါ။

ေလ့လာရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းမ်ား

တံု႔ျပန္ေလ့လာယူရႏုိင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားျဖင့္ အစဥ္ပဲ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္မွာပါ။ Settle In က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေရးကုိ သင္ယူရတာ ေပ်ာ္စရာႀကီး လုပ္ေပးမွာပါ။ ကုိယ့္အရွိန္ျဖင့္ သင္ယူပါ – ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က လမ္းၫႊန္ေေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။