လုံျခံဳေသာေနရာ

USRAP သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံသူမ်ားကို ၎တို႔၏ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ား/မ မေ႐ြး၊ လိင္ခံစားမႈမေ႐ြး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ သင့္ဘဝတြင္ စိတ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ က်ား/မ ခြဲျခားျခင္း၊ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ သင့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို သင့္ကို တာဝန္ယူထားသူ သို႕မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေျပာႏိုင္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင္ေျပာသမွ်အား တင္းက်ပ္စြာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္။
ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။
သင္ႏွင့္ သင့္လိင္တူအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေျခခ်ရန္ အတူလာပါက သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို တရားဝင္ ထိမ္းျမားခြင့္ေပးမည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ လက္ထပ္ရာ ေနရာ၏ ဥပေဒသည္ သင့္လက္ထပ္မႈသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ မွန္မမွန္ ဆုံးျဖတ္ေပးသည္။ လက္မထပ္ရေသးေသာ္လည္း USRAP ရရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အင္တာဗ်ဴးၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ပထဝီဝင္ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ အေျခခ်ႏိုင္သည္။
Picture1
Picture13

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.

SettleIn Logo
Learn on the go
ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို Cultural Orientation Resource Exchange (CORE) မွျပဳစုေရးသားထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္တင္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပၚလစီသည္ ဖက္ဒရယ္အဆိုးရမွ အတည္ျပဳထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။