Language:

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိရဲမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရမည့္ပုံစံ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိရဲမ်ား၏အခန္းက႑သ

ည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာအမိန္႔ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေဘး

ကင္းေရးကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္လုပ္ေပးရန္၊

ႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိလူမႈအသုိင္းအဝန္းးမ်ားမွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြ

င့္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိရဲမ်ား၏အခန္းက႑သ

ည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာအမိန္႔ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေဘး

ကင္းေရးကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္လုပ္ေပးရန္၊

ႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိလူမႈအသုိင္းအဝန္းးမ်ားမွ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြ

င့္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

သင့္တြင္ အေရးေပၚကိစၥရွိပါက၊ သင္သည္ အကူအညီေတာင္းခံရန္အတြက္ 9-1-1

သို႔ဖုန္းေခၚဆိုရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

မီးသတ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံကားမ်ားကဲ့သို႔ပင္

၊ သင့္ကိုကူညီေပးရရဲမ်ားေရာက္လာပါလိမ့္မည္။

 

ယာဥ္စည္းကမ္းခ်ုိဳးေဖာက္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကုိ ရဲမ်ားက တားဆီးရပ္တန္႔သည္႔အခါကဲ့သုိ႔ သင့္အသုိင္းအဝန္းရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း သင္သည္ ရဲမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္သည္။

သင္သည္လူျမင္ကြင္းတြင္ရဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရပါက၊ ၎တို႔က သင္ကားေမာင္းေနစဥ္ ရပ္ခိုင္းပါက၊ သို႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ခုခုတြင္၎တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံမိပါက၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔သည္၎တို႔ႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကံဉာဏ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္-

  1. စိတ္ေအးေအးထားကာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။
  2. ေလးစားမႈရွိပါ။ ျငင္းခုံျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
  3. သင္၏လက္မ်ားကို အိတ္ကပ္အျပင္သို႔ထုတ္ထားၿပီး ျမင္သာေအာင္ထားထားပါ။
  4. ႐ုတ္တရက္ ကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေျပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထြက္သြားျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
  5. တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနပါ။
  6. သင္သည္ ယာဥ္ထဲတြင္ျဖစ္ပါက၊ ယာဥ္ထဲတြင္ပင္ေနကာ ထိုင္ခုံခါးပတ္ပတ္ထားပါ။
  7. ရဲအရာရွိကို ထိကိုင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာရပ္ေနျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
  8. သင္၏ I.D. ကို ယူလာၿပီး၊ လိုအပ္မည္ဆိုပါက

သင့္ကိုကူညီႏိုင္မည့္တစ္စုံတစ္ဦး၏ဖုန္းနံပါ

တ္ကို ယူထားပါ။

  1. သြား၍ ရ မရေမးျမန္းကာ၊ ရၿပီဆိုပါ

က၊ စိတ္ေအးေအးႏွင့္ ထြက္ခြာပါ။

US Law First Amendment Rights How to interact with police in the United States
US Law First Amendment Rights

မွတ္ထားေပးပါ- သင္နားမလည္ေၾကာင္းေျပာႏိုင္ပါသည္။ သ

င့္တြင္ စကားျပ

န္ရယူရန္ တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

သင္သည္ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုစြပ္စြဲခံရကာ ဖမ္းဆီးခံရပါက၊ သင့္တြင္ ႏွုတ္ဆိတ္ေနပိုင္ခြင့္ရွိကာ ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္းမခံရမီေရွ႕ေနႏွင့္စကားေျပာပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

သင္သည္ ေရွ႕ေနမငွားႏိုင္ပါက၊ တရား႐ုံးက သင့္အတြက္ေရွ႕ေနတစ္ဦးကို ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤသည္မွာ ရဲမ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရာတြင္ သင့္ကိုကူညီေပးႏိုင္သည့္ သင္ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေသာကဒ္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဤကဒ္ကိုမယူမီတြင္ အရင္ဆုံးေမးျမန္းကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူပါ

ခိုလႈံသူ-ရဲ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္းကဒ္

ကြၽႏ္ုပ္သည္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ ခိုလႈံသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တရားဝင္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္ေျပာဆိုေသာဘာသာစကားမွာ ______ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္အတြက္ စကားျပန္လိုအပ္ပါသည္။

_______ ထံ ဖုန္းေခၚဆိုေပးပါ။

ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား-

 

 

ရဲမ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိပါက၊ အကူအညီရယူရန္အတြက္ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းကို ေမးျမန္းပါ။

US Law First Amendment Rights

Ready to test your knowledge?

Education Settle in app

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Apple Store icon
Get it on Google Play store
Settle In App

Test your Knowledge

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.