COVID-19 ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း

ႏိုင္ငံအသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းက ကမၻာအႏွံ႔ က်န္းမာေရးကပ္ေဘးကာလအတြင္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားစြာရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းကာလအတြင္းသင့္ကိုကူညီေပးရန္ ဤေနရာတြင္ ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္ကိုသင္နားလည္ၿပီးလိုက္နာရန္မွာအေရးႀကီးပါသည္။
CORONAVIRUS_24
ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။  

သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေအဂ်င္စီ

ယခုအခါ၊ ယခင္ကထက္ပို၍ သင္၏အေရးကိစၥကိုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေနရန္မွာအေရးႀကီးပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေအဂ်င္စီဝန္ထမ္းသည္ သင္လိုအပ္သည့္ အေရးႀကီးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည့္အရာအားလုံးကိုေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ တည္ရွိေနေသာ႐ုံးခန္းမ်ားစြာအားယာယီပိတ္ထားၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ထမ္းက ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွေန၍ အလုပ္လုပ္ရႏိုင္ပါသည္။ ဒါကေတာ့ ၎တို႔ကသင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္- ဖုန္း- သင့္တြင္ ဖုန္းရွိပါက၊ သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေအဂ်င္စီသည္ WhatsApp သို႔မဟုတ္ FaceTime မွတဆင့္ သင့္ထံဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ စာတိုပို႔ျခင္းသို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမည္။ သင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရေစရန္ သင့္ဖုန္းကိုဖြင့္ထားၿပီးအားသြင္းထားရန္မွာအေရးႀကီးပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပို႔မႈ- တစ္စုံတစ္ေယာက္က သင္လိုအပ္သည့္ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ား ယူေဆာင္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကို တားဆီးရန္ သင့္အိမ္သို႔ ဝင္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ ေမးလ္– အခ်က္အလက္အားသင့္ထံေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ေမးလ္အဝင္စာပုံးကိုပုံမွန္ စစ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ား- ျဖစ္ႏိုင္ပါက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ထမ္းသည္ သင့္ဧရိယာတြင္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာပိုစတာမ်ားကိုခ်ိတ္တြဲထားပါမည္ သို႔မဟုတ္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကိုသင့္တံခါးေအာက္တြင္ ထားခဲ့ပါမည္။
CORONAVIRUS_32
CORONAVIRUS_10

သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သင္မိသားစုကိုကာကြယ္ရာတြင္ သင္၏ အခန္းက႑မွာအဓိကက်ပါသည္။ ဒါကေတာ့ သင္လုပ္ႏိုင္သည့္အရာအခ်ိဳ႕ပါ- စိတ္ၿငိမ္ေအာင္ထားပါ- အထူးသျဖင့္ အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားသို႔ သြားၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးသို႔မဟုတ္ ႏွပ္ညႇစ္ၿပီးေနာက္ သင္၏လက္ကိုဆပ္ျပာႏွင့္ ေရျဖင့္ အနည္းဆုံးစကၠန႔္ 20 ၾကာပုံမွန္ ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သင္ခ်စ္ရသူမ်ားကိုကာကြယ္ပါ။ သင့္မ်က္လုံးမ်ား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ကိုေဆးေၾကာမထားသည့္ လက္မ်ားျဖင့္ မဖုံးအုပ္ပါႏွင့္။ ဖ်ားေနသူမ်ားႏွင့္ ခပ္ေဝးေဝးတြင္ေနပါ။ COVID-19 ကူးစက္ခံရသူအမ်ားစုတြင္ မျပင္းထန္ေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိၿပီးအိမ္တြင္ ေနျပန္ေကာင္းလာႏိုင္ပါသည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ သင္၏ ေဒသတြင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေအဂ်င္စီထံမွ အႀကံဉာဏ္ ရယူပါ။ သတင္းနားစြင့္ေနပါ- COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကလ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ အေျခအေနကိုမျပတ္သိရွိေအာင္ နားစြင့္ေနၿပီးလမ္းညႊန္ခ်က္ကိုလိုက္နာရန္မွာသင့္တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ယုံၾကည္စိတ္အခ်ရဆုံးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွိပါသည္။ အစီအစဥ္ဆြဲပါ- သင္ သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္အတူေနသူတစ္ဦးဦးကဖ်ားနာလာႏိုင္၍ သင့္အိမ္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးအစီအစဥ္ဆြဲပါ။ သင္၏ အိမ္ေထာင္စုအတြင္းရွိလူမ်ားပုံမွန္ အသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအသုံးအေဆာင္မ်ားစာရင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ။ ျပတ္လပ္သြားျခင္းမျဖစ္ေစရန္ အိမ္တြင္ အသုံးအေဆာင္မ်ားကိုလုံေလာက္စြာထားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါကဆရာဝန္ထံမွ ပိုျပည့္စုံေသာေဆးညႊန္းပါေဆးဝါးပံ့ပိုးမႈ ရယူပါ။ ဆရာဝန္ထံမည္သို႔ ေခၚဆိုရမည္ကိုသင္မသိပါကအကူအညီအတြက္ သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေအဂ်င္စီထံဆက္သြယ္ပါ။ ကုန္စုံဆိုင္မ်ားထံသြားရျခင္းကိုေလၽွာ့ခ်ရန္ တာရွည္ခံေသာအစားအေသာက္ကိုဝယ္ယူပါ။ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုတြင္းရွိတစ္စုံတစ္ေယာက္ ဖ်ားနာပါကအကူအညီေပးႏိုင္မည့္လူကိုဆုံးျဖတ္ပါ။ အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခားအေျခခံပစၥည္းမ်ားကိုရႏိုင္ရန္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးသို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကိုအကူအညီေတာင္းပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားရယူရန္ လိုအပ္ပါကဆက္သြယ္ရန္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစာရင္းတစ္ခုကိုဖန္တီးပါ။ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ားကို သတိျပဳပါ- သင္၏ ေဒသႏၲရအစိုးရထံမွ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ မရႏိုင္ျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ အဂၤလိပ္လို မေျပာပါက၊ သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေအဂ်င္စီ ကဲ့သို႔ သင့္အတြက္ ေဒသတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ကို စကားျပန္ေပးမည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ရွာပါ။ အျခားေနရာမ်ားရွိ လူမႈကြန္ရက္ သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုတြင္ သက္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရွိႏိုင္ပါ။ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ သို႔မဟုတ္ ကုသနည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ ယုံတမ္းစကားမ်ား ရွိႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ အျခား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အႀကံဉာဏ္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ အတုအလိမ္ကိုေရွာင္ပါ-  ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလိမ္လည္မႈမ်ားကိုသတိထားပါ။ တိုင္ၾကားထားသည့္ လိမ္လည္မႈမ်ားတြင္ အိမ္သုံးစမ္းသပ္ေရးကိရိယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဆးဝါးအတုမ်ား၊ အာမခံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ သင္မသိသူတစ္စုံတစ္ေယာက္ထံမွ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ စာတိုမက္ေဆ့ခ်္ လက္ခံရရွိပါကသို႔မဟုတ္ သင္၏ ဘဏ္အခ်က္အလက္၊ လူမႈဖူလုံေရးနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကိုေတာင္းဆိုခံေနရပါက၊ အခ်က္အလက္မေပးဘဲအကူအညီေတာင္းရန္ သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေအဂ်င္စီထံဆက္သြယ္ပါ။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ မရယူမီဖုန္းေခၚဆိုပါ- ဆရာဝန္၏ ႐ုံးခန္းသို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ အခန္းသို႔ မသြားမီ၊ ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသို႔မဟုတ္ အသက္႐ွဴရခက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုသင္ခံစားေနရပါကဖုန္းႀကိဳဆက္ပါ။ သင္ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကိုသူတို႔ကေျပာျပပါမည္။ ဆရာဝန္ထံမည္သို႔ ေခၚဆိုရမည္ကိုသင္မသိပါကအကူအညီအတြက္ သင္၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေအဂ်င္စီထံဆက္သြယ္ပါ။ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္ခ်စ္ရသူတြင္ အသက္႐ွဴရန္အဆင္မေျပျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေနပါက၊ 911 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ုံအေရးေပၚခန္းသို႔ သြားပါ။ သင္၏ လူမႈဝန္ထမ္းကိုတတ္ႏိုင္သမၽွ အျမန္ဆုံးအသိေပးပါ။ လိုအပ္ပါကစကားျပန္ဆိုမႈအတြက္ အကူအညီေတာင္းပါ- စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေတာင္းဆိုခြင့္ သင့္တြင္ရွိပါသည္- ရက္ခ်ိန္း ျပဳလုပ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚ ေစာင့္ေရွာက္မႈသို႔ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ စကားျပန္ တစ္ဦးလိုအပ္ေၾကာင္းေဆး႐ုံသို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းဝန္ထမ္းကိုေျပာျပပါ။

သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားလူမ်ားကို COVID-19 မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း

COVID-19 သည္ လူတိုင္းကိုထိခိုက္ေစသည့္ ေရာဂါအသစ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါအခံရွိထားသူမ်ားသည္ COVID-19 မွ ျပင္းထန္ေသာေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၿခပိုျမင့္မ်ားသည္။ သင္သည္ အသက္ 65 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာဂါ၊ ျပင္းထန္ေသာ ႏွလုံးေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ဆီးခ်ိဳ ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါအခံရွိထားပါကေရာဂါေၾကာင့္ ဖ်ားနာႏိုင္ေၿခပိုမ်ားႏိုင္ပါသည္။ သင္တြင္ အျခားဖ်ားနာမႈ ရွိပါကသို႔မဟုတ္ မက်န္းမာသူႏွင့္အတူေနထိုင္ပါက၊ သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ခ်စ္ရသူမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ထပ္ေဆာင္း ႀကိဳးစားရပါမည္။ သင္ဖ်ားနာေနပါက၊ အျခားလူမ်ားႏွင့္ အနည္းဆုံးေျခာက္ေပခြာ၍ (လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းဆန႔္ကားေသာအကြာအေဝး) ေနၿပီးတတ္ႏိုင္သမၽွ အိမ္ထဲတြင္ေနေပးပါ။ အျခားလူမ်ားေဘးတြင္ ရွိေနရမည္ဆိုပါက (အိမ္တြင္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထဲတြင္ သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္၏ ႐ုံးခန္းအတြင္းတြင္) ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ရပါမည္။ COVID-19 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္အတြက္၊ COREnav.org သို႔ ဝင္ၾကည့္ပါ
CORONAVIRUS_13

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.