ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အခန္းက႑

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္ (USRAP) မွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ လာေရာက္သည့္  ဒုကၡသည္ မ်ားသည္ သူတို႔၏ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ကူညီ ပံ့ပိုးေပးေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အေထာက္အကူျပဳ စင္တာ (RSC) ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူကို  ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ တရားဝင္မိသားစု၀င္မွေလွ်ာက္ထားေသာ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈဆုိင္ရာ၊ I-730 ေလွ်ာက္ထား ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳထားေသာ အခ်ိဳ႕    I-130 ေလွ်ာက္ထားျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔သြားေရာက္ေနထုိင္ လုိသည့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိဆက္ႏြယ္သူ တစ္ဦးဦး၏ အနီးတြင္ အေျခခ်ရန္ မည္သို႔ေသာ ဆက္ႏြယ္ ေတာ္စပ္မႈ ျဖစ္ေစကာမႈ ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ ခြင့္ရွိသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္စဥ္ ကာလ အတြင္း  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူကိုေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္မလိုအပ္ပါ သို႔ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးကို  ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ခဲ့ပါက ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဆက္ႏြယ္သူ ႏွစ္ဦး စလုံးသည္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို နားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
John, Father of Gloria and family wait for John’s daughter’s arrival at the Boise Airport in Boise, Idaho.
ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားဆိုတာ ဘာလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ေသာဒုကၡသည္မ်ားသည္သူတို႔ေရာက္ရွိ ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ဆုံစည္းရန္ဆႏၵ ရွိေသာ  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္ ေနသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ေဆြမ်ိဳး မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျပီးသည္ ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ၎တို႔၏ အနီး အနားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေစလိုျခင္း ရွိမရွိကို ထိုသူ မ်ားထံဆက္သြယ္သည္။ သူတို႔ သေဘာတူလွ်င္ ထိုတစ္ဦး ခ်င္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဆက္ႏြယ္သူမ်ားဟုသတ္မွတ္ည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးေအဂ်င္စီ သည္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကဲ့သို႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ား ေရာက္ရွိမႈအတြက္ ၄င္းတို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူ  မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု  ဆက္ႏြယ္သူ မ်ား သည္ အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေရာဥပေဒအရပါတာဝန္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သူတို႔၏ သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး  အေတြ႕အႀကဳံကို ကူညီျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေထာက္အကူျပဳေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ႏိုင္ သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ အကူအညီႏွင့္အတူ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သို႔ သူတို႔ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အျမန္ဆုံးအလုပ္ အကိုင္မွ တဆင့္ စီးပြားေရးကို မိမိကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္ဖူလုံႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္ကို သတိရရန္ အေရးႀကီးသည္။
IRC Atlanta case manager Alaa Naji, a former refugee from Iraq.
Kazingufu Rananzani, 35, fled the Democratic Republic of Congo to Uganda in 2002 because of escalating violence. Kazingufu, his wife Hellen and their five children were resettled in Baltimore by the IRC July 2016.,,To help Kazingufu and his family adapt to the American lifestyle, the IRC matched them with a family mentor, Susie Lawrence. Here, she reviews the children's report cards from school with the family.

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ ဆိုတာ ဘာလဲ။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေအဂ်င္စီသည္ အက်ိဳး အျမတ္မယူေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး (USRAP) မွတဆင့္ အေမရိကန္သုိ႔လာေရာက္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည္။ လက္ခံေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး (R&P)အစီအစဥ္ မွ ဒုကၡသည္ မ်ားရရွိသည့္ လိုအပ္ေသာ အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ သည္လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး ရန္ပုံေငြ တစိတ္တပိုင္းကို ေထာက္ပံ့ ေပးသည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ား သည္ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္  ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေရာက္ရွိသည့္ ပထမလမ်ားအတြင္း အေရးပါေသာ အေထာက္ အပံ့ မ်ားေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးေအဂ်င္စီ အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာရန္ CORE ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လမ္းၫႊန္ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.corenav.org တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
Salam Bunyan with his wife. They are Iraqi restaurant owners in Boise. The family was resettled by the IRC in 2008. Salam worked as a cook for the U.S. army, which led to threats against his life.

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူ မ်ားသည္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ မည္သို႔ ပူးေပါင္းရမည္လဲ။

ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးေအဂ်င္စီသည္ R&P အစီအစဥ္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွင္းျပရန္အတြက္ သူတို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ား ေရာက္လာခါနီးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ဆက္သြယ္ မည္ျဖစ္သည္။ ဤ ဒုတိယအဆက္အသြယ္သည္ ပထမအဆက္အသြယ္ၿပီးေနာက္ လမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခ်ီၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္းအပါအဝင္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္ အလက္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း ရွိပါက ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသို႔ ဆက္သြယ္ရ ပါမည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးေအဂ်င္စီသည္  ဒုကၡသည္မ်ား ေရာက္လာခါနီး အေမရိကန္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္လွ်င္ ၎တို႔ သည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးမ်ားျဖစ္သည့္ေလဆိပ္တြင္  ၎တို႔ သူငယ္ခ်င္း ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ႀကိဳဆိုရာတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္အတူ လိုက္ပါေပးျခင္း၊ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ ေနစရာ သို႔မဟုတ္ ပို႔ေဆာင္ေရး စီစဥ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ ကူညီလမ္းၫႊန္ ျပသ ေပးျခင္းမ်ားကို ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းလိမ့္မည္။ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ R&P ရန္ပုံေငြအသုံးျပဳမႈကိုဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ အဆုံးမဲ့တာဝန္ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားမွ ေပးေသာမည္သည့္အကူအညီမဆို မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္သာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ မ်ားတြင္ “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္ သူမ်ား သေဘာတူညီခ်က္” ဟူ၍ရွိၿပီး  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေရာက္လာေသာ ၎တို႔၏ သူငယ္ခ်င္း ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ႏိုင္မႈ မ်ား ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံစံျဖစ္သည္။ ၎ပုံစံသည္ တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္းမဟုတ္ ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီဝန္ထမ္းမ်ားကို ကူညီႏိုင္သည့္  ကိရိယာ တစ္ခုျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ စဥ္းစားေပးမႈမ်ား

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားမွ နည္းလမ္း မ်ားစြာျဖင့္ ေပးေသာ ထပ္ေဆာင္းအေထာက္ အပံ့မ်ားမွ အက်ိဳးရရွိႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားသည္  အသစ္ ျဖစ္ၿပီး အကြၽမ္းတဝင္မရွိေသာ စနစ္မ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို  ၎တို႔၏ အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေနထိုင္မႈဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕ အႀကဳံ မ်ားကိုမွ်ေဝရန္ အေရးပါေသာေနရာတြင္ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဒုကၡသည္တစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ အေတြ႕အႀကဳံသည္ကြဲျပားၿပီး  အသက္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး တည္ေနရာသာမက အလုပ္ႏွင့္ ဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားက လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳရန္လည္းအေရးႀကီးသည္။

ဘာသာစကားႏွင့္ စကားျပန္ဆိုျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးေအဂ်င္စီ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေသာအခါ စကားျပန္အျဖစ္ ၎တို႔ကိုအသုံးမျပဳႏိုင္ပါ။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရျပဌာန္းခ်က္အရ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသည္ဒုကၡသည္၏ ဘာသာစကားကို ၎တို႔ ဝန္ထမ္းမည္သူမွ် မေျပာႏိုင္ပါက အလြတ္တန္း စကားျပန္တစ္ဦး ကိုဆက္သြယ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမွ လိုအပ္ေသာအဓိက ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ျခင္း မရွိေသာ အေျခအေနအခ်ိဳ႕တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ စကားျပန္ ေပးႏိုင္သည္။  ေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ စကားျပန္ဆို ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္သလို လမ္းၫႊန္မႈ ေပးႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ႏွင့္ ၎တို႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာေရးတြင္ ပါ၀င္ရန္အေရးႀကီးပုံကို အေလးထားရန္တိုက္တြန္းသည္။

သင္သိပါသလား။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္  သင့္ေလ်ာ္မႈ အရွိဆုံး အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ သည္။  USRAP ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဘဝအေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာလိုပါက corenav.org ရွိ CORE ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလမ္းၫႊန္ဝက္ဘ္ဆိုက္ သုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ ဤ ၀က္ဘ္ဆိုက္ သည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ကူညီေပးသူမ်ားအတြက္  ရွင္းလင္းေသာ၊ တိက် မွန္ကန္ေသာ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ရွိရန္ USRAP ၏ လိုအပ္ခ်က္မဟုတ္ပါ၊ USRAP ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားမရွိေသာ္လည္း   အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္လည္အေျခခ် ႏိုင္သည္။ အလားတူပင္အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားရွိျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ေရးကို အာမခံႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆက္ႏြယ္သူ ရွိသူမ်ားအတြက္  ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ သည္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္ဆန္ သြားျခင္း မရွိပါ။ R&Pအစီအစဥ္အတြက္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွခ်မွတ္ထားေသာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ေရးေအဂ်င္စီသည္ လိုအပ္ေသာအေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စကားျပန္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူကို အသုံးျပဳရန္ ခြင့္မျပဳပါ။ USRAP အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား သည္ ႏွစ္စဥ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားကိုေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ယခင္ဒုကၡသည္မ်ားမွ ရရွိေသာ အဓိကျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အသစ္ ေရာက္ရွိလာေသာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးေအဂ်င္စီသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ အရာမ်ားကို အတည္ျပဳ ျခင္း အပါအ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီး ခဲ့သည့္ လိုအပ္ေသာ အဓိက၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုး ကို မွတ္တမ္းတင္ ထားရမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဆက္ႏြယ္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခုကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ေတာင္းဆို ျခင္းခံရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူ မ်ားသည္ မည္သည့္  အဓိကလိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုမွ် ေပးရန္တာဝန္မရွိပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္သူမ်ားသည္ သူတို႔၏ အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ကူညီ ပံ့ပိုးေလ့ ရွိၿပီး ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ ေစျခင္း၊  ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေထာက္ အပံ့မ်ား ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပး ေလ့ရွိၾက ပါသည္။ အကယ္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္ႏြယ္ သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း နာရီမ်ားကို ျပန္လည္ အေျခခ် ေနထိုင္ ေရး ေအဂ်င္စီသို႔ သတင္းပို႔ပါက ၎တို႔၏ မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ေထာက္ပံ့မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏိုင္သည္ကို  ျပန္လည္အေျခခ်ေ နထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳသင့္သည္။
John and Gloria’s family posing for a family photo at the Boise Airport

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners