دا د مهاجرینو لپاره خوندي ځای دی

USRAP د مهاجرینو د ملیت، مذهب، جنډر یا جنسي لیدلوري په پام کې نیولو پرته هغوی ته خدمت کوي او د هغوی محافظت کوي. موږ خبر یو چې تاسې ممکن په ژوند کې تروما تجربه کړې وي او ممکن د شکنجې او ربړونې، جنډر پربنسټ تاوتریخوالي یا د نورو بشري حقونو نه سرغړونې تاوتریخوالو قرباني شوي اوسئ. د خپل کیس کارکونکي یا سوپروایزر سره هرکله د خپلو تجربو په اړه غږیدل خوندي دي. کارمندان به تل ستاسې معلوماتو سره محرمانه چلند وکړي. لاندې نور معلومات ترلاسه کړئ.

USRAP د مهاجرینو د ملیت، مذهب، جنډر یا جنسي لیدلوري په پام کې نیولو پرته هغوی ته خدمت کوي او د هغوی محافظت کوي. موږ خبر یو چې تاسې ممکن په ژوند کې تروما تجربه کړې وي او ممکن د شکنجې او ربړونې، جنډر پربنسټ تاوتریخوالي یا د نورو بشري حقونو نه سرغړونې تاوتریخوالو قرباني شوي اوسئ. د خپل کیس کارکونکي یا سوپروایزر سره هرکله د خپلو تجربو په اړه غږیدل خوندي دي. کارمندان به تل ستاسې معلوماتو سره محرمانه چلند وکړي.

که تاسې او ستاسې همجنسه همسر غواړئ د امریکا متحده آیالاتو کې یوځای بیرته میشت شئ، تاسې کولی شئ دا کار وکړئ د دې په پام کې نیولو سره چې تاسې او ستاسې همسر قانوني واده کړی دی. په عموم کې، د هغه ځای قانون چیرې چې واده شوی دی به مشخص کوي چې آیا ستاسې واده د مهاجرت موخو لپاره معتبر دی. د یوه جنس یا همجنسه ژوند شریکان چې واده یې ندی کړی مګر USRAP ته د لاسرسي لپاره په شرایطو برابر دي ممکن د هغوی کیسونه په متقابل ډول چیک شي ترڅو هغوی سره په یوه وخت کې مرکه وکړی شي او، که چیرې د USCIS لخوا تایید شي نو د امریکا متحده آیالاتو کې په یوه جغرافیه ای سیمه کې میشت شي.

Picture1
Picture13

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.