SettleIn Logo
Learn on the go
Ibikubiye kuri uru rubuga rwa inerineti byashyizwemo bivuye mu Bitekerezo Abantu mu Ibiganiro bijyanye n’umuco mu birebana n’umuco (CORE), ni amakuru agenewe rubanda, kandi ashobora gukopororwa. Ibikubiye kuri uru rubuga rwa interineti byashyizweho hakurikijwe amasezerano yatewe inkunga y’amafaranga n’Ibiro by’Abaturage, Impunzi, n’iby’Abimukira, Minisiteri y’Ububanyi n’Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe, ariko ntibisobanura ko urwo rwego ruhagarariye politiki y’urwo rwego kandi urwo rwego ntiruri mu mwanya wa Leta.