شرایط استعمال ویب سایت

شرایط استعمال ویب سایت کمیته نجات بین الملل(IRC) جهت ارائه معلومات در مورد فعالیت های ما و قادرساختن شما با ارتباط روی خط با ما، ویب سایت (https://corenav.org)را راه اندازی کرده است. دسترسی و استعمال ویب سایت IRC، پیوند به ویب سایت IRC و دانلود اطلاعات و محتوای IRC تابع قوانین و شرایط مندرج ذیل این شرایط استعمال است. اگر شما بطور کامل شرایط استعمال را قبول نکنید نمیتوانید به ویب سایت IRC، پیوند ویب سایت IRC دسترسی داشته و از آن استعمال نمایید و یا اطلاعات و محتویات آنرا دانلود نمایید. لطفًا به خاطر داشته باشید که حق تغییر یا تعدیل این شرایط استعمال در هر زمان و نظر به هر دلیل و بدون اطلاع قبلی، با IRC محفوظ است. شما اقرار نموده و موافقت میکنید که شما خود مسؤول اطلاع یافتن از این تبدیل ها خواهید بود. ستعمال شما از ویب سایت IRC بیانگر موافقت شما با قوانین و شرایط مندرج در این شرایط استعمال و موافقت با هر قانون و شرط دیگر که در جای دیگری از ویب سایت IRC ذکر شده باشد، است.  مالکیت فکری و مالکیت علامت تجارتی ما اقرار نموده و موافقت میکنید که IRC یگانه مالک نام، نماد و علامت های تجاری و علامت های خدمات دیگر ثبت شده IRC (“علامت های IRC”) بوده و برعلاوه آن مالک اطلاعات و محتوایی که در ویب سایت IRC دیده میشوند، میباشد. مجوز محدود بدینوسیله، با پیوند نمودن با ویب سایت IRC یا دانلود نمودن اطلاعات و محتویات IRC، شما موافقت میکنید که توسط قوانین و شرایط مندرج ذیل ملزم خواهید شد: استعمال شما میدانید که لوگوی IRC (سمت چپ) را منحیث پیوند استعمال ننموده، اما میتوانید با استعمال یکی از بنر های تأیید شده IRC و پیوندهای فراهم شده در مطابقت تمام با قوانین و شرایط این شرایط استعمال، با IRC پیوند خود را ایجاد کنید. به ویژه، شما اقرار میکنید که لوگوی IRC را در ویب سایت های دیگر یا شبکه های اجتماعی چون Facebook و YouTube، استعمال نخواهید کرد. شما می پذیرید و می دانید که تنها ممکن است از بنرهای تایید شدۀ IRC و پیوندها و/یا مواد یا محتوای IRC برای اهداف آموزشی استعمال نمایید. شما اقرار کرده و موافقت میکنید که بنرها و لینک ها و/یا اطلاعات و محتوای تأیید شده IRC را که دارای علامت های IRC میباشند با عناصر دیگر گرافیکی آمیخته نخواهند شد؛ و نه به هیچ عنوان تغییر خواهد یافت مانند اندازه، ابعاد، خط، دیزاین، ترتیب، رنگ ها یا عناصر؛ و نه به آن حرکت داده شده، جلوه های گرافیکی اضافه شده یا تجسم ابعاد و ظاهر آن تغییر داده شود. شما اقرار کرده و موافقت میکنید که از اطلاعات و محتوا و/یا بنرها و پیوندهای تأیید شده IRC بهره کشی نمیکنید. شما موافقت میکنید که اطلاعات و محتوا و/یا بنرها و پیوندهای IRC را برای اهدافی که تخلف از قانون هر ایالت، کشور یا سرزمین دیگر باشد، استعمال نمیکنید. که بدون محدودیت همه قوانین مربوط به حق نسخه برداری و علامت تجارت را دربر میگیرد. شما اقرار کرده و موافقت میکنید که رابطه خود با IRC را غلط نشان نخواهید داد. استعمال شما از مواد و محتوا و/یا بنرها و پیوندهای تأیید شده IRC به این معنا نبوده و تأثیری نمیگذارد که گویا IRC به محصولات، کالاها، خدمات یا ویب سایت شما پیوست بوده یا آنها را پشتیبانی، تأیید و یا تمویل میکند. استعمال شما از اطلاعات و محتوا و/یا بنرها و پیوندهای تأیید شده IRC به این معنا نبوده و تأثیری نمیگذارد که گویا IRC از فروش کالا یا خدمات شما مستفید خواهد شد. استفاده شما از اطلاعات و محتوا و/یا بنرها و پیوندهای تأیید شده IRC طوری نخواهد بود که باعث سرگردانی، انحراف یا فریب مردم شده یا در تضاد با منافع IRC واقع گردد. شما اقرار کرده و موافقت میکنید که از استفاده اطلاعات و محتویات و/یا بنرها و پیوندهای تأیید شده IRC در صورتیکه IRC با صلاحیت خود آنرا آزارانگیز بداند، ممنوع خواهید بود که بشمول استعمال فقرات فوق به شکل فساد انگیز، خشونت آمیز،متعصبانه، بی سلیقه، بدنام سازی یا اطلاعات و محتویات جنسی میشود. به وِیژه، بنرها و پیوندهای تأیید شده IRC، در صفحات یا ویب سایت های که دارای محتویات یا اعلانات مشروب های الکولی، تنباکو، پورنوگرافی، اطلاعات دینی، اطلاعات پیروی متعصبانه، اطلاعات سیاسی یا جنگ افزار آتشین میباشند، نباید مشاهده شود. انقضاء  ممکن است حق شما به استعمال اطلاعات و محتوا و/یا بنرها و پیوندهای IRC را در هر زمان با دلیل یا بدون دلیل، لغو کند. پس از دریافت اطلاعیه انقضاء، شما باید فورًا از هرگونه استعمال اطلاعات و محتوا و/یا بنرها و پیوندهای IRC دست بکشید.  در صورتیکه IRC معلوم نماید که استفاده شما از اطلاعات و محتوا و/یا بنرها و پیوندهای IRC با قوانین و شرایط مندرج در این شرایط استعمال و تصریح شده در هر جای دیگر ویب سایت، مطابقت ندارد؛ یا این استعمال حق ملکیت فکری یا حقوق دیگر IRC یا جناح ثالث را نقض میکند، یا بطور خصمانه تصویر، شهرت یا خدمات و برنامه های IRC را متأثر میسازد، یا هر قانون، مقرره و قرمان قابل تطبیق را نقض نموده و/یا فعالیت ممنوع باشد، در پی واکنش متناسب قانونی خواهد بود تا هرگونه استعمال این منابع را ملغاء اعلام کند. .  انتخاب قانون؛ حوزه قضایی شرایط استعمال باید بدون درنظر گرفتن مغایرت با مواد قانون ایالت اصلی یا کشور مسکونی تان، مطابق به قوانین ایالت نیویورک تعیین و تفسیر گردد. بدینوسیله، هرگونه ادعا، دادخواهی قانونی یا اقامه دعوا مرتبط به این موضوع باید تنها به کونتی نیویورک، ایالت نیویورک برده شده و شما به حوزه قضایی و دادرسی این چنین محاکم رضایت دارید. جبران های حقوقی   لطفًا آگاه باشید که نقض حقوق نسخه برداری، علامت تجارتی، یا حقوق دیگر ملکیت فکری IRC باعث خواهد شد تا شما در معرض جزاهای مدنی و جنایی قرار بگیرید. ما موافقت میکنید تا برای هرگونه خساره که ناشی از استعمال غیر قانونی و/یا غیر مناسب تان از ویب سایت، اطلاعات و محتوای، و/یا بنرها و لینک های IRC بوجود می آید، به IRC غرامت بپردازید.  هیچگونه ورانتی، تضمین نامه یا اعلامیه، آشکار یا ضمنی را در ارتباط به اطلاعات و محتوای ویب سایت که بشمول علامت ها نیز میشود، نداده و بدینوسیله همه ورانتی های که ممکن است توسط قانون ملزم باشد، را فراهم نخواهد کرد.  احتمال هرگونه خطر استعمال اطلاعات و محتوا و/یا بنرها و لینک های تأیید شده IRC بدوش خودتان است. محتویات ویب سایت به اساس یک موافقتنامه توسط اداره نفوس، مهاجرین و مهاجرت وزارت خارجه ایالات متحده، ساخته شده، اما لزومًا نمایندگی از پالیسی آن ارگان نکرده و چنین تصور نشود که توسط حکومت فدرال تأیید شده است.