Interview ya USCIS

Ikiwa kesi yako imepita kwa uchunguzi wausalama wa kwanza, utaitwa na RSC na kupangiwa kwa interview itakayo endeshwa na mufanyakazi wa serkali ya Marekani aliye funzwa kuaupekehe kwajili ya kazi za Services ya Immigration ya Marekani (USCIS), ao USCIS. ambayo ni Wizara wa Ndani ya Marekani, ao DHS. Watu wote kwa kesi yako wana takiwa kuhuzuriya kwa interview iyo. Jifunze zaidi kuhusu Mahojiano ya USCIS hapa chini.

USCIS Interview

Chagua muundo wa jinsi ambavyo ungependa kupata kwenye ukurasa huu. Unaweza kutazama video, kupakua hati ya maelezo au kusikiliza podikasti. Kila chaguo linatoa maelezo sawa.  

Interview ya USCIS

Mufanyakazi wa USCIS ata ku uliza maswali nyingi zinazo fananana ao ina karibiya kufananana ambazo mume kwisha kujibu kwa Interview ya uchunguzi ya ku chagukiwa, na una takiwa ku eleza upya namna gani na sababu gani ume geuka mkimbizi. Wakati uta kutanana na mufanyakazi wa USCIS, uyu ata kuwa amesha soma kesi yako kwa ujumla ata na maelezo ulizo towa kwa interview yako ya kabla ya ku chaguliwa. Mufanya kazi wa USCIS ataendeleya kuchunguza maelezo ambazo umetowa na ata kuhuliza maswali zaidi kwaku amuwa yakuwa unakubaliwa kwa uchimikaji.  Ni jukumu yako kusema ukweli. Watakuuliza ulape kiyapo yakuwa yote utakayo sema kwa mazungumozo iyo ni kweli. Ombi lako ya réinstallation Marekani ita amuliwa kufatana na ushuhuda wako na ushaidi unao patikana. Kwakuitikwa kama mukimbizi Marekani, unatakiwa kusema kweli. Kutokusema kweli, ina weza tuma ombi lako lina kataliwa.

Kama vile kwa Interview ya uchunguzi yaku kubaliwa, utafsiri uta tolewa na RSC. Wa tafsiri wa RSC niwa taalamu zaidi. Jukumu ya mtafisiri nikuku saidiya, wewe na afisa wa USCIS, ku wasiliyana. Mtafsiri hata ongeza ao hata punguza kitu kwa maelezo yako. Wata rudiliya yote ambayo wewe na mufanyakazi wa USCIS muna zungumuza na hata badirisha kitu kwa maana ya maneno yako. Ikiwa una shakiya ukweli wa tafsiri, uijulishe mufanyakazi. Kwa wakati wote kwa muda wa interview iyo, una weza kuulliza ma swali ao kuomba mfanyakazi wa USCIS ku rudiliya ao kurudiliya kwa namna ingine swali ikiwa hauelewi ao ikiwa jambo fulani siyo wazi.

Ikiwa maelezo yako ya mawasiliyano, kama vile anwani, anwani ya mtandao, namba yako ya simu, ao mtandao mwengine, vime badirika tokeya mazungumuzo yako ya kabla yaku chaguliwa, una takiwa kuhakikisha maelezo yote mapya kwa wakati uhu. Ikiwa hauna alama ya vidole siku ya mazungumuzo yako ya kabla yaku chaguliwa, watu wote wa myaka 14 na zaidi wata tambulisha piya kwa wakati wa hayo matembezi.

USCIS ita chukuwa maamuzi ikiwa una kubaliwa kwa réinstallation Marekani. Wafanyakazi ao watafsiri wa RSC hawa uzuriyi kwa namna yeyote kwa mahamuzi hiyo. hauta pata matukiyo ya hiyo interview siku una maliza interview yako. Mara USCIS ime chukuwa mahamuzi kufwatana na kesi yako, RSC itaku julisha mahamuzi hiyo. ita pokeya moja wa izi mahamuzi:

 1. Kesi lako lime kubaliwa kwa réinstallation Marekani;
 2. Kesi lako HALIkubaliwi kwa réinstallation Marekani;
 3. Muda wa zaidi ni muhimu kwaku chunguza ikiwa unaweza kubaliwa.

Ikiwa ume julishwa kuwa kesi lako limekubaliwa ao yakuwa unakuwa na haja wa muda zaidi kwaku chukuwa mahamuzi, ombi lako lita zidi ku endeleya katika mwendo. Mahamuzi ya kesi inaweza badirika muda wowote.

USCIS Interview
USCIS Interview

Swali Zinazo Ulizwa Kila Mara

Kuja kwa interview yako USCIS na vikartasi vyote vya vitambulisho vyako na vya kila mwana memba wa jamaa kwa kesi yako unavyo kuwa navyo, atakama ume kwisha ku leta vikartasi kwa interview ya uchunguzi. Unatakiwa ku leta vikartasi vyote vya sili ao ikiwa hauna tena vya asili, leta vikartasi nakala.

Ona horoza ya vikartasi ambazo zina weza kuwa muhimu kwa interview yako na USCIS:

 • Sertifiketi / kitambulisho / ao ki kartasi kya kuandikishwa kya wakimbizi wa UNHCR 
 • Passport ao vikartasi vya safari (pamoja na kile ambakyo kime pita na wakati)
 • Kitambulishwo kya inchi
 • Sertifiketi kya urahiya
 • Kitambulisho wa muda kya wagenyi
 • Sertifiketi kya kuzaliwa
 • Vikartasi vya ndowa
 • Vikartasi vya kuhachana kwa ndowa
 • Vikartasi vya kutunza watoto
 • Vikartasi vya kukubali watoto
 • Sertifiketi kya kifwo, ikiwa ni ya muhimu kwa ombi kuhusu mateso
 • Vitambulisho vya dini (ubatizo, ndowa, sertifiketi ya muda kwa ndowa, kifwo)
 • Vikartasi vya kazi, ikiwa ni muhimu kwa ombi ya ukimbizi.
 • Vikartasi ao cheti za elimu 
 • Vikartasi vya matibabu vya muhimu (dawa zilizo andikwa)
 • Vikartasi vya matibabu pamoja na tarehe ya mwisho ikikuwa ni ujauzito
 • Baruwa ya vitisho
 • Baruwa ya kwalikwa na polisi ama jeshi, kartasi ya sheriya kwajili ya makosa ambazo una shitakiwa ama una ukumiwa popote ulimwenguni
 • utangazaji kupitiya vyombo vya habari kuhusu kesi yako (makala za gazeti au ujumbe kwenye mutandao ambao niya muhimu)
 • Vitabu vya kijeshi na vikartasi vingine kama kadi za kitambulisho, vyeti, kutokwa kijeshi, au kibali cha kubeba silaha
 • certifiketi ya musalaba mwekundu (ikiwa ume andikwa kama mufungwa wa vita)
 • Baruwa ya pendekezo, ikiwa ina stahili kwa ombi yako
 • Jina, anuani, na numba ya simu (ya ma rafiki na wazazi wanaoishi tayari Marekani)

Una weza ngoja muda mwingi kwenye RSC, kabla na kisha interview yako.  Wafanyakazi wa RSC wata fanya wakati ule uwe bora iwezekanavyo, lakini uvumilivu wako kuta tufuraisha. Ikiwa una maswali ao pendekezo wakati una ngoja, tafazali uyi julisha kwa wafanyakazi wa RSC ao kwa mulinzi wa usalama kwa chumba chaku ngojeya.

Watoto wako awawezi kuachwa bila ulienzi kwa wakati wote. Tafazali ulete chakula kwajili ya watoto wako, nguwo zakubadirisha (ikiwa ni muhimu), na vitu vyaku chezecha ao vinginevyo kwaku wa tuliza.

Uta sindikizwa toka chumba cha kungojeya hadi nafasi ya interview na mutafsiri ao mufanyakazi wa RSC. Unatakiwa ku juwa yakuwa watafsiri walitolewa amri yakuto kuzungumuza na wewe kuhusu kesi yako.  Julisha tafazali ombi zako zote kwa musaidizi waki jamii au kwa mfanya kazi wa USCIS.

Uta ojiyana na mumoja wa wafanyakazi aliye funzwa vizuri na USCIS. Ili wafanyakazi hawa wapate kuchukuwa maamuzi kuhusu kuitikwa réinstallation wako, unatakiwa kujibu kwa maswali mengi. Tuna elewa yakuwa maswali fulani yana weza kuwa ngumu kwako kujibu. Tuna furaishwa na uvumilivu yako kwa mwendo uhu.

Kutakuwa mtafsiri ndani ya chumba pamoja na wewe. Jukumu la mtafsiri nikuku saidiya wewe na mtafsiri wa USCIS, ku wasiliyana. mtafsiri hata ongeza wala hata punguza kitu kwa maelezo yako. Wata tafsiri yote ambayo wewe na mufanyakazi wa USCIS muna zungumuza na hata badiri maana ya maneno yako.

Mara interview yenu kuisha, uta sindikizwa tena katika chumba chaku subiriya wakati ombi lako lina chunguzwa. Utajulishwa na mufanyakazi wa RSC wakati una toka kwa SRC ou kwa nafasi ya interview. Tafazali, usi ende kabla ku ambiliwa.

Matokeyo ya interview yako haitaku julishwa kisha interview. Kina weza pita myezi mingi kabla ujulishwe kuhusu matokeyo ya interview ya USCIS

Kutakuwa moja wa tokeyo tatu kisha interview ya USCIS :

 1. Kesi lako lime kubaliwa kwa réinstallation Marekani na mwendo utaendeleya kwa kipindi kifwatayo;
 2. Muda wa zaidi ni muhimu kwaku chunguza ikiwa unaweza kubaliwa na kesi yako inaweza kuendeleya kwa kipindi kinacho fwata;
 3. Kesi lako HALIkubaliwi kwa réinstallation Marekani; ikiwa una pata tokeyo hii, unaweza kubaliwa ku towa ombi ya marudiliyo. Ikiwa ndiyo, uta pokeya maelezo kuhusu namna yakuifanya wakati utajulishwa kuhusu iyi uhamuzi.

Wakandideti wote wana tiliwa kwa uchunguzi wa usalama kwa muda wote wa mwendo na mahamuzi zina weza badirika.

Kijitowa kawako hakuta saabwika ao kupoteya.

Interview ya kabla yaku chaguliwa ina ongozwa na msaadizi waki jamii, ambaye ni mfanya kazi wa RSC. Huyo si mufanyakazi wa serkali ya Marekani. Kwa muda wa interview ya kabla yaku kubaliwa, assistant social wa RSC hukusanya maelezo ku fwatana na ombi na mwendo waku kubaliwa na autorisation sécuritaire naku andika maelezo yako kuhusu sababu zilizo tuma ukimbiye inchi yako ya asili. Maelezo inayo kusanyishwa na RSC zina gawanywa na USCIS.

Wakati ya interview na USCIS, mufanyakazi wa USCIS ata chunguza maelezo alizo pewa mbele na ata uliza kila mwana memba wa kesi yako. Mufanyakazi wa USCIS na mshimamizi wake kwa makao makuu ya USCIS Washington DC, ita towa maamuzi kuhusu kukubali réinstallation waka Marekani kupitiya USRAP.

Wa saidizi waki jamii na watafsiri ni wa rasishaji, apana wanao chukuwa maamuzi. Maamuzi kuhusu ku itika ku shimikwa kwako Marekani ina chukuliwa na USCIS pekee. Wafanyakazi na watafsiri wa RSC hawa usishwi kwa uhamuzi huo.

Ready to test your knowledge?

Education Settle in app

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Apple Store icon
Get it on Google Play store
Settle In App

Test your Knowledge

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.