Language:

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ သင္၏ ေနာက္ဆံုး ခရီးပန္းတိုင္ ေနရာသို႔ သင္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ရံုးခန္းတစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္ ယူအက္စ္တြင္ ရွိေနသည့္ သင္၏ ေဆြမ်ိဳး၊ အကယ္၍ ရွိခဲ့လွ်င္) သည္ သင့္အား ၾကိဳဆိုရန္အတြက္ငွာ ေလဆိပ္တြင္ သင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။
ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္

သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားသည္ လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္း၍ သန္႔စင္သန္႔ရွင္းမႈရွိေသာ အိမ္ရာသို႔ သင့္အား ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအိမ္ရာတြင္ အေျခခံ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္း အသံုးအေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ကနဦး အစားအေသာက္ ေထာက္ပံ့မႈတစ္ခုတို႔ ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီအတြင္းတြင္ပင္ သင္သည္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုရမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ရံုးခန္းသည္ သင့္အား လက္ခံေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ သင္၏ ေနထိုင္မႈ ပထမဆံုး ရက္ ၃၀ မွ ၉၀ အတြင္း သင့္အား အျခားေသာ လူထု၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ရံုးခန္း ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္အား အကူအညီေပးရန္အတြက္ ရွိေနၾကမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ အဓိက ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင္၏ လက္ရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္ အဂၤလိပ္လို ဆက္သြယ္ေျပာဆုိႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ စိတ္မပူပါႏွင့္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လိုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးအတြက္ စကားျပန္ဆိုမႈအား လိုအပ္သလို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္မိသားစုရွိ အသက္ျပည့္အရြယ္ေရာက္ျပီးသူ တစ္ဦးစီတိုင္းအား ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ သံုးစြဲႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ ေငြေၾကးပမာဏ အနည္းငယ္ ေပးအပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္မိသားစုအရြယ္အစားႏွင့္အညီ အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္ အသံုးစရိတ္တစ္ခုအားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လူမႈလံုျခံဳေရးကဒ္ တစ္ကဒ္အား သင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ သင္၏ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈတြင္ သင့္အား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၌ သင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ အကူအညီေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္မိသားစု၏ အနာဂါတ္ ႏွင့္ ဖူလံုျပည့္စံုေရးတို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ရွာေဖြျခင္း၊ ရရွိျခင္း ႏွင့္ အလုပ္အား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးေပသည္။ မိမိလိုအပ္ခ်က္အား မိမိဘာသာျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ အလွ်င္ျမန္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ အလုပ္ရရွိမႈပင္ျဖစ္ျပီး၊ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လည္း အလုပ္ရရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ကေလးမ်ား အားလံုး ေက်ာင္းတက္ရမည္မွာ မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည္ျဖစ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ သင့္ကေလးမ်ားအား အခမဲ့ျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ စာေရးေပးသြင္းႏိုင္ရန္ငွာ သင့္အား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစုသည္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာဆိုႏိုင္လွ်င္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ရံုးခန္း ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္တန္းတစ္ခုအား သင္ ရွာေဖြ၊ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစုမွ ကနဦး က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈတစ္ခုအား ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ သင္ လိုအပ္ခ်ိန္၌ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား သင္ မည္သို႔ ၀င္ေရာက္ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ ေပးေခ်မႈျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ရွင္းလင္းေျပာျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္၏ အလုပ္ရွင္မွတဆင့္ ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္း မရွိလွ်င္ က်န္းမာေရးအာမခံအား သင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ သို႔မွမဟုတ္ အကယ္၍ သင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီလွ်င္ အစိုးရထံမွ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းျခံဳေပးမႈတစ္ခုအား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔သည္ သင့္အား ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ရံုးခန္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းတစ္ခုအား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎သင္တန္းသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈ စင္တာ၌ သင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းေပၚတြင္ အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းသည္ သင္၏ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း အသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ပိုမို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ သင္ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွစတင္ျပီး သင္သည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားအားလံုးအေပၚ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ တူညီေသာ ဥပေဒမ်ား၏ အကာအကြယ္ေပးမႈကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ တရား၀င္ အေျခခ်ေနထိုင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ လိုအပ္ခ်ိန္၌ အကူအညီ မည္သို႔ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာသင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ခံေရး ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး ကနဦး ရက္ ၃၀ မွ ၉၀ ကာလ အတြင္းတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သင္ႏွင့္အတူ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ကာ သင္ မိမိကိုယ္ကိုအားကိုး ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုအား အတူ ေရးဆြဲ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမ ရက္ ၃၀ မွ ၉၀ ကာလ ေက်ာ္လြန္ျပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား လိုအပ္လွ်င္ ၎တို႔သည္ သင့္အား အျခားေသာ လူထု၀န္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေနထိုင္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လြန္သြားျပီးသည့္ေနာက္တြင္ သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစုသည္ တရား၀င္ အျမဲတမ္း ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ သင္သည္ အေမရီကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေပသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အားလံုးသည္ အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်သည့္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမဆိုအတြက္ သင့္ထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ သင့္ထံမွ ေငြေၾကး ေတာင္းဆိုခဲ့လွ်င္၊ အခြင့္အေရးမ်ားေတာင္းဆိုခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္လာခဲ့လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳျပီး ဤသည္အား ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီသို႔ တိုင္ၾကားပါ။
Reception and Placement Overview
Reception and Placement Overview

Ready to test your knowledge?

Education Settle in app

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners
Apple Store icon
Get it on Google Play store
Settle In App

Test your Knowledge

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.