အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ လူေနမႈ ဘဝအေၾကာင္းကို ေလ့လာပါ

ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေထာက္ပံ့မႈစင္တာ ႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေရးေအဂ်င္စီက မထြက္ခြာခင္ႏွင့္ ေရာက္ရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘဝရပ္တည္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတ၊ အရည္ေသြးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ကူညီၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ အသားက်ေစသည္။

ယူအက္စ္ထဲက ဘဝ အေၾကာင္းကို ေလ့လာပါ။

ယဥ္ေက်းမႈ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းကို ႏွစ္ႀကိမ္ လုပ္ေပးပါတယ္ – RSC ဝန္ထမ္းမ်ားမွေနၿပီး သင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက မွ မထြက္ခြာမီ၊ ႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီမွေနၿပီး သင္ ယူအက္စ္ကို ေရာက္လာတဲ့ ေနာက္မွာပါ။

ေအာက္ေဖၚျပပါ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိပါတယ္။

ဒုကၡသည္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေနပါသလား။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ ဒုကၡသည္ လက္ခံေရး အစီအစဥ္၊ ခရီးထြက္မႈ၊ ႏွင့္ သင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ မေရာက္မီ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ေလ့လာထားပါ။