متحده ایالاتو کې د ژوند په اړه ځان پوهول.

تاسو به متحده ایالاتو ته د سفر کولو نه مخکې او ستاسو له رارسېدلو وروسته کولتوري بلدتیا ترلاسه کړئ. کولتوري بلدتیا درسره کومک کوي چې هغه پوهه، مهارتونه او چلندونه ترلاسه کړئ کومو ته چې متحده ایالاتو کې د خپل ژوند د سمون لپاره اړتیا لرئ. لاندې سرچینې متحده ایالاتو کې د کولتوري بلدتیا او ژوند په اړه مهم معلومات وړاندې کوي.

متحده ایالاتو کې د ژوند په اړه ځان پوهول.

کولتوري بلدتیا دوه ځله برابرول کېږي: متحده ایالاتو ته ستاسو له روانېدو مخکې د RSC د عملې لخوا، او متحده ایالاتو ته ستاسو له رسېدو وروسته د بیا ابادۍ د اژانس لخوا.

 

لاندې سرچینې او معلومات په متحده ایالاتوکې د کولتوري بدلتیا او ژوند په اړه معلومات وړاندې کوي.

آیا د کډوالو د بیا ابادۍ په اړه د معلوماتو په لټون یاست؟

د متحده ایالاتو د کډوالو د قبولۍ د پروګرام، سفر، او متحده ایالاتو ته له رارسېدو نه وړاندې قدمونو په اړه ځان نور پوه کړئ.