ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အသိပညာ

ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲလွ်က္ ရွိပါသည္။ သင္က ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္တို႔ႏွင့္ မရင္းႏွီးလွ်င္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ သင့္ဘဝကို ဤနည္းပညာက ေျပာင္းလဲပစ္ ပါလိမ့္မည္။ အေျခခံ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား သင္ယူကာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးျပစ္မ်ားကို သိရွိထားပါက သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္စဥ္အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုံၿခဳံစြာရယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
CORE_Digital Awareness
ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

ေနရာတိုင္းရွိ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံ ျဖင့္ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ဤနည္းပညာက သင့္ကို အလုပ္ရွာေဖြေပးၿပီး အလုပ္ေလွ်ာက္ေပးႏိုင္သည္။ က်သင့္ေငြမ်ား ေပးေခ်ႏိုင္သည္။ သင့္ဘဏ္အေကာင့္ကို စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္သည္။ သင့္သားသမီး၏ ေက်ာင္းရွိ ေလ့က်င့္ခန္း သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္သည္။ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အျခားေအဂ်င္စီမ်ားက ေပးအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားက ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို ေစ်းဝယ္ရန္၊ က်န္းမာေအာင္ ေနထိုင္ရန္၊ အသိပညာအသစ္မ်ား သင္ယူရန္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတို႔အတြက္လည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ ထိုေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အားလုံးကို ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္သုံးကာ အြန္လိုင္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။
Manar Qazan and Ahmed Baiy, engineers from Baghdad came to the US seven years after they applied to be resettled in the US. They received their visas and came to Maryland with their two year old son Ayham. In this photo they are focusing their efforts on job applications. 


IRC provided food vouchers, healthcare, free English classes and three months of rent payments. Services including social security, cash assistance, and sorting paperwork were also provided. Ahmed and his family live in Parkview Gardens, a housing estate in Maryland — half of its 600 apartments are rented by refugees. Every year, the International Rescue Committee, resettles 10,000 people in the US.
Moria MHPSS_IRC client DRC Journalist 5_LCarrigan

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

အင္တာနက္သည္ အခ်ိဳ႕နည္းလမ္းမ်ားအရ အမ်ားျပည္သူ စုစည္းရာ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္တစ္ခုႏွင့္ တူပါသည္။ အင္တာနက္ထဲဝင္လွ်င္ လူေတြသင့္ကိုျမင္ေတြ႕ႏိုင္သလို သင္ေဆာင္႐ြက္သမွ်ကို ၾကည့္ႏိုင္ ပါသည္။ ဒါက ဆိုး႐ြားသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေစ်းကြက္တြင္ သင္ေျခညႇပ္ ဖိနပ္ ရွာေနပါက ေရာင္းသူက သတိထားမိၿပီး သင့္ကိုေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ကမ္းလွမ္းပါမည္။ အင္တာနက္ေပၚရွိ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ကလည္း ထိုနည္းတူစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ သင့္အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သူတို႔ရရွိႏိုင္ၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အားတစ္ခုခု ေရာင္းခ်လိုေသာ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားကုမၸဏီ မ်ားသို႔ ေရာင္းႏိုင္ပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ ကိရိယာမ်ားေပၚရွိ နည္းစနစ္သစ္ မ်ားက အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အင္တာနက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အတြက္ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ကမ္းလွမ္းလွ်က္ ရွိပါသည္။

လုံျခံဳေရး

ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာက အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈ မ်ားစြာရွိၿပီး တန္ဖိုးရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယခင္ႏွင့္မတူေအာင္ ရရွိေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လုံျခံဳေရး အႏၲရာယ္အသစ္မ်ားလည္း တြဲပါလာသည့္အတြက္ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးကို ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ နားလည္ထားဖို႔ လိုပါမည္။ ဖုန္းမ်ားႏွင့္ အျခားမိုဘိုင္းကိရိယာမ်ားကို လုံျခံဳေရးကုဒ္ သို႔မဟုတ္ သင့္လက္ေဗြရာျဖင့္ ေသာ့ပိတ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကိရိယာကို ေသာ့ပိတ္ျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ပုံ၊ အီးေမးလ္၊ စာတိုအေၾကာင္း အရာႏွင့္ အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ား စသည့္ ကိရိယာထဲတြင္ သိမ္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူစိမ္းမ်ားက မရယူႏိုင္ေအာင္ တားဆီးေပးပါသည္။ အြန္လိုင္းအေကာင့္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသူအမည္မ်ား (တစ္ခါတစ္ရံ အီးေမးလ္ လိပ္စာ) ႏွင့္ စကားဝွက္မ်ားျဖင့္ ထပ္ဆင့္လုံျခံဳေရး ယူႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ ဟက္ကာ (အြန္လိုင္းမွ ခိုးယူသူမ်ား) က သင့္အေကာင့္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မရယူႏိုင္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။ အင္တာနက္ လုံျခံဳေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အမ်ားျပည္သူအား မိမိတို႔စကားဝွက္မ်ားကို မရင္းႏွီးသူ သို႔မဟုတ္ မယုံၾကည္ရသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ အေကာင့္တိုင္းအတြက္ စကားဝွက္တစ္ခုတည္းကိုသာ အသုံးမျပဳရန္လည္း သူတို႔က ေထာက္ခံထားသည္။ သင့္ဖုန္းကို လူစိမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္ မရင္းႏွီးသူ သို႔မဟုတ္ မယုံၾကည္ရသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ရန္လည္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အႀကံေပးထားပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္က လူအမ်ား မွ်ေဝသုံးစြဲေသာ ကြန္ပ်ဴတာကို သုံးစြဲရႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ စာၾကည့္တိုက္ မ်ားစြာတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ အခမဲ့ အင္တာနက္ကို ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားသုံးကြန္ပ်ဴတာကို သင္သုံးစြဲပါက သင္သုံးစြဲၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ စက္ကို မည္သို႔ ေသခ်ာစြာ ပိတ္ရမည္ကို နားလည္ရပါမည္။ သို႔မွသာ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ကို ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ သိမ္းမထားမွာျဖစ္သည္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးထားႏိုင္သလို သင့္အားကူညီေပးႏိုင္သည့္ စာၾကည့္တိုက္မႉးမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္

အင္တာနက္သည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရး အခြင့္အလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိေစပါသည္။ သူတို႔သည္ ေက်ာင္းစာ ေတာ္ရန္ႏွင့္ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို မည္သို႔ အသုံးခ်ႏိုင္သည္ကို ေလ့လာရန္လိုပါသည္။ ဓာတ္ပုံမ်ား သို႔မဟုတ္ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝရာတြင္ ေကာင္းစြာ သတိျပဳဆင္ျခင္ပုံ၊ အင္တာနက္တြင္ သူတို႔အခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာအသုံးျပဳ ႏိုင္ပုံ၊ သူတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ပုံ တို႔အေၾကာင္းကို ကေလးမ်ားအားလည္း သင္ၾကားေပးထားရန္ လိုပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ Wi-Fi အစီအစဥ္ မ်ားတြင္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ ဆက္တင္ ပါဝင္လာၿပီျဖစ္ကာ မိဘမ်ားက ယင္းဆက္တင္ကို အသုံးခ်ၿပီး မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ အင္တာနက္ အသုံးျပဳပုံမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။
Yassin and Annalena in their classroom. Yassin is playing an educational game on the tablet computer. Annalena is one of the teachers. They are both from the green group and participants in “Huckepack”. The aim of “Huckepack” (translated as “piggyback”) is to actively support newly immigrated children socially, emotionally and linguistically with the transition to secondary school through a summer vacation program, based on IRC's educational “Healing Classrooms” concept. Bockmühle comprehensive school, Essen, Germany.

ဖုန္းႏွင့္ ေဒတာကုန္က်မႈမ်ား

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသုံးကာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အလြန္လြယ္ကူစြာ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူအမ်ားက ဖုန္းေျပာရန္၊ စာတိုပို႔ရန္၊ ေဒတာ အသုံးျပဳမႈမ်ားကို လစဥ္ေၾကး သတ္မွတ္ေပးေဆာင္ရသည့္ ဖုန္းသုံးစြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား ဝယ္ယူၾကပါသည္။ ဖုန္းအေရအတြက္မည္မွ် သင္လိုအပ္သည္၊ ထိုဖုန္းမ်ားကို သင္မည္မွ် အသုံးျပဳမည္၊ မည္သို႔ အသုံးျပဳမည္စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ထိုအစီအစဥ္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ ကြဲျပားပါသည္။ အီးေမးလ္ ပို႔ျခင္းကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒတာအနည္းငယ္မွ်သာ သုံးစြဲရ ေသာ္လည္း ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံမ်ား ေပးပို႔ျခင္းကဲ့သို႔ အျခားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒတာမ်ားစြာ အသုံးျပဳရၿပီး ဖုန္းသုံးစြဲခမ်ား သိသိသာသာ မ်ားလာႏိုင္ပါသည္။ သင့္အိမ္တြင္ ဖုန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳသူ မ်ားျပားပါက သင့္အိမ္၏ ေဒတာသုံးစြဲမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တို႔ကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကန႔္အသတ္မဲ့ ေဒတာ သို႔မဟုတ္ Wi-Fi ခ်ိတ္ဆက္မႈတို႔ကို ဝယ္ယူအသုံးျပဳရန္လည္း ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ အရင္းအျမစ္မ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းအေၾကာင္း ဒီဂ်စ္တယ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူလိုပါက CORE Resettlement Navigator – ကိုးရီဆက္တဲမန႔္ ေနဗီေဂတာ (https://settleinus.org) သို႔ဝင္ေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ https://corenav.org/en/settle-in/ တြင္ ေလ့လာႏိုင္ေသာ Settle In မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္းကို ေဒါင္းလုတ္ယူ၍ျဖစ္ေစ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းစနစ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ျခင္းအေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလိုပါက သင့္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ဒီဂ်စ္တယ္အသိပညာသင္တန္း အေၾကာင္းကို သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းကို ေမးၾကည့္ပါ။
20160218_MJaques_SerbiaSWC_205

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Download the Settle In App

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.
SettleIn Logo
Learn on the go
ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို Cultural Orientation Resource Exchange (CORE) မွျပဳစုေရးသားထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္တင္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပၚလစီသည္ ဖက္ဒရယ္အဆိုးရမွ အတည္ျပဳထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။