ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အလုပ္အကိုင္သည္ သင့္မိသားစု၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ေနေရးထိုင္ေရးအတြက္သာမက အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး တည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ပါ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ က်ား၊ မ မေ႐ြး အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အၾကား အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူတိုင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါက အလုပ္တစ္ခု ဦးစားေပးရွာေဖြသင့္ပါသည္။

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္သားအင္အား၏ ထက္ဝက္ရွိၿပီး ရာထူးအဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ အလုပ္ လုပ္ကာ အမ်ိဳးသားအလုပ္သမားမ်ားကိုပင္ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ ရွိပါသည္။ အလုပ္ရရွိၿပီး တည္ၿမဲပါက သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ျခင္း – အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွစ္ဦးစလုံး အလုပ္လုပ္ေသာအခါ မိသားစုဝင္ေငြ တိုးၿပီး လစဥ္အသုံးစရိတ္၊ အိမ္ငွားခ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အဝတ္အစား စသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ပိုမိုတတ္ႏိုင္လာပါသည္။ ဝင္ေငြႏွစ္ခုရွိပါက ေငြေၾကးစုေဆာင္းႏိုင္ၿပီး သင့္မိသားစု ဘ႑ာေရးလုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ပိုရွိလာပါသည္။

အလုပ္အကိုင္အေျချပဳ ခံစားခြင့္မ်ား ရရွိျခင္း – အခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အာမခံကဲ့သို႔ ခံစားခြင့္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ၿပီး အလုပ္ရွင္က ဝန္ထမ္း အတြက္ အာမခံအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိေပးကာ လစဥ္ကုန္က်မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေပးေဆာင္တတ္ပါသည္။ က်န္အာမခံ ကုန္က်မႈကို အလုပ္သမား၏ လစာမွ ျဖတ္ယူပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္သည္ျမင့္မားၿပီး က်န္းမာေရးအာမခံက ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး အမ်ားစုက အလုပ္အကိုင္အေျချပဳ က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္မ်ားကို အားထားၾကပါသည္။ သင့္အလုပ္ခြင္တြင္ က်န္းမာေရးအာမခံ ရရွိျခင္းမွာ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို တိုးတက္ေစျခင္း – ေနအိမ္ျပင္ပ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ဆန္စြာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရေသာေၾကာင့္ သင့္အဂၤလိပ္စာကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူျခင္းျဖင့္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိလာသလို ကုန္စုံဆိုင္၊ ဆရာဝန္ေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္သို႔ သြားရာတြင္ သင့္ကိစၥမ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း ပိုရွိလာပါသည္။

အျခားသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း – လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မတူကြဲျပားေသာ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ခြင့္ရၿပီး အေမရိကန္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္သည့္အတြက္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္စြမ္း ရွိပါလိမ့္မည္။

ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း – သင့္ပထမဆုံး အလုပ္မွ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ား ရရွိကာ ေနာက္အလုပ္တစ္ခုအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မည္။ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုမိုတတ္ေျမာက္ေလ ရာထူးတိုးရန္ သို႔မဟုတ္ လစာပိုေကာင္းေသာအလုပ္ရရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားေလျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ကားေမာင္းသင္ျခင္း – အလုပ္အသြားအျပန္တြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အသုံးျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ကားေမာင္းသင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အသုံးျပဳပုံ သို႔မဟုတ္ ကားေမာင္းပုံကို သင္ယူျခင္းျဖင့္ သင့္အား အမွီအခိုကင္းၿပီး ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ေစျခင္း၊ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ သင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေၾကာင္း ပိုမိုရင္းႏွီးလာျခင္း၊ သင့္ေနရာအသစ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည့္ ခံစားမႈရရွိလာျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိလာပါမည္။

CORE_Employment
Taghreed Ibrahim is a pastry chef in Washington from Iraq who was resettled in America with her husband and two children in September 2013. Taghreed’s children are 9 and 14. She secured her first job as a part-time cashier at Safeway within 4-5 months after arriving. The IRC helped her enroll in a part-time culinary training program in partnership with a local nonprofit, Project Feast. After completing the training, she enrolled in a culinary program at South Seattle College and graduated last year. She now works at Bakery Nouveau, a cute little local shop in Burien. The family left Iraq for Dubai, but soon after applied for resettlement in the U.S. since they were on a temporary visa and would be sent to Iraq where Taghreed's husband faced death threats. Taghreed was depressed and was unable to sleep so she stayed up all night baking to help cope.

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ ၾကင္ေဖာ္မဲ့ မိခင္မ်ား

ကေလးငယ္မ်ား ထိန္းေက်ာင္းရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာသည္ အထူးသျဖင့္ ၾကင္ေဖာ္မဲ့မိခင္မ်ားျဖစ္ပါက အိမ္ႏွင့္ အလုပ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူးလူးေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲေလ့ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနအိမ္ျပင္ပတြင္ အလုပ္ထြက္လုပ္ေသာ မိခင္မ်ားအတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုမွာ ကေလးမ်ားကို ကေလးထိန္းဌာနတြင္ အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးထိန္းဌာနမ်ားက အခမဲ့မဟုတ္ပါ။ Early Head Start (အားလိဟက္စတာ့) သည္ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုရွိ ေမြးစမွ အသက္ ၃ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခား အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Head Start (ဟက္စတာ့) သည္ အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၄ ႏွစ္ ကေလးငယ္မ်ားရွိသည့္ မိသားစုမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ သင့္ကေလးငယ္မ်ားကို အပ္ထားျခင္းျဖင့္ ၾကင္ေဖာ္မဲ့မိခင္ သို႔မဟုတ္ မိဘႏွစ္ဦးစလုံးက အိမ္ျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ပါသည္။ အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုမွာ မိတ္ေဆြ၊ အိမ္နီးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ဘိုးဘြားမ်ားကဲ့သို႔ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ မိသားစုဝင္မ်ားကို အလုပ္ လုပ္ေသာ မိဘမ်ားအား ကူညီသည့္ ကေလးထိန္းသူမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ တတိယေျဖရွင္းနည္းမွာ မိဘတစ္ဦးက ညေနခင္းႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္ လုပ္ၿပီး ထိုသို႔အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ က်န္မိဘတစ္ဦးက ကေလးမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါမည္။
CORE_Barista

မိသားစု စနစ္ပုံစံ ေျပာင္းလဲျခင္း

အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားက အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ လြတ္လပ္မႈကို တန္ဖိုးထားၾကသည္။ မိသားစုအမ်ားအျပားတြင္ ဇနီးေရာ ခင္ပြန္းပါ အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားတြင္မူ ဇနီးက ခင္ပြန္းထက္ ပိုဝင္ေငြေကာင္းပါသည္။ အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားတြင္ ဇနီးက အလုပ္ရၿပီး ခင္ပြန္းက အလုပ္မရွိပါ။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ခင္ပြန္းသည္က ကေလးမ်ား ေက်ာင္းမတက္ေသးလွ်င္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရႏိုင္ပါသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားမ်ားက မိသားစုတြင္ သူတို႔၏ အခန္းက႑ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသလို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီး မ်ားကလည္း တာဝန္အသစ္မ်ား ယူၿပီး အဓိကဝင္ေငြ ရွာရသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္း အကူအညီေပးျခင္း ႏွင့္တကြ ႐ိုးသားပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးရွိပါက အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား အၾကား နားလည္မႈတိုးလာၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈသက္သာရာရႏိုင္ပါသည္။

Atlanta, Georgia/Kenya Refugee/Naima Abdullahi, 36, watches her son Teso, 14, play guitar at their home in Atlanta, Georgia. Naima's uncle was murdered in Ethiopia for his involvement in the Oromo movement, her parents fled to Kenya as political refugees. Growing up in Kenya, Naima and her three siblings could not tell anyone they were refugees. It became a family secret, and they always had a fear of being caught. When Naima was 10 years old her family was resettled in San Jose, California, with the help of the IRC.Since Naima was initially the only one who spoke English, she became the family spokesperson and took on a lot of responsibilities at a young age. Eventually her family moved to Seattle and they all became U.S. citizens in 1996. Today, Naima has worked as a caseworker at the IRC in Atlanta for five years. ÒI enjoy working with my clients,
Taghreed and her two sons Ali (grey shirt) and Yousif (dark blue shirt) sit in their living room in Seattle.

သင့္အသိပညာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ အသင့္ပဲလား။

သြားလာရင္းႏွင့္ သင္ယူပါ

Settle In အက္ပ္ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ပံ့ပုိးေပးမယ့္ အေဖၚပါ။ ေပ်ာ္စရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝကုိ ေလ့လာရင္း သင့္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ရယူပါ။

ေလ့လာရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းမ်ား

တံု႔ျပန္ေလ့လာယူရႏုိင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားျဖင့္ အစဥ္ပဲ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္မွာပါ။ Settle In က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေရးကုိ သင္ယူရတာ ေပ်ာ္စရာႀကီး လုပ္ေပးမွာပါ။ ကုိယ့္အရွိန္ျဖင့္ သင္ယူပါ – ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က လမ္းၫႊန္ေေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။
SettleIn Logo
Learn on the go
ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို Cultural Orientation Resource Exchange (CORE) မွျပဳစုေရးသားထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္တင္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပၚလစီသည္ ဖက္ဒရယ္အဆိုးရမွ အတည္ျပဳထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။