شتغال زنان پناهنده

مصروفیت در ایالات متحده برای آینده و رفاه خانوادۀ شما و همینطور برای پیشرفت و ثبات مالی شما به حیث یک زن بسیار مهم است. همه افراد
کلانسال، زن و مرد، که 18 تا 64 ساله و دارای توانایی کار کردن هستند، باید پیدا کردن وظیفه را در اولویت قرار دهند.

برای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند

 

هم زنان و هم مردان در ایالات متحده کار م یکنند، زنان نیمی از نیروی کار را تشکیل میدهند
و در تمام سطوح در همان جایگاههای وظیفوی مردان کار میکنند و بیشتر بر کار همکاران مرد
خود نظارت میکنند. به دست آوردن و حفظ کار امتیازات بسیاری برای شما و فامی ل هتان دارد.

بهبود لسان انگلیسی شما – کار خارج از خانه به شما امکان م یدهد
که انگلیسی خود را تمرین و بهبود
دهید، چون که شما با همکاران و
مشتریان خود در محیط مسلک ی
ارتباط برقرار م یکنید. تعلیم لسان
انگلیسی به شما اجازه م یدهد که
در اجتماع اشتراک کنید و توانایی
خود را برای مدیریت امور خود مثل
رفتن به مارکت مواد غذایی، مطب داکتر، یا بانک افزایش دهید.
تعامل با دیگران – محل کار شما این فرصت را برای شما فراهم
م یکند تا با گروپ مختلفی از مردم تعامل داشته باشید و در مورد
فرهنگ و ارز شهای جامعه امریکا یاد بگیرید که شما را قادر م یسازد تا
بهتر با محیط جدید خود منطبق شوید.
کسب مهار تهای کاری – کار اول شما مهار تهای کاری و دانش
مورد ضرورت را برای شما فراهم
م یکند و شما را برای کار بعدی
آماده م یکند. با کسب مهار تهای
بیشتر چانس شما برای ارتقاء
کاری یا پیدا کردن وظیفه با معاش
بهتر افزایش پیدا میکند.
استفاده از ترانسپورت عامه یا
یادگرفتن رانندگی – برای
رفتن به سر کار و بازگشتن
ممکن است ضرورت به
استفاده از ترانسپورت
عامه یا رانندگی داشته
باشد. تعلیم شیوه استفاده
از ترانسپورت عامه یا
دریوری به اندازه زیادی به
استقلال و خودکفایی شما
و شناختن محله و شهرتان
کمک م یکند و حس تعلق به
خانه جدید

CORE_Employment
Taghreed Ibrahim is a pastry chef in Washington from Iraq who was resettled in America with her husband and two children in September 2013. Taghreed’s children are 9 and 14. She secured her first job as a part-time cashier at Safeway within 4-5 months after arriving. The IRC helped her enroll in a part-time culinary training program in partnership with a local nonprofit, Project Feast. After completing the training, she enrolled in a culinary program at South Seattle College and graduated last year. She now works at Bakery Nouveau, a cute little local shop in Burien. The family left Iraq for Dubai, but soon after applied for resettlement in the U.S. since they were on a temporary visa and would be sent to Iraq where Taghreed's husband faced death threats. Taghreed was depressed and was unable to sleep so she stayed up all night baking to help cope.

مادران دارای وظیفه و مادران مجرد

بسیاری از زنانی که اطفال خود را کلان م یکنند بیشتر به سختی م یتوانند ضرورت های کار و خانه را همزمان مدیریت کنند، به خصوص اگر آنها یک مادر مجرد هستند. با این وجود راه های ح ل برای کمک به مادران دارای وظیفه در بیرون از خانه وجود دارد. یک را هحل، قرار دادن اطفال در مراکز مراقبت از طفل است. مراکز یک پروگرام تمویل Early Head Start . مراقبت از طفل رایگان نیستند شده فدرال است که از اطفال خانواده های ک معواید از زمان تولد تا 3 است که مخصوص Head Start، سال مراقبت م یکند. برنامۀ دیگر مراقبت از اطفال 3 تا 4 سال است. راجستر اطفال در یکی از این پروگرا مها به مادران مجرد، یا هر دو نفر والدین اجازه خواهد داد تا خارج از خانه کار کنند. را هحل دیگر کمک به والدین دارای وظیفه، استفاده از دوستان، همسای هها، یا اعضای فامیل مثل پدرکلان و مادرکلان و خواهر و برادر طفل به عنوان ارائه دهندگان خدمات مراقبت از طفل است. برای زو جها، را هحل سوم اشتغال، یکی از آنها در کار پارت تایم است که ساعات کاری آن بعد از چاشت ها و روزهای آخر هفته است، تا در حالی که یکی از والدین در سر کار است نفر دیگر بتواند از فرزندان مراقبت کند.
CORE_Barista

تغییر پویایی خانواده

امریکای یها به
استقلال در مردان و
زنان اهمیت م یدهند.
در بسیاری از
فامی لها هم شوهر و
هم زن کار م یکنند و
در بعضی فامی لها
عواید زن بیشتر از
شوهر است. در فامی لهای دیگر، زن دارای وظیفه است و شوهر وظیفه
پیدا نکرده است. در این موارد، زمانی که اطفال در مکتب نیستند انتظار
م یرود پدر از آنها مراقبت کند.
در مواردی از این قبیل، بعضی مردان ممکن است احساس کنند که
نقش رهبری خود در فامیل را از دست داد هاند. بعضی زنان ممکن است
تحت مسئولیت جدید و تبدیل شدن به نا ن آور اصلی فامیل دچار استرس
شوند. حمایت از یکدیگر، همراه با ارتباط باز و صادقانه م یتواند موجب
افزایش تفاهم و کاهش استرس بین همسران شود.

Atlanta, Georgia/Kenya Refugee/Naima Abdullahi, 36, watches her son Teso, 14, play guitar at their home in Atlanta, Georgia. Naima's uncle was murdered in Ethiopia for his involvement in the Oromo movement, her parents fled to Kenya as political refugees. Growing up in Kenya, Naima and her three siblings could not tell anyone they were refugees. It became a family secret, and they always had a fear of being caught. When Naima was 10 years old her family was resettled in San Jose, California, with the help of the IRC.Since Naima was initially the only one who spoke English, she became the family spokesperson and took on a lot of responsibilities at a young age. Eventually her family moved to Seattle and they all became U.S. citizens in 1996. Today, Naima has worked as a caseworker at the IRC in Atlanta for five years. ÒI enjoy working with my clients,
Taghreed and her two sons Ali (grey shirt) and Yousif (dark blue shirt) sit in their living room in Seattle.

برای آزمایش معلوماتتان خود آماده هستید؟

در هر جا و هر وقت یاد بگیرید

اپلیکیشن Settle In یک همراه فایده مند است که از شما در دوران اسکان مجدد در ایالات متحده حمایت می کند. با امتحانات و درس های جالب، معلوماتی درباره زندگی در ایالات متحده بدست بیاورید و مهارت هایتان را تقویت کنید.

روش های بیشتری برای آموختن

با درس ها و فلم های تعاملی، همیشه چیز جدیدی برای آموختن هست. Settle In آموختن درباره اسکان مجدد در ایالات متحده را جالب می کند. همگام با سرعت خودتان بیاموزید – ما راهنمای شما در این مسیر هستیم.
SettleIn Logo
Learn on the go
محتویات در این ویب سایت ذریعه پروگرام تبادل معلومات آشناسازی فرهنگی (CORE) تدوین شده است، در دامنه عمومی است و می‎تواند بازتولید شود. محتوای این ویب سایت تحت قرارداد تمویل شده ذریعه اداره نفوس، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ایالات متحده انکشاف یافته است، اما ضرورتاً نشانگر پالیسی این سازمان نیست و نباید تایید دولت فدرال را بدیهی بداند.