Language:

شتغال زنان پناهنده

مصروفیت در ایالات متحده برای آینده و رفاه خانوادۀ شما و همینطور برای پیشرفت و ثبات مالی شما به حیث یک زن بسیار مهم است. همه افراد
کلانسال، زن و مرد، که 18 تا 64 ساله و دارای توانایی کار کردن هستند، باید پیدا کردن وظیفه را در اولویت قرار دهند.

برای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند

 

هم زنان و هم مردان در ایالات متحده کار م یکنند، زنان نیمی از نیروی کار را تشکیل میدهند
و در تمام سطوح در همان جایگاههای وظیفوی مردان کار میکنند و بیشتر بر کار همکاران مرد
خود نظارت میکنند. به دست آوردن و حفظ کار امتیازات بسیاری برای شما و فامی ل هتان دارد.

بهبود لسان انگلیسی شما – کار خارج از خانه به شما امکان م یدهد
که انگلیسی خود را تمرین و بهبود
دهید، چون که شما با همکاران و
مشتریان خود در محیط مسلک ی
ارتباط برقرار م یکنید. تعلیم لسان
انگلیسی به شما اجازه م یدهد که
در اجتماع اشتراک کنید و توانایی
خود را برای مدیریت امور خود مثل
رفتن به مارکت مواد غذایی، مطب داکتر، یا بانک افزایش دهید.
تعامل با دیگران – محل کار شما این فرصت را برای شما فراهم
م یکند تا با گروپ مختلفی از مردم تعامل داشته باشید و در مورد
فرهنگ و ارز شهای جامعه امریکا یاد بگیرید که شما را قادر م یسازد تا
بهتر با محیط جدید خود منطبق شوید.
کسب مهار تهای کاری – کار اول شما مهار تهای کاری و دانش
مورد ضرورت را برای شما فراهم
م یکند و شما را برای کار بعدی
آماده م یکند. با کسب مهار تهای
بیشتر چانس شما برای ارتقاء
کاری یا پیدا کردن وظیفه با معاش
بهتر افزایش پیدا میکند.
استفاده از ترانسپورت عامه یا
یادگرفتن رانندگی – برای
رفتن به سر کار و بازگشتن
ممکن است ضرورت به
استفاده از ترانسپورت
عامه یا رانندگی داشته
باشد. تعلیم شیوه استفاده
از ترانسپورت عامه یا
دریوری به اندازه زیادی به
استقلال و خودکفایی شما
و شناختن محله و شهرتان
کمک م یکند و حس تعلق به
خانه جدید

Employment for Refugee women
Employment for Refugee women

مادران دارای وظیفه و مادران مجرد

بسیاری از زنانی که اطفال خود را کلان م یکنند بیشتر به سختی م یتوانند ضرورت های کار و خانه را همزمان مدیریت کنند، به خصوص اگر آنها یک مادر مجرد هستند. با این وجود راه های ح ل برای کمک به مادران دارای وظیفه در بیرون از خانه وجود دارد. یک را هحل، قرار دادن اطفال در مراکز مراقبت از طفل است. مراکز یک پروگرام تمویل Early Head Start . مراقبت از طفل رایگان نیستند شده فدرال است که از اطفال خانواده های ک معواید از زمان تولد تا 3 است که مخصوص Head Start، سال مراقبت م یکند. برنامۀ دیگر مراقبت از اطفال 3 تا 4 سال است. راجستر اطفال در یکی از این پروگرا مها به مادران مجرد، یا هر دو نفر والدین اجازه خواهد داد تا خارج از خانه کار کنند. را هحل دیگر کمک به والدین دارای وظیفه، استفاده از دوستان، همسای هها، یا اعضای فامیل مثل پدرکلان و مادرکلان و خواهر و برادر طفل به عنوان ارائه دهندگان خدمات مراقبت از طفل است. برای زو جها، را هحل سوم اشتغال، یکی از آنها در کار پارت تایم است که ساعات کاری آن بعد از چاشت ها و روزهای آخر هفته است، تا در حالی که یکی از والدین در سر کار است نفر دیگر بتواند از فرزندان مراقبت کند.
Employment for Refugee Women

تغییر پویایی خانواده

امریکای یها به
استقلال در مردان و
زنان اهمیت م یدهند.
در بسیاری از
فامی لها هم شوهر و
هم زن کار م یکنند و
در بعضی فامی لها
عواید زن بیشتر از
شوهر است. در فامی لهای دیگر، زن دارای وظیفه است و شوهر وظیفه
پیدا نکرده است. در این موارد، زمانی که اطفال در مکتب نیستند انتظار
م یرود پدر از آنها مراقبت کند.
در مواردی از این قبیل، بعضی مردان ممکن است احساس کنند که
نقش رهبری خود در فامیل را از دست داد هاند. بعضی زنان ممکن است
تحت مسئولیت جدید و تبدیل شدن به نا ن آور اصلی فامیل دچار استرس
شوند. حمایت از یکدیگر، همراه با ارتباط باز و صادقانه م یتواند موجب
افزایش تفاهم و کاهش استرس بین همسران شود.

Employment for Refugee women
Employment for Refugee women

برای آزمایش معلوماتتان خود آماده هستید؟

در هر جا و هر وقت یاد بگیرید

اپلیکیشن Settle In یک همراه فایده مند است که از شما در دوران اسکان مجدد در ایالات متحده حمایت می کند. با امتحانات و درس های جالب، معلوماتی درباره زندگی در ایالات متحده بدست بیاورید و مهارت هایتان را تقویت کنید.

روش های بیشتری برای آموختن

با درس ها و فلم های تعاملی، همیشه چیز جدیدی برای آموختن هست. Settle In آموختن درباره اسکان مجدد در ایالات متحده را جالب می کند. همگام با سرعت خودتان بیاموزید – ما راهنمای شما در این مسیر هستیم.