در مورد اسکان مجدد پناهندگان معلومات کسب کنيد

گر پناهنده استید و نمی توانید به کشور خود برگردید، ممکن است برای انتقال دائمی به کشور دیگری واجد شرايط باشید. اين  اسکان مجدد ناميده میشود. ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای جهان است که برای اسکان مجدد پناهندگان را می پذیرد. از سال 1980 بدینسو، آمریکایی ها از طریق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده از میلیون ها پناهنده از سراسر جهان استقبال کرده اند. منابع ذيل معلومات کلیدی را در مورد برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده ارائه می دهد

در مورد اسکان مجدد پناهندگان معلومات کسب کنيد

نابع زیر معلومات اصلی مربوط به برنامه‌های پذیرش پناهجویان در آمریکا را ارائه می‌کنند. همچنین می‌توانید این معلومات را به قسم برگه واقعیات دانلود کنید.

به دنبال معلومات در مورد زندگی در ایالات متحده استید؟

درباره گرایش فرهنگی و زندگی در آمریکا بیشتر معلومات کسب کنید. درباره صحت، مسکن، آموزش و سایر موارد معلومات کسب کنید.