သင့္ အေၾကာင္း

Settle In က ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ရၿပီး မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးပါတယ္။ စတင္ရန္၊ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာ သုံးခုထဲက တစ္ခုကို ေရြးပါ။

Refugees using technology
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး အေၾကာင္းကို ကၽြန္ုပ္ ေလ့လာလိုပါတယ္။
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝ အေၾကာင္းကို ကၽြန္ုပ္ ေလ့လာလိုပါတယ္။