သင့္ အေၾကာင္း

Settle In က ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ရၿပီး မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးပါတယ္။ စတင္ရန္၊ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာ သုံးခုထဲက တစ္ခုကို ေရြးပါ။
Patrick Muteba, 21 (left) and George Ngalamulume,18 are brothers from Zambia. Their parents fled the Democratic Republic of Congo to Zambia. With very little formal education in Zambia, the two are now college students: Patrick is pre-law; George is pre-med. The brothers, along with their parents and other siblings were resettled May 2008, on Patrick's birthday. Patrick is a former intern with the IRC in Boise.
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး အေၾကာင္းကို ကၽြန္ုပ္ ေလ့လာလိုပါတယ္။
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝ အေၾကာင္းကို ကၽြန္ုပ္ ေလ့လာလိုပါတယ္။
SettleIn Logo
Learn on the go
ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို Cultural Orientation Resource Exchange (CORE) မွျပဳစုေရးသားထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္တင္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပၚလစီသည္ ဖက္ဒရယ္အဆိုးရမွ အတည္ျပဳထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။