درباره شما

Settle In اطلاعات موثق و صحیحی دربارۀ فرایند زندگی و اسکان مجدد در ایالات متحده ارائه میدهد. برای شروع، یکی از سه گزینۀ زیر را انتخاب کنید.

Refugees using technology
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
می‌خواهم اطلاعاتی درباره اسکان مجدد در ایالات متحده کسب کنم.
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
می‌خواهم اطلاعاتی درباره زندگی در ایالات متحده کسب کنم.