درباره شما

Settle In اطلاعات موثق و صحیحی دربارۀ فرایند زندگی و اسکان مجدد در ایالات متحده ارائه میدهد. برای شروع، یکی از سه گزینۀ زیر را انتخاب کنید.

Patrick Muteba, 21 (left) and George Ngalamulume,18 are brothers from Zambia. Their parents fled the Democratic Republic of Congo to Zambia. With very little formal education in Zambia, the two are now college students: Patrick is pre-law; George is pre-med. The brothers, along with their parents and other siblings were resettled May 2008, on Patrick's birthday. Patrick is a former intern with the IRC in Boise.
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
می‌خواهم اطلاعاتی درباره اسکان مجدد در ایالات متحده کسب کنم.
CORENAV Website Wireframes_High Fidelity_v4
می‌خواهم اطلاعاتی درباره زندگی در ایالات متحده کسب کنم.