COVID-19- လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုနားလည္ျခင္း

COVID-19 သည္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ လ်င္ျမန္စြာကူးစက္ေနေသာဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းနာမက်န္းျဖစ္မႈတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ကူးစက္ခံမထားရေသးသူအနီးတြင္ ကူးစက္ခံထားရသူေခ်ာင္းဆိုးသို႔မဟုတ္ ႏွာေခ်ေသာအခါ အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ပါသည္။ လူတစ္ဦးသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ရွိေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ကိုထိကိုင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔၏ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ မ်က္လုံးမ်ားကိုထိကိုင္ေသာအခါတြင္လည္းဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပါသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ အခ်င္းခ်င္းအနီးကပ္ (6 ေပအတြင္း) ထိေတြ႕မႈ ရွိသူမ်ားတြင္လည္းကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။
ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

COVID-19 ဆိုတာဘာလဲ။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္ အသက္္႐ွဴရခက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ အေပ်ာ့စားမွ ျပင္းထန္ေသာအသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းနာမက်န္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း၊ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ျဖစ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အလုပ္သမားမ်ားက ညႊန္းဆိုေၾကာင္းကို သင္ၾကားသိႏိုင္ပါသည္။ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍၊ အျခားလူမ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုယ္သင္ ကာကြယ္ရန္ အိမ္တြင္ေနဖို႔ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္မ်ားသည္ သင္၏ အသိုက္အဝန္းအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကို ေႏွးေကြးေစရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန႔္ေစရန္ အကူအညီျဖစ္ပါမည္။ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားက ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို ေႏွးေကြးေအာင္ လုပ္ႏိုင္လၽွင္ ေဆး႐ုံမ်ားက ဖ်ားနာသူမ်ားကို ပိုေကာင္းမြန္စြာ ကုသေပးႏိုင္ပါမည္။ အျပင္သြားရမည္ဆိုပါက၊ မီးသတ္သမားမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚ ေျဖရွင္းေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ သင့္ထံ ခ်ဥ္းကပ္လာႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔က သင့္ကို ကူညီေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
CORONAVIRUS_09
CORONAVIRUS_02
အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အလုပ္သမားမ်ားကလိုက္နာေပးရန္ သင့္ကိုေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္- ခြဲေနျခင္း- COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသင့္တြင္ရွိပါကဆရာဝန္ကသင့္အားသီးျခားခြဲေနခိုင္းပါမည္။ ယင္းကကာလတစ္ခုၾကာအထိအိမ္တြင္ေနေပးရန္ ျဖစ္သည္။ တတ္ႏိုင္သမၽွ သီးျခား “ ဖ်ားေနသူအခန္း” တြင္ ေနၿပီးသင္ႏွင့္အတူေနသည့္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနပါ။ ၎က အျခားလူမ်ားထံဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကိုတားဆီးေပးသည္။ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္မႈ- COVID-19 ရွိေနသည့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ႏွင့္ သင္ထိေတြ႕ထားသည္ဟုထင္ပါက၊ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္မႈျဖင့္ေနေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခံရပါမည္။ ယင္းကခန႔္မွန္းေၿခ 14 ရက္အထိအိမ္တြင္ ေနၿပီးသင္ကိုယ္ပူ၊ ေခ်ာင္းဆိုးသို႔မဟုတ္ အသက္႐ွဴရခက္လာပါကဆရာဝန္ကိုေျပာျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ေနျခင္းကေရာဂါလကၡဏာမ်ားမခံစားရမီ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ကူးစက္မႈကိုတားဆီးေပးပါသည္။ လူအမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္ ခပ္ခြာခြာေနျခင္း-ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကို ေႏွးေကြးေစရန္၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ေနထိုင္သူမ်ားအား လူအမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္ ခပ္ခြာခြာေနျခင္းကို က်င့္သုံးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယင္းက လူအမ်ားႏွင့္ 6 ေပ၊ လက္ႏွစ္ဖက္ဆန႔္သည့္ အကြာအေဝးတြင္ေနျခင္းႏွင့္ လူစုမ်ားႏွင့္ လုံးဝကြာေဝးေသာေနရာတြင္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သင့္အိမ္တြင္မလိုအပ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားကို လက္မခံပါႏွင့္။ ၎က အျခားလူမ်ားကို ဖ်ားနာေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာဂါကူးစက္ေစျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ရွိေနသည့္ေနရာတြင္ေနပါ– ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတစ္ခုလုံးအတြက္ “ ရွိေနသည့္ေနရာတြင္ေနပါ” သို႔မဟုတ္ “ အိမ္တြင္ေနပါ” အမိန႔္ကို ေၾကညာႏိုင္ပါသည္။ ဤအမိန႔္မ်ားက ေနရာအလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမၽွ အိမ္တြင္ေနေပးရန္ႏွင့္ ကုန္ေျခာက္မ်ားဝယ္ျခင္း၊ ဆရာဝန္ ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးဝယ္ျခင္း ကဲ့သို႔ မျဖစ္မေန အျပင္ထြက္ရျခင္းအတြက္သာ အိမ္အျပင္ထြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ရန္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။  ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတြင္၊ အခ်ိန္တိုင္း အိမ္ထဲတြင္သာ ေနေပးရမည္ ျဖစ္သည္။   COVID-19 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္အတြက္၊ COREnav.org သို႔ ဝင္ၾကည့္ပ
CORONAVIRUS_05

Ready to test your knowledge?

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Test your Knowledge

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.
SettleIn Logo
Learn on the go
ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို Cultural Orientation Resource Exchange (CORE) မွျပဳစုေရးသားထားၿပီး အမ်ားျပည္သူပိုင္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္တင္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ စာသားမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဌာနမွ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေပၚလစီသည္ ဖက္ဒရယ္အဆိုးရမွ အတည္ျပဳထားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။