نقش رابط ها در ایالات متحده امریکا در اسکان مجدد پناهندگان

پناهندگانی که از طریق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) به ایالات متحده می آیند این فرصت را دارند تا رابطی را در ایالات متحده به مرکز حمایت از اسکان مجدد که در پروسه پرونده به آنها کمک می کنند معرفی کنند. جدا و برخلاف یک عضو فامیل رسمی كه اظهارنامه قرابت را ارایه می کند, عریضه I-730, یا در بعضی موارد عریضه I-130  تأیید شده، پناهندگان می توانند هر فردی را، بدون در نظر گرفتن رابطه شان با او، به عنوان یك رابط در ایالات متحده که مایل هستند در نزدیکی او اسکان مجدد داده شوند انتخاب كنند. در هنگام رسیدگی به پرونده های خارج از کشور، هیچ گونه الزامی برای معرفی رابط در ایالات متحده امریکا از طرف پناهندگان وجود ندارد. با این حال، در صورت معرفی رابط، مهم است که هم پناهندگان و هم رابط ها بر نقش رابط در اسکان مجدد پناهندگان ایالات متحده واقف باشند. در ادامه بیشتر معلومات کسب کنید.

John, Father of Gloria and family wait for John’s daughter’s arrival at the Boise Airport in Boise, Idaho.

رای یادگیری معلومات این صفحه، يک قالب يا فارمت را انتخاب کنید. می توانید یک ویدیو را تماشا کنید، یک صفحه معلومات را دانلود کنید یا به یک پادکست گوش دهید. هر گزینه همان معلومات را فراهم می کند

رابط در ایالات متحده امریکا چیست؟

پناهندگانی که در ایالات متحده اسکان مجدد داده می شوند می توانند دوستان ویا اقاربی که از قبل در ایالات متحده زندگی می کنند و اینکه هنگام ورود مایل به پیوستن به آنها هستند را مشخص  کنند. پس از مشخص شدن، آژانس اسکان مجدد با آنها تماس می گیرد تا دیده شود که آیا آنان نیز می خواهند پناهندگان در نزدیکی شان اسکان مجدد داده شوند. درصورت موافقت آنها، این اشخاص به عنوان رابط در ایالات متحده تلقی می شوند. آژانس اسکان مجدد جزئیات شخصی پناهندگان مانند معلومات صحی شان را با رابط شان شریک نمی سازد. اما آنها جهت آمادگی برای ورود پناهندگان به ایالات متحده، با رابط در ایالات متحده امریکا همآهنگی خواهند کرد.

رابط ها در ایالات متحده امریکا نه از نظر مالی و نه از نظر حقوقی در قبال دوستان یا اقارب پناهنده تازه واردشان مسؤولیت ندارند. با این وجود، آنان می توانند با حمایت از تجربه اسکان مجدد دوستان یا اقارب شان در همکاری با اداره اسکان مجدد، نقش کمک کننده در پروسه اسکان مجدد پناهندگی ایفا نمایند. مهم است که به یاد داشته باشیم که هدف برای پناهندگان با همکاری آژانس اسکان مجدد، دستیابی به خودکفایی اقتصادی توسط کاریابی به زودترین فرصت ممکن پس از ورود شان به ایالات متحده است.

رابط ها در ایالات متحده امریکا نه از نظر مالی و نه از نظر حقوقی در قبال دوستان یا اقارب پناهنده تازه واردشان مسؤولیت ندارند. با این وجود، آنان می توانند با حمایت از تجربه اسکان مجدد دوستان یا اقارب شان در همکاری با اداره اسکان مجدد، نقش کمک کننده در پروسه اسکان مجدد پناهندگی ایفا نمایند. مهم است که به یاد داشته باشیم که هدف برای پناهندگان با همکاری آژانس اسکان مجدد، دستیابی به خودکفایی اقتصادی توسط کاریابی به زودترین فرصت ممکن پس از ورود شان به ایالات متحده است.

IRC Atlanta case manager Alaa Naji, a former refugee from Iraq.
Kazingufu Rananzani, 35, fled the Democratic Republic of Congo to Uganda in 2002 because of escalating violence. Kazingufu, his wife Hellen and their five children were resettled in Baltimore by the IRC July 2016.,,To help Kazingufu and his family adapt to the American lifestyle, the IRC matched them with a family mentor, Susie Lawrence. Here, she reviews the children's report cards from school with the family.

آژانس اسکان مجدد چیست؟

آژانس اسکان مجدد یک سازمان غیرانتفاعی است که با حکومت ایالات متحده در یک مشارکت دولتی و خصوصی با هدف کمک به پناهندگانی که از طریق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) به ایالات متحده می آیند، همکاری می کند. حکومت ایالات متحده رهنمودهایی تنظیم می کند و بخشی از تمویل مالی برای خدمات اساسی مورد نیاز که پناهندگان از طریق برنامه پذیرش و استقرار (R&P) دریافت می کنند را فراهم می سازد. آژانس های اسکان مجدد در ارائه این خدمات و فراهم سازی کمک های حیاتی به پناهندگان و خانواده های شان در طول ماه های نخست اقامت شان در ایالات متحده، مسؤولیت دارند. برای معلومات بیشتر در مورد آژانس اسکان مجدد از وبسایت رهیاب اسکان مجدد  COREبازدید کنید www.corenav.org.

Salam Bunyan with his wife. They are Iraqi restaurant owners in Boise. The family was resettled by the IRC in 2008. Salam worked as a cook for the U.S. army, which led to threats against his life.

رابط ها در ایالات متحده امریکا چگونه با آژانس اسکان مجدد همکاری می کنند؟

آژانس اسکان مجدد اندکی قبل از رسیدن دوستان یا اقارب شان برای تشریح برنامه پذیرش و استقرار(R&P) و خدمات اساسی مورد نیاز با رابط در ایالات متحده امریکا برای بار دوم تماس خواهد گرفت. این تماس دوم چند ماه یا چند سال پس از تماس اولی انجام خواهد شد و هرگونه تغییر در معلومات تماس رابط به شمول تغییر آدرس رابط در ایالات متحده امریکا، باید به آژانس اسکان مجدد اطلاع داده شود.

هنگامی که آژانس اسکان مجدد اندکی قبل از رسیدن پناهندگان با رابط در ایالات متحده امریکا تماس می گیرد از رابط خواهد پرسید که آیا می خواهد در خدمات و حمایت های اسکان مجدد مانند همراهی با آژانس اسکان مجدد در پذیرایی دوستان یا اقارب شان در میدان هوایی، فراهم سازی مسکن یا ترانسپورت به وعده های ملاقات و آشناسازی پناهندگان در اجتماع جدید شان دخیل باشد. این در نهایت آژانس اسکان مجدد است که در فراهم سازی این خدمات و نحوه استفاده از تمویل پذیرش و استقرار (R&P)  برای پناهندگان مسؤولیت دارد. هرگونه همکاری فراهم شده توسط رابط در ایالات متحده امریکا رضاکارانه است. بعضی آژانس های اسکان مجدد ممکن است یک “توافقنامه رابط در ایالات متحده امریکا ” داشته باشند که این توافقنامه فورمی است که در آن نامزدان رابط در ایالات متحده امریکا حمایت های را که می توانند پس از رسیدن دوستان یا اقارب شان به ایالات متحده برای آنها فراهم سازند را بیان می کنند. این فورم یک سند حقوقی نیست اما ابزاری برای کمک به رابط در ایالات متحده امریکا و کارمندان اداره است.

مزایا و ملاحظات برای رابط ها در ایالات متحده امریکا و پناهندگان

پناهندگان می توانند از حمایت های بیشتر ارائه شده توسط رابط ها در ایالات متحده امریکا از بسیاری جهات مستفید شوند. رابط ها در ایالات متحده امریکا در موقعیت منحصر به فرد قرار دارند تا تجارب شخصی خود در مورد زندگی در ایالات متحده را با دوستان یا اقارب پناهنده  تازه وارد شان شریک سازند، زیرا آنها با نظام های جدید و ناآشنا و همچنان تفاوت های فرهنگی مواجه می شوند. این هم مهم است که بدانیم تجربه هر پناهنده در ایالات متحده مختلف است و می تواند توسط عواملی چون سن، مکان اسکان مجدد و مهارت های کاری و زبانی متأثر باشند.

زبان و ترجمه

هرچند رابط ها در ایالات متحده امریکا ممکن است هم به انگلیسی و زبان پناهندگان صحبت کنند، کارمندان آژانس اسکان مجدد هنگام برقرار کردن ارتباط با پناهندگان از رابط ها در ایالات متحده امریکا به عنوان ترجمان استفاده نخواهد کرد. حکومت فدرال از اداره اسکان مجدد می خواهد تا در صورت بلد نبودن کارمندان شان به زبان پناهنده، یک ترجمان مستقل را استخدام نماید. در بعضی مواردی که آژانس اسکان مجدد خدمات اساسی مورد نیاز را فراهم نکند، رابط ها در ایالات متحده امریکا می توانند برای دوست یا عضو فامیل تازه واردشان ترجمه کنند.  آژانس می تواند در صورت نیاز رهنمودهایی  را در مورد ترجمه ارائه کند.  رابط ها در ایالات متحده امریکا تشويق مي شوند تا بر اهمیت یادگیری زبان انگلیسی و اشتراک در آموزش یادگیری انگلیسی در اجتماع شان تأکید نمایند.

آیا می دانستید؟

در ذیل حقایقی در مورد اسکان مجدد پناهندگان در ایالات متحده آورده شده است که بیشتر مربوط   پناهندگانی می شود که دارای رابط در ایالات متحده امریکا هستند. برای دانستن بیشتر در مورد برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) و زندگی در ایالات متحده از وبسایت رهیاب اسکان مجدد CORE در corenav.org بازدید نمایید. این وبسایت معلومات واضح، دقیق و به روز شده برای پناهندگان و آنانیکه با اسکان مجدد شان در ایالات متحده همکاری می کنند ارائه می کند.

داشتن رابط در ایالات متحده امریکا برای برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) الزامی نيست و متقاضیان برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) می توانند بدون داشتن رابط در ایالات متحده امریکا اسکان مجدد شوند. به همین شکل، داشتن رابط در ایالات متحده امریکا به معنای تضمین اسکان مجدد در ایالات متحده نیست و پروسه برداشت مانع برای متقاضیانی که رابط هایی در ایالات متحده امریکا معرفی کرده اند متفاوت نبوده یا تسریع کننده ان نیست.

طبق رهنمودهایی که توسط حکومت ایالات متحده برای برنامه پذیرش و استقرار (R&P) تنظیم شده است, آژانس اسکان مجدد اجازه ندارد تا یک رابط در ایالات متحده امریکا را برای خدمات اساسی مورد نیاز به عنوان ترجمان استفاده نماید.

رهنمودهایی که توسط حکومت ایالات متحده برای برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده (USRAP) تنظیم می شود می تواند هر سال تغییر کند و در نتیجه بر خدمات و مساعدتهایی که توسط آژانس های اسکان مجدد به پناهندگان ارائه می شود تاثیر می گذارد. بنابراین, خدمات اساسی اسکان مجدد دریافت شده توسط پناهندگان قبلی, که بعدها شاید خود آنها رابط ها در ایالات متحده امریکا شوند، می تواند از خدمات فراهم شده به پناهندگان تازه وارد متفاوت باشد.

آژانس اسکان مجدد باید تکمیل خدمات اساسی مورد نیاز را سندسازی نماید که شامل تأیید هرگونه خدماتی که رابط ها در ایالات متحده امریکا فراهم می سازند می شود. به همین علت از رابط ها در ایالات متحده امریکا ممکن است خواسته شود تا سندی را در مورد خدماتی که فراهم می سازند امضاء کنند. با این حال, رابط ها در ایالات متحده امریکا ملزم نیستند تا هرگونه خدمات اساسی موردنیاز را فراهم سازند.

اغلب، رابط ها در ایالات متحده امریکا از دخیل شدن در کمک کردن به دوستان و اقارب پناهنده تازه وارد شان در اسکان مجددشان خورسند می شوند، خواه این همکاری زندگی کردن آنها در خانه هایشان باشد، خواه رساندن آنها به وعده های ملاقات ویا به سادگی ارائه حمایت های عاطفی و اجتماعی باشد. در صورتیکه رابط ها در ایالات متحده امریکا ساعات رضاکاری شان را به آژانس اسکان مجدد گزارش می دهند، آنها باید با کارمندان آژانس اسکان مجدد تأیید کنند که چه فعالیت هایی ممکن است به عنوان حمایت رضاکارانه شمرده می شود.

John and Gloria’s family posing for a family photo at the Boise Airport

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Settle In برای کسب معلومات بيشتر، اپليکيشن را دانلود کنيد

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.