Serivisi Zigenewe Abaturage

Serivisi Zigenewe Abaturage zikubiyemo serivisi, ubufasha, ibikoresho, n’umutungo byagenewe abaturage mu duce batuyemo. Izi serivisi zishobora gutangwa ku buntu cyangwa ku giciro gito, zigatangwa na leta, imiryango ishingiye ku turere runanka cyangwa imiryango ishingiye ku madini.
CORE_Fire Fighters
Hitamo imiterere yo kwigiramo amakuru kuri iyi paji. Ushobora kureba videwo, gukurura urupapuro rukubiyemo amakuru cyangwa kumva ikiganiro kiri mu majwi. Buri mahitamo atanga amakuru amwe.

Ubufasha bwa Leta

Ibigo bya Leta bishinzwe imibereho myiza biha serivisi abaturage mu duce baherereyemo. Ibi bigo bifasha abantu bafite ibibazo byihariye, nk’imiryango ikennye, idafite icumbi n’abantu bafite ubumuga. Guverinoma ifite igihe n’amabwiriza byihariye byo gufasha impunzi. Dore zimwe muri gahunda za leta zo gufasha impunzi: Ubufasha bw’amafaranga Ku bantu bafite ibibazo byo kubona akazi,hari gahunda ebyiri zashyiriweho gufasha abantu mu bijyanye n’amafaranga: Gahunda yo Gufasha Imiryango Itishoboye(TANF) yita ku babyeyi n’abana hamwe na Gahunda yo Gufasha Impunzi Hifashishijwe Amafaranga(RCA) yita ku mpunzi z’ingaragu n’abashakanye badafite abana. Gahunda y’Ubufasha bw’Ibiribwa (SNAP) Iyi gahunda ya leta ifasha abantu batishoboye kubona amafunguro muri Leta zunze Ubumwe za Ammerika. Umuntu wemerewe ubufasha muri iyi gahunda ahabwa ikarita imufasha kugura amafunguro yo ku kigero runaka buri kwezi. Impunzi zishobora gusaba ubufasha bw’ibiribwa bwifashishije inzego z’ibanze za leta. Ingano y’ubufasha itandukana bitewe n’agace (leta) ubarizwamo kandi igashingira ku ngano y’umuryango n’umutungo wawo.   Supplemental Security Income (SSI) Ubu ni ubufasha bugenewe abantu bafute ubumuga cyangwa barengeje imyaka 65 kandi batanishoboye. Child Care Assistance Programs Imiryango imwe yita kuba batishoboye, ikabikora ku buntu cyangwa ku giciro cyo hasi kugira ngo babashe gukora no gushaka akazi. Serivisi Rusange Buri gace kagira serivisi rusange gaha abantu bahatuye. Dore zimwe muri serivisi rusange zikunze gutangwa:
Violeta Sr. and Violeta Jr. go grocery shopping on their day off work. San Jose, CA
CORE_Daycare
Amapariki n’ imyidagaduro Pariki zigena ahantu ha rusange ho kuruhukira, gusohokera, n’ibibuga by’imikino. Pariki  nyinshi zigira amabwiriza agena ibyo abaje kuhasura bemerewe n’ibyo batemerewe gukora. Kujya muri pariki nyinshi ni ubuntu, ariko pariki za leta n’izo ku rwego rw’igihugu zishobora kwishyuza. Ubufasha butari ubwa leta Imiryango imwe yigenga ifasha abantu ikoresheje impano z’abantu ku giti cyabo, cyangwa igakoresha inkunga ya leta n’iy’abantu ku giti cyabo. Iyo miryango igira inama z’ubutegetsi zishinzwe guteganya ibyo gukora kandi zigomba gutanga raporo z’umwaka ku byakozwe, ariko zitandukanye na leta Iyi miryango igabanyijemo ibyiciro bitatu bikurikira: Imiryango Itegamiye Kuri Leta yo ku rwego rw’igihugu(NGOs) Iyi miryango ifasha abantu mu duce twose tw’igihugu, ikaba iba ifite icyicaro gikuru mu murwa mukuru. Imiryango imwe muri iyoishobora gufasha impunzi. Ingano, ikiguzi n’ubwoko bwa serivisi zitangwa n’iyi miryango  bitandukana bitewe n’agace, ariko imyinshi itanga serivisi zikurikira:
  • Ubujyanama
  • Gufasha abimukira
  • Amasomo y’icyongereza
  • Serivisi zirebana n’akazi
  • Serivisi n’ubusemuzi n’ihinduranyandiko
Amashyirahamwe Ashingiye ku Moko Aya mashyirahamwe akorera abaturage agatanga serivisi zijyanye n’imyidagaduro, imibereho myiza n’uburezi. Andi mashyirahamwe uzabona aho utuye ni ashingiye ku moko . Aya mashyirahamwe ashingiye ku bwoko aba yarashyizweho n’impunzi ndetse n’abimukira akaba abereyeho gufasha abantu bashya baje. Amwe muri ayo yigisha abantu bakuru, akabumbira abagore mu matsinda akanategura ibitaramo by’umuco n’imyidagaduro. Amashyirahamwe ashingiye ku madini Amashyirahamwe ashingiye ku madini abarirwamo insengero, imisigiti, amasinagogi, n’ahandi hantu hose abantu basengera; ikaba igamije gusenga. Hari kandi Imiryango myinshi ishingiye ku madini ishobora guterwa inkunga iturutse cyangwa ishamikiye ku yindi miryango itandukanye ishingiye ku madini, ariko ikaba igamije gufasha abantu batishoboye ititaye ku idini ryabo. Imwe muri iyo miryango itanga amasomo ‘y’icyongereza indi igatanga ubufasha mw’imyenda n’ibikoresho byo mu nzu byakoreshejwe.

Kurura porogaramu ya Settle In

 
SettleIn Logo
Learn on the go
Ibikubiye kuri uru rubuga rwa inerineti byashyizwemo bivuye mu Bitekerezo Abantu mu Ibiganiro bijyanye n’umuco mu birebana n’umuco (CORE), ni amakuru agenewe rubanda, kandi ashobora gukopororwa. Ibikubiye kuri uru rubuga rwa interineti byashyizweho hakurikijwe amasezerano yatewe inkunga y’amafaranga n’Ibiro by’Abaturage, Impunzi, n’iby’Abimukira, Minisiteri y’Ububanyi n’Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe, ariko ntibisobanura ko urwo rwego ruhagarariye politiki y’urwo rwego kandi urwo rwego ntiruri mu mwanya wa Leta.