Sharti za kutumikisha

Sharti za kutumikisha

IRC iko na website hiyi (https://corenav.org)   ju tukupatiye habari kuhusu kazi tunafanya na kukuruhusu kutusumulisha ku internet. Kwa Kuingiya na kutumikisha website ya IRC, kufanya lien na website ya IRC na ku télécharger bitu fulani bya IRC na habari zenyi kuwa ndani unapashwa kufata Sharti na Mapashwa zenyi kuwa hapo chini ndani ya hiyi sharti za kutumikisha ikiwa hauitike. Ikiwa hauitike Sharti yote za Kutumikisha website, inawezekana usiruhusiwe kuingiya ndani ao kutumikisha website ya IRC, linki ya kuingiya ndani ya website ya IRC, ao kuchukuwa (Ku télécharger) habari fulani ndani ya website ya IRC.  Tafadhali ujuwe kama IRC inajipa ruhusa ya kutowa ao kubadirisha hizi sharti za kutumikisha wakati yoyote, kwa sababu yoyote na bila tangazo. Unajuwa na unaitika kama ni mzigo wako ujuwe we mwenyewe mabadiriko hayo.

KUTUMIKISHA WEBSITE YA IRC NA NJO PATANO KUHUSU HATI NA MAPATANO ZENYI KUWA NDANI YA HATI YA KUTUMIKISHA HIYI NA KUHUSU HATI NA PATANO INGINE YOYOTE YENYI KUWA MAHALI POPOTE INGINE KU WEBSITE YA IRC. 

WENYEJI WA MALI YA AKILI NA YA CHAPA

Unajuwa na unaitika kama IRC ndiye mwenyeji wa jina IRC, logo, na zingine chapa na alama za kazi (“Alama za “IRC”) piya bitu bingine bya IRC na habari zenyi kuwa ndani ya website ya IRC. 

LESENI NDOGO

Kujiunganisha na website ya IRC ao ku télécharger bitu na habari za IRC, nikusema unaitika kama utaheshimiya hati na mapashwa zenyi kuandikwa hapo chini: 

KUTUMIKISHA

Unajuwa kama hauwezi tumikisha logo (kushoto) ya IRC kama linki, alakini, unaweza kuingiya ndani ya website ya IRC kupitiya moJa kati ya ma bendera na linki za IRC na lazima uheshimiye hati na mapashwa ya hizi hati za kutumikisha. unajuwa kama hauwezi tumikisha logo ya IRC ku website yoyote ya inje ao sites résaux sociaux kama Facebook ao Youtube.

Unajuwa na unaitika kama unaweza tu tumikisha bendera na linki za IRC zenyi kujulikana na/ao bitu ao habari za IRC ju sababu mipaango za masomo.

Unajuwa na unaitika kama hauwezi tumiya bendera na linki za IRC zenyi kujulikana na/ao bitu bya IRC ao habari za IRC byenyi kuwa na chapa za IRC hauwezi zichanga na pamoya na machapo zingine; na hauwezi kuzibadirisha mu namna yoyote kama kubadirisha kipimo, bipande, aina ya maandiko, sanamu, mpangiyo, rangi ao viungo vingine; ao kubichezesha, ao kubadirisha polepole na computa ao kupanuwa kipimo ao kubarisha sura.

Unajuwa na unaitika kama haupashwe kutumikisha bitu na habari bya IRC na/ao bendera na linki za IRC zenyi kujulikana.

Unaitika kama hautatumikisha bitu na habari na/ao bendera na linki za IRC ju ya niya zinazovunja sheriya za serkali, inchi ao jurisdiction ingine, pamoja piya zaidi na bila mpaka sheriya zote zenyi kulinda haki ya akili na haki ya chapa.

Unajuwa na unaitika kama haupashwe kudanganya ju ya uhusiyano yako na IRC

Namna unatumikisha bitu na habari za IRC na/ao bendera na linki za IRC zenyi kujulikana haipashwe tafuta kuitikisha batu ao kufanya sawa IRC njo ilikutuma, inaitika, ao ililipa kazi unafanya ao iko na faida fulani mu bitu, bihashara, kazi ao website yako.

Namna unatumikisha bitu ao habari za IRC, na/ao bendera na linki za IRC habipashwe tafuta kuitikisha kama IRC itafaidika mu buchuruzi ya mali ao ya kazi fulani.

Namna unatumikisha bitu ao habari na/ao habari za IRC na/ao bendera na linki za IRC haupashwe bitumikisha mu namna inaweza changanya, kudanganya batu, ao kupiganisha kweli faida ya IRC.

Unajuwa na unaitika kama unakataziwa kutumikisha bitu na habari za IRC na/ao kutumikisha bendera na linki za IRC mu namna yoyote yenyi IRC yenyewe inaona kuwa mbaya ao yenyi kuwa ndani usharati, vurugu na isiyo heshimiya batu, maneno mabaya, kutukana ao byenyi kutangaza bitu ao habari za kitendo cha kinjinsia (sexual). Zaidi, bendera na linki za IRC zenyi kujulikana haziwezi kuonekana ku kibao yoyote ya website yenyi  kuwa na habari za tangazo ao kutangaza pombe, sigara, usharati, mambo ya dini, mambo ya ubaguzi, ao chama ya siasia ao manduki. 

KUMALIZA

IRC inaweza kukukataliya usitumikishake tena bitu byabo na habari zabo na/ao bendera na linki zabo wakati yoyote hata ikiwa hakuna sababu. Ukisha julishwa kama umekataliwa, unapashwa mara moja kuacha kutumikisha tena bitu bya IRC ao habari za IRC na/ ao bendera na linki za IRC zenyi kujulikana.  IRC  ina haki ya kushtaki ku tribunal kwa kukukataza kutumikisha tena bitu ao habari za IRC na/ao bendera na linki za IRC ikiwa IRC inaona kama namna unabitumikisha haiheshimu hati na mapashwa za hiyi sharti ya kutumikisha ao ginsi unaazimishwa ndani ya website; ikiwa unavunja haki ya uwenyeji wa ufahamu ao haki ingine ya IRC ao ya watu wa inje na hiyo ni kuharibisha jina ya IRC, hekima ao kazi ao programmes, ao kama unavunja sheriya fulani za lazima, kanuni ao ombi, na/ao kama umefanya tendo lenyi linakataziwa.

KUCHAGUWA SHERIYA; MTAA GANI INA MA MLAKA

Hiyi sharti ya kutumikisha zitaongozwa na kujengwa kufatana na sheriya ya muji wa New York, hata ukiwa ndani ya muji ingine. Kukiwa mashtaki yoyote, kusamba ao ubishi yoyote itabebwa mbele ya tribunal ya New York, Jimbo ya New York, na unaitika ma mlaka ya tribunals za New York.

TUTAFANYA NINI

Nakujulisha kama kuvunja haki za kanakili (Droits d’auteur), machapa (marques de fabrique), na zingine haki zote za akili unaweza shtakiwa na kuazibiwa kama myanyasi.

MALIPO

Unaitika kama utalipa na hautashtaki IRC ju uharibifu yoyote yenyi inaweza kufikiya ju ya namna mubaya na/ao unatumikisha ginsi haupashwe itumikisha website yetu, bitu ao habari za IRC, na/ao bendera na linki za IRC zenyi kujulikana. 

KUKATALA  HATI

IRC INAKUONESHA KAMA HAKUNA HATI YOYOTE, AO PATANO AO MASEMI, YENYI TUMEKUAGA AO HATUKUKUAGA, KUHUSU BIFAA AO HABARI ZENYI KUWA MU WEBSITE YAKE, PAMOJA NA CHAPA YAKE, ALAFU ANA KATALA HATI ZENYI ZINAWEZEKANA KUPITIYA SHERIYA. NI MZIGO WAKO PEKE YAKO KUTUMIKISHA BIFAA BYA IRC NA HABARI NA/AO BENDERA NA LINKI ZA IRC ZENYI KUJULIKANA.

Yote yenyi kuwa ndani ya website imejengwa kupitiya patano kati ya Bureau ya wakaaji, wakimbizi na Wageni, Département d’Etat ya Amerika, alaki haiko kwa uhakika hati (policy) ya agensi hiyo na hakuna uhakikisho kama serkali ya sirikisho (gouvernement fédéral) inapashwa iitika .