Tangazo La Upekee

Kuheshimiya upekee wako

Hiyi Website ni mali ya IRC na inatumikishwa na IRC.  Tunajuwa kama bageni kwa hiyi site yetu banaweza kuwa na boga juu ya habari zabo banatupatiyaka, kupitiya internet ao kupitiya njiya ingine, na namna gani tunatumikisha habari hizo. Hiyi Hati ya Upekee inaangaliya hiyo shida.

IRC inaheshimiya upekee wa wageni wote wa hiyi website yetu. Habari zote kuhusu wageni, pamoja na jina zabo, mahali banaishi na namba zabo za simu, basi zitawekwa kama siri kabisa na IRC, piya na watumishi wa IRC na watu wenyi kutumikiya IRC bure (Volontaires), alakini tinaweza towa habari fulani kama batu habo benyi kututoleya pesa banaturuhusu. IRC haiwezi uzisha, kuzipana kwa muda mufupi ao kutumikisha mu buchuruzi na shirika ingine yoyote ma jina za batu benyi kututoleya makuta, ao mahali banakaa, ao email zabo ao namba ya simu zabo.  Ikiwa una ulizo yoyote juu ya hati ya upekee yetu, unaweza tupata ku COResourceExchange@Rescue.org.

Habari zenyi IRC ilikusanya

Ku Website yetu hatukamatake habari za binafsi zenyi batu  bengine banaweza tambua, IRC inaweza kamata hizo babari kama mutu yepeke njo alitupatiya azo na anajuwa kama batu bengine banaweza mutambuwa. Ndiyo maana wakati mutu anataka kujiandikisha ju asome habari ku website yetu hatuombe huyo mutu ajiandikishe ao atupashe habari zake. IRC inakamata habari za pekee zenyi zinaweza julikana kama majina, mahahi za makao, zip/ao codes za postes, addresses emails, na bingine, ikiwa mgeni ametupatiya abyo mu kutaka yake. Kwa sasa, hatuna njiya yakuweza kukuruhusu weye upane peke yako hizo habari.  Ikiwa mu siku zitakazo kuja,  wageni wanaweza towa hizo bahari kwakutaka yabo, hizo habari zitatumikishwa na IRC piya na patna wengine wenyi kutumika na IRC kwa kuongoza hiyo site. IRC inaomba watu wote wa inje benyi inatumika nabo baweke kama siri habari zote za batu za pekee (Information personnelle). Hata kama haiku sisi njo tunaongoza kampuni hizo, tunaamini kama ni kampuni zenyi kujiheshimiya na kama zinachunga na akili habari za batu.

Kama ginsi inakuwaka na ma sites internet zingine, web server yetu inajuwaka moja kwa moja habari za jina ya kila mutu mwenyi kuingiya mu site yetu, alakini haitajuwa adresse email. Na hiyo uwezo wakutujulisha habari zako za pekee (IP) itatusaidiya kujuwa nini ulifanya ndani ya website yetu (kwa mfano ulitumikisha gmail.com, aol.com, etc.). Tunatumikisha habari zenyi tunaweka kwa ku kujuwa shida gani server yetu iko nayo, nakufanya bitu byenyi kuwa ndani ya website yetu bikuwe muzuri zaidi. Habari hizo hautuzipatiye shirika (organisations) zingine ju ya kufanya buchuruzi.

Kutoka ndani ya hati

Mu siku zitakazo kuja, ikiwa umetujulisha mahali unakaa, ao umetupatiya email yako ao namba yako ya simu, unaweza pata mara na mara maito zetu alafu tutakupasha habari kuhusu programmes zetu na habari za kazi tunazofanya tukuandikiye. Ikiwa haupendi tukuanidkiye baruwa ku poste, ao ku email ao tukuite ku simu mu siku za mbele, tunakuomba utuambiye, unaweza tuambiya ukituma email ku COResourceExchange@Rescue.org.

Wakati gani tunaweza pana habari zako hata kama ulikatala.

IRC inaweza pana habari zako za binafsi ikiwa sheriya inabalazimisha ao mtu wa serkali mwenyi ma daraka.  Piya tunaweza kulazimishwa kutowa habari za binafsi (information personnelle) mu hali fulani zichache, wakati tuko na sababu za kuwaza kama kutowa hizo habari ni lazima kusudi tujuwe mutu gani anazuru ao iko anafinyanga haki ya mali ya IRC ao haki za basaidizi ba IRC, ao batu bengine (Na anafanya hiyo mabaya mukutaka yake ao bila kutaka yake)

Namna ya kutumikisha fichiers zinaitwa “cookies”

Batu benyi kutumikisha website yetu banapashwa juwa kama habari zenyi haziko za binafsi tunaweza zipata kwepesi kupitya “cookies”. Cookies ni fichiers ndogo zenyi kuwa na maandiko alafu website inaweza zitumikisha kwa kutambuwa  batu benyi kuingiya mu website mara mingi, na kuweza kuifanya kuwa kwepesi batu baendeleye kuingiya mu website na kuitumikisha, na kuruhusu site fulani iweze kujuwa tabiya za batu benyi kutumikisha na kukusanya habari zenyi zitatusaidiya kuendelesha muzuri byenyi kuwa ndani ya website.

Cookies haziko programmes zenyi kukuya ku systeme ya mutu kisha imuharibishiye fichiers. Kwa kawaida, cookies zinatumika zikipatiya mutu namba yenyi haiwezi tumikishwa inje ya site. Ikiwa mutu hapendi habari zake zitolewe kupitiya cookies, njiya ya kawaida yenyi browsers zote zinaruhusu mutu kuitika ao kukatala msaada wa cookie. Kwa kujuwa zaidi namna ya kutosha cookies, tafuka hapari mu fungu (section) ya “help” ao “Customer support” mu ubao wako wa browser fulani. IRC inatumikisha teknolojia ya cookies kwa kupata habari zenyi haziko za binafsi za batu benyi kufata ku internet ili batufate muzuri zaidi ku internet na baingiye kwepesi ndani ya site yetu.

Habari za Binafsi (information personelle)

Kanuni za ulinzi wa deta (GDPR) ni kanuni za Umoja wa Ulaya (Union Européenne) kuhusu kutumikisha na kupanga habari za kipekee. GDPR ilianza tarehe 25 mwezi wa tano 2018. Tuna mapashwa ya kuweka habari zako tukiheshimiya GDPR, kama ginsi inawezekana.

Tutajikaza kama vile inawezekana kwa kuweka habari zote za upekee kufatana na haki zenyi kuwa ndani ya GDPR, zaidi zenyi kuhusu matiaji fulani:

  • Kuingiya mu habari binafsi zako;
  • Rekebisha (Correction) ya habari binafsi zenyi tuko nazo
  • Kuvuta habari binafsi zako;
  • Kuzuwiyakutumikisha habari zako za unafsi;
  • Kupatiya habari zako zabinafsi mutu ao shirika fulani; ao
  • Kukatala habari binafsi zako ziwekwe ukipinga faida inayostahili ya IRC (ao faida ya watu wa inje) kuitumikisha na kuna kitu kukuhusu weye kama mutu yenyi kutuma unakatala habari iwekwe kama hivyo.

Tutaweka habari zako na tutazitumikisha ginsi tulisema mu hati ya upekee. Tunawaza kama IRC ina faida inayostahili kwa kupata na kuweka habari zenyu. IRC inaendaka saidiya batu benyi kuteseka ya kupita kipimo mu duniya na inasaidiya batu benyi maisha imeharibika ju ya vita na watu wenyi kuwa kwa hatari ya kufa nyuma ya msiba mkuu (desastre), ili baweze ponyoka kifo,  na tena maisha yabo irudiye mu mikono yabo na kufatililiya lengo hizo haipinge haki zako. Na hiyo inaturuhusu kuwa ndani ya sheriya wakati tunatumikisha habari zako za binafsi, tukiheshimu mipaka zilizoshimikwa na sheriya.

Hiyi website inatangazwa mu Amerika na inaheshimu sheriya za Amerika. Kamili, sheriya za New York njo zita ongoza hiyi hati ya Pekee hata ukiwa fasi yoyote unapo ishi. Ndiyo maana umeitika sasa kama kukiwa mashtaki kuhusu Hati ya Pekee ao uwezo wako wakuingiya na kutumikisha website ni mahakama (trinunaux) za New York tu njo zitatuamuwa. 

Ikiwa uko mu inchi fulani inje ya Amerika na unaamuwa kutupatiya habari zako, ni kusema umeitika kama tunaweza tumikisha ya kawaida hizo habari kama ginsi Hati ya Upekee inapanga na unaitika kama tunawezatuma habari hizo, na/ao tunaweza ziweka mu Amerika. IRC hawezi shtakiwa hata kidigo wakati batu balipata habari za watu waliyotumikisha website na banazitumikisha mubaya. Tunakujulisha kama haulazimishwe kupatiya IRC habari zako za binafsi kama haupendi.

Linki ku ma sites za batu ba inje

Website yetu inaweza kuruhusu ku ingiya mu websites zingine, njo upate misaada na bifaa fulani. Hiyo Hati ya Upekee inaongoza tu Rescue.org.  Hiyi Hati ya Upekee haiongoze ma sites za inje. IRC habebe mzigo wa namna site zingine zinaongozwa kuhusu upekee ao mzigo wa bitu byenyi kuwa ndani ya sites hizo, hata kama jina yetu na logo yetu inaonekana ku écran yabo.  Tunakushahuriya uchunguze kwanza Hati za Upekee ya ma sites hizo mbele utumikishe msaada yabo fulani ao programmes zabo zenyi banatowa.

Unafsi (Upekee) wa watoto

IRC inawaza kama mipango zote zinapashwa chukuliwa kwa kukinga batoto ku internet na IRC haiombi watoto wa myaka 13 na chini habari zabo. Benyi kuingiya ku site yetu na biko na myaka 13 na chini banapashwa uliza bazazi yabo ao bachungaji yabo bakuwe nabo wakati banatumikisha Rescue.org na habapashwi patiya IRC habari binafsi (upekee) zabo zenyi zinaweza tuma ba naba tambuwa.

Mabadiriko ku Hati ya Unafsi (Upekee)

IRC inaweza badirisha hiyi Hati ya Unafsi (Upekee) mara na mara bila kujulisha batu mbele. Njo maana tunakuomba ukuwe unachunguza mara na mara kama hakuna mabadiriko kwa hiyi Hati ya Unafsi (Pekee). Mabadiriko ilifanyika ya mwisho kwa hiyi Hati ya Unafsi tarehe 21 mwezi wa tano, 2018.

Ikiwa uko na maulizo fulani kuhusu Hati ya Unafsi hiyi, tunakuomba uite COResourceExchange@Rescue.org.

Wakati unatumikisha website ya IRC ni kusema unaiitka hiyi Hati ya Unafsi. Na ukiendeleya kutmikisha website nyuma ya mabadiriko fulani ndani ya Hati ya Unafsi ni kusema umeitika hiyo mabadiriko.

Alakini, hau lazimishwe kutowa habari zako za upekee kwa IRC kama haupendi. Ikiwa haujisikiye unaaminiya namna IRC inatumikisha habari zako za upekee, unaweza amuwa kutoka ndani ya hati hiyo na unaweza chaguwa kusito tumikisha services na pages za website zenyi kuomba habari za Upekee (information privée).

Yote yenyi kuwa ndani ya website imejengwa kupitiya patano kati ya Bureau ya Wakaaji, Wakimbizi na Wageni, Département d’Etat ya Amerika, alakini siyo kusema kama kawaida hiyo njo uongozi wa agence hiyo, na hakuna uhakikisho kama serkali ya sirikisho (gouvernement fédéral) inapashwa iitika.