Interview ya uchunguzi

Mara unapokubaliwa kwa réinstallation Marekani utaitwa kwakuzuriya kwa interview ya uchunguzi na Centre de Support pour la Réinstallation ao RSC la karibu la kwako. Serkali ya Marekani inatowa msaada ya kipesa kwa mashirika isiyo ya Kiserikali zinazo tumika na RSC. Jifunze zaidi kuhusu Mahojiano ya maandalizi  hapa chini.

Prescreening Interview

Chagua muundo wa jinsi ambavyo ungependa kupata kwenye ukurasa huu. Unaweza kutazama video, kupakua hati ya maelezo au kusikiliza podikasti. Kila chaguo linatoa maelezo sawa.  

Interview ya uchunguzi

Assistant Social wa RSC atachunguza vitambulisho vyako na kuhunda dossier kwa hajili yako (na jamaa yako ikiwa mumetowa hombi pamoja). Atakuhuliza maswali muhimu kuhusu namna gani, na kwa sababu gani ume kimbiya inchi yako ya asili, na ataweka pamoja maelezo ya maisha yako ambao ni muhimu kwa ajili ya uchunguzi wa usalama mwanzoni. Ata kuhuliza piya utowe maelezo kuhusu maisha ya wengi, ata kama amuko pamoja. Mufanyakazi mumoja wa RSC ata kuchukuwa piya picha kwa muda wa mazungumuzo uwo.

Kisha Interview ya uchunguzi ya ku chaguliwa, maelezo yako yatatumwa kwa shirika zengine za ki serkali ya Marekani kwa uchunguzi wa usalama. Izo shirika zita chunguza ikiwa maelezo ambao umetowa ili kuhakikisha ya kuwa ni kweli na sahii. Mara nyingine, kukubali kwa autorisation sécuritaire inaweza ku chukuwa miezi  na kwa wakati fulani, aiwezi kurusiwa na serkali ya Marekani.

Prescreening Interview
Prescreening Interview

Swali Zinazo Ulizwa Mara Nyingi

Kuja kwa interview yako kabla ya kuchaguliwa na vi kartasi vyako vyote vya utambulisho ambazo unakuwa nazo kwa ajili yako na kila mwana memba wa jamaa kwa kesi yako. Kama vile mukimbizi, vikartasi vyako vingi vya kibinafsi vinaweza kuwa vilipoteya ama kuharibika kitu ambakyo kinaeleweka. Assistant social wako wa ujamihi ata kujulisha ikiwa maelezo mengi ni muhimu. Una takiwa kuleta ya sili na vikartasi vyote unavyo kuwa na vyo; ikiwa auna za kweli za kwanza, unatakiwa kuleta  vi kartasi vyote unazo kuwa na vyo.

Ona rohosa za vikartasi ambazo zina weza kukusaidiya muda wa Interview ya uchunguzi kuchaguliwa. Ikiwa una kuwa nazo, unatakiwa kuleta  za kwanza ao zilizo zidishwa pamoja na wewe kwa mupango wa kuhonana:

 • Sertifiketi / kitambulisho / ao ki kartasi kya kuandikishwa kya wakimbizi wa UNHCR 
 • Passport ao vikartasi vya safari (pamoja na yile ambakyo kina pita wakati)
 • Kitambulishwo kya inchi
 • Sertifiketi kya urahiya
 • Carte d’identité temporaire kya wagenyi
 • Sertifiketi kya kuzaliwa
 • Vikartasi vya ndowa
 • Vikartasi vya kuhachana kya ndowa
 • Vikartasi vya kutunza watoto
 • Vikartasi vya ku kubali watoto
 • Sertifiketi kya kifwo, ikiwa ni ya muhimu kwa hombi kuhusu mateso
 • Vitambulisho vya dini (ubatismo, ndowa, sertifiketi ya muda kya ndowa, kifwo)
 • Vikartasi vya kazi, ikiwa ni muhimu kwa hombi ya ukimbizi.
 • Vikartasi ao sheti za elimu 
 • Vikartasi vya matibabu vya muhimu (dawa zilizo andikwa)
 • Vikartasi vya matibabo pamoja na tarehe ya muisho ikikuwa ni ujauzito
 • Baruwa ya vitisho
 • Baruwa ya kwalikwa na polisi ama jeshi, kartasi ya sheriya kwa jili ya makosa ambao una shitakiwa ama una okimiya popote  ulimwenguni
 • Vilivyo weka azarani kwa media kuhusu kesi yako (ikiwa ni taharifa ya habari ama ujumbe kwenye mutandao ambao niya muhimu)
 • Kitabu la jeshi na vikartasi vingine kama vile kitambulisho, sertifiketi, kujiojesha kijeshi, ao ruhusa yaku peleka sila
 • Sertifiketi ya musalaba mwekundu (ikiwa ume andikwa kama mufungwa wa vita)
 • Baruwa zakutumwa, ikiwa ina stahili kwa hombi yako
 • Jina, anuani, numba ya simu (ya ma rafiki na wazazi wanaoishi tayari Marekani)

Wakati utafika kwa RSC ao kwa nafasi ya interview, utapita kwa uchunguzi ya usalama kwa iyo chombo (inayo angaliya vyuma) na unatakiwa ku acha vyombo vyote, ata na simu kwa nafasi salama kwa muda utakayo piticha kwenye RSC.

Una weza ngoja muda mwingi kwenye RSC, ao kwa nafasi ya Interview ya kupokelewa.  Wafanyakazi wa RSC wata fanya wakati ule uwe bora iwezekanavyo, lakini uvumilivu wako kuta tufuraisha. Ikiwa una maswali ao pendekezo wakati una ngoja, tafazali uyi julisha kwa wafanya kazi wa RSC ao kwa mulinzi wa usalama kwa chumba chaku ngojeya.

Watoto wako awawezi kuachwa bila ulienzi kwa wakati wote. Tafazali ulete chakula kwajili ya watoto wako, nguwo zakubadirisha (ikiwa ni muhimu), na vitu vyaku chezecha ao vinginevyo kwaku wa tuliza.

Siku ya interview ya uchunguzi, mumoja wa wafanyakazi wa RSC, ata chukuwa picha yako, urefu na unene. Mu fanayakazi mumoja wa USCIS ata chukuwa alama ya vidole vya kila muombaji wa miaka 14 na zaidi. Ile ina waza pitikana iyo siku ya Interview ya uchunguzi yaku chaguliwa ao siku ya interview yako na USCIS.

Uta sindikizwa toka chumba cha kungojeya hadi nafasi ya interview na mutafsiri ao mufanyakazi wa RSC. Unatakiwa ku juwa yakuwa watafsiri walitolewa amri yakuto kuzungumuza na wewe kuhusu kesi yako.  Julisha tafazali ombi zako zote kwa musaidizi waki jamii. Wa assistants sociaux wa navaa kadi ya utambulisho wa RSC ili upate kuwa gunduwa kwa uraisi.

Uta ojiyana na mumoja wa assistant social aliye funzwa vizuri na RSC. Na ana takiwa kukuuliza maswali mengi. Jibu zako zita julishwa kwa USCIS kwajili yaku zichunguza ili upate kuitika kwa mupango réinstallation Marekani. Tuna elewa yakuwa maswali fulani yana weza kuwa ngumu kwako kujibu. Tuna furaishwa na subira yako kwa mwendo uhu.

Mara ukisha maliza interview na ukisha ruhusiwa kwenda na assistant social, una kuwa ruhu kutoka kwenye RSC ao kwa nafasi ya interview.

Tafazali andaa myezi nyingi kati ya interview yako ya kabla yaku kuchaguliwa na assistant social wako waki jamii wa RSC na interview ya USCIS. Kujitowa kwako akuta sahabuika ao kupoteya.

Ikiwa ni wakati wa interview yako USCIS, RSC itakujulisha. Kwa muda uho,  ni muhimu sana kubaki katika mawasiliyano na RSC kwajili ya mabadiriko yoyote kwa kesi yako, kama vile kuzaliwa kwa mtoto, kufwa kwa mwana memba wa jamaa yako, ndowa ya mwana memba moja wa jamaa yako,  ao mabadiriko ya anuwani.

Ready to test your knowledge?

Education Settle in app

Download the Settle In App

Get unlimited access to hundreds of lessons designed for all learners

Apple Store icon
Get it on Google Play store
Settle In App

Test your Knowledge

With short videos and interactive lessons, you can learn about a wide range of pre- and post-arrival resettlement topics like traveling to the U.S., housing, and looking for a job.