အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ရႈပ္ေထြးၿပီး အစတြင္ နားလည္ရန္ခက္ပါသည္။ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ဝန္ထမ္းက သင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေပးႏိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

သင္၏ ကနဦး က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ

သင္၏ ပထမဆုံး က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈသည္ အေမရိကန္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သင္ပထမဆုံး ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက ထိုစစ္ေဆးမႈကို သင္ေရာက္ရွိၿပီးမၾကာခင္ စီစဥ္ေပးပါမည္။ စစ္ေဆးမႈတြင္ သင္၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္စြမ္း စသည့္ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရးအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြပါလိမ့္မည္။ ထိုစစ္ေဆးမႈအတြင္း သင့္သားသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံရႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ားျပည္သူေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ေသာ ကေလးအားလုံးသည္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးထားေသာ အေထာက္အထား ျပရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

Violeta Sr. and Violeta Jr. enjoy a pause from work at the local healthcare facility in San Jose, CA where they are employed as hearthcare professional.
CORE_Emergency Services_V4

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူ အခ်ိဳ႕မွာ-

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနမ်ားက ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးၿပီး အဆုတ္တီဘီေရာဂါ ရွာေဖြ၊ ကုသမႈ အပါအဝင္ အျခားေသာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကမ္းလွမ္းပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ေရာဂါမျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက အခမဲ့ျဖစ္ႏိုင္သလို အလြန္အကုန္အက်မ်ားႏိုင္ပါသည္။ ရက္ခ်ိန္းယူရန္ လိုအပ္ေလ့ရွိပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားက အေျခခံ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေဆးခန္းမ်ားတြင္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ကုသမႈႏွင့္ မ်က္စိစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ အခ်ိဳ႕ေဆးခန္းမ်ားက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ HIV/AIDS ေရာဂါရွိသူမ်ားကဲ့သို႔ သီးသန႔္လူနာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကုသပါသည္။ ေဆးခန္းမ်ားက ပုဂၢလိက အာမခံႏွင့္ Medicaid (ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ အာမခံ) ကိုလည္း လက္ခံၿပီး ေဆးခန္းမ်ားစြာက လူနာ၏ ေပးေခ်ႏိုင္စြမ္းေပၚမူတည္ကာ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံပါသည္။

ပုဂၢလိကဆရာဝန္မ်ားက အေထြေထြေရာဂါကု သို႔မဟုတ္ အထူးကု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား အပါအဝင္ အေထြေထြ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးအပ္ပါသည္။ အထူးကုဆရာဝန္မ်ားက ေဆးပညာနယ္ပယ္ တစ္ခုတြင္ ကုသမႈေပးပါသည္။ အခ်ိဳ႕အထူးကု မ်ားက အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္မ်ားကဲ့သို႔ လူအုပ္စုအခ်ိဳ႕ကို ကုသပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ႏွလုံး၊ မ်က္စိ၊ ေျခေထာက္စသည့္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ စနစ္တစ္ခုကို အထူးကုသမႈ ေပးပါသည္။ ပုဂၢလိကဆရာဝန္ႏွင့္ျပရန္ ရက္ခ်ိန္းယူဖို႔ လိုပါသည္။ ပုဂၢလိက ဆရာဝန္ႏွင့္ မျပမီ ကုသမႈအတြက္ သင္ေပးေခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သင့္မွာအာမခံရွိေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔ လိုအပ္ေလ့ရွိပါသည္။

ေဆး႐ုံမ်ားမွာ ေရာဂါရွာေဖြမႈ၊ ခြဲစိတ္မႈလိုအပ္ေသာ သီးျခားေရာဂါမ်ား ရွိသည့္လူနာမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ သင့္ဆရာဝန္က သင့္အား ေဆး႐ုံသို႔လႊဲေပးႏိုင္သလို အေရးေပၚခန္းတြင္ သြားျပၿပီးေနာက္ ေဆး႐ုံတက္ရႏိုင္ပါသည္။ ေဆး႐ုံတြင္ ကုသမႈသည္ ေစ်းႀကီးၿပီး ေဆး႐ုံမတက္ခင္ သင္က ကုသမႈအတြက္ သင္ေပးေခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ သင့္မွာအာမခံရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သင္ေပးေခ်ရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေဆး႐ုံမ်ားရွိ အေရးေပၚခန္းမ်ားက လက္မခံျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္၍မရပါ။

အေရးေပၚခန္းမ်ားသည္ ႐ုတ္တရက္ ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးေပၚခန္းသြားျပရန္ ရက္ခ်ိန္း ယူစရာမလိုပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အလုပ္မ်ားေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ သင္ေရာဂါ မျပင္းထန္ပါက အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေစာင့္ဆိုင္းရႏိုင္ပါသည္။ အေရးေပၚခန္းမ်ားတြင္ ကုသမႈသည္ အလြန္ ေစ်းႀကီးပါသည္။ သင့္ေရာဂါ အေရးေပၚမဟုတ္ပါက ေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္ေဆးခန္းတြင္ ရက္ခ်ိန္းယူသင့္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ အေရးေပၚကုသေရး ေဆးခန္းမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုေဆးခန္းမ်ားမွာ သင့္တြင္ခ်က္ခ်င္းကုသရမည့္ ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရွိထားေသာ္လည္း အေရးေပၚခန္းသို႔ သြားရေလာက္ေအာင္ မဆိုး႐ြားေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ရက္ခ်ိန္းယူရန္ မလိုအပ္ပါ။

သင့္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေရးႀကီးေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။ စကားျပန္ ေခၚယူခြင့္ ရွိသလို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိပိုင္ခြင့္လည္း ရွိပါသည္။ ရက္ခ်ိန္းယူေသာအခါ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚကုသမႈအတြက္ လာေရာက္ေသာအခါ စကားျပန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆး႐ုံ သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းမွ ဝန္ထမ္းကို ေျပာျပပါ။ သင္ႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူအၾကား ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမွန္သမွ်ကို ဥပေဒအရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိပါသည္။ သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူက သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ သင့္မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ သင့္အလုပ္ရွင္အား ေျပာျပ၍မရပါ။

CORE_Emergency Services

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္တို႔၏ အယူအဆမ်ား

အေမရိကန္လူမ်ိဳး အမ်ားစုသည္ ေရာဂါတစ္ခုခု ရွိေနပါက ပိုဆိုးမလာခင္ သိရွိႏိုင္ေအာင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ ဆရာဝန္ထံသို႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သြားျပပါသည္။ သူတို႔၏ သြားမ်ား ျပႆနာ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သြားမ်ားကို သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ သြားဆရာဝန္ထံသို႔ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္သြားျပပါသည္။ သန႔္ရွင္းမႈရွိျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ အာဟာရ၊ အားကစားႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ အိပ္စက္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ေရာဂါအမ်ားအျပားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားက ယုံၾကည္ပါသည္။

သန႔္ရွင္းမႈႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရး

အေမရိကန္လူမ်ိဳး အမ်ားစုက ေန႔တိုင္း ေရခ်ိဳးျခင္းသည္။ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ သြားတိုက္သည္။ မၾကာခဏ ေခါင္းေလွ်ာ္သည္။ အနံ႔ ေပ်ာက္ေဆး တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ သုံးသည္။ မၾကာခဏ အဝတ္ေလွ်ာ္ ၾကပါသည္။ လူတို႔ သန႔္ရွင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္၊ အနံ႔အသက္ႏွင့္ ေခြၽးမထြက္ေအာင္ တားဆီးေပးေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စတိုးဆိုင္ မ်ားတြင္ ေရာင္းပါသည္။ အလုပ္ရရွိၿပီး တည္ၿမဲရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရးက အေရးႀကီးပါသည္။

သင့္ေတာ္ေသာ အာဟာရ

သင့္ေတာ္ေသာ အာဟာရဆိုသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေစမည့္ သင့္ေတာ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားသုံးျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ မၾကာခဏ အမ်ားအျပား စားသုံးပါက ေရာဂါဘယႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္လည္း ဆိုလိုပါသည္။ အဆိုပါ အစားအေသာက္မ်ားထဲတြင္ သၾကား၊ ဆား သို႔မဟုတ္ အဆီမ်ားေသာ (ဥပမာ၊ ေၾကာ္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ သၾကားလုံးႏွင့္ ဆိုဒါ) အစားအေသာက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

စိတ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကိုယ္က်န္းမာေရးလိုပင္ စိတ္က်န္းမာေရးက အေရးႀကီးသည္ဟု အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားက ယုံၾကည္ပါသည္။ စိတ္က်န္းမာေရး ဆိုသည္မွာ ဘဝတြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ရင္း သင္ခံစား၊ သိျမင္၊ ျပဳမူပုံတို႔ကို ဆိုလိုသည္။ ထို႔ျပင္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေျဖရွင္းပုံကိုလည္း ဆိုလိုပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုရာတြင္ လိုအပ္လွ်င္ စိတ္က်န္းမာေရး ပညာရွင္က ကုသမႈလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဘဝသည္ ၾကမ္းတမ္းၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား သင္မေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း အၿမဲခံစား ေနရပါက စိတ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသင့္ပါသည္။ သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေပးႏိုင္ၿပီး သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပး ပါလိမ့္မည္။

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား-

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အစိုးရမွေပးေဆာင္ေသာ ကနဦးက်န္းမာေရးအာမခံ အမ်ိုးအစားအခ်ိဳ႕ကို ရရွိၾကသည္။ အက်ဳံးဝင္မႈသည္ တည္ေနရာႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ ကြဲျပားသည္။
ဤက်န္းမာေရးအာမခံျဖင့္ သင့္အေရးႀကီးေသာ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္အားလုံးကိုေပးေခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း သြား၊ မ်က္စိစသည့္ ကုသမႈမ်ား မပါဝင္ႏိုင္ပါ။ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးအာမခံ ရယူႏိုင္ရန္ အတြက္ သင္ေရာက္ရွိၿပီးမၾကာခင္အလုပ္ရွာရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ သင့္မွာ မသန္စြမ္းမႈရွိၿပီး အသက္
၆၅ ႏွစ္အထက္ ျဖစ္ပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက သင့္အားကုန္က်စရိတ္မရွိေစဘဲ က်န္းမာေရးအာမခံ ထားရွိေပးပါမည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒမ်ားက မသန္စြမ္းမႈ ရွိသူမ်ားကို ကူညီ၊ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ မသန္စြမ္းမႈ ရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ရယူႏိုင္ေအာင္ သင့္ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ေအဂ်င္စီက ကူညီပါလိမ့္မည္။ မသန္စြမ္းမႈရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကို ရရွိႏိုင္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားက ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ထိုခံစားခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

သင့္အသိပညာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ အသင့္ပဲလား။

သြားလာရင္းႏွင့္ သင္ယူပါ

Settle In အက္ပ္ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ပံ့ပုိးေပးမယ့္ အေဖၚပါ။ ေပ်ာ္စရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝကုိ ေလ့လာရင္း သင့္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ရယူပါ။

ေလ့လာရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းမ်ား

တံု႔ျပန္ေလ့လာယူရႏုိင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားျဖင့္ အစဥ္ပဲ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္မွာပါ။ Settle In က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေရးကုိ သင္ယူရတာ ေပ်ာ္စရာႀကီး လုပ္ေပးမွာပါ။ ကုိယ့္အရွိန္ျဖင့္ သင္ယူပါ – ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က လမ္းၫႊန္ေေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။