ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္၀တၱရားမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္သူအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားသည္။ သင္သည္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာၿပီး လိုက္နာရမည္။ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္  ျဖစ္လာႏိုင္သည္မ်ားကို သင္ သိထားရမည္။ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး သင္၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန အေပၚ ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ကိုပင္ ခံရႏိုင္သည္။

ဤစာမ်က္ႏွာရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာရန္ ပုံစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္  ဗြီဒီယို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အခ်က္အလက္စာ႐ြက္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲႏိုင္ျခင္း Podcast ကို နားေထာင္ျခင္းတို့ ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတိုင္း  အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မွာ အတူတူ ျဖစ္သည္။

 

သိရွိသင့္သည့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးေလးခုမွာ-

  1. ၁။ သင့္ထံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူမ်ားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္။
  2. ၂။ သင့္ထံတြင္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ မည္သူကမွ် သင္၏ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ လိင္ႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးဇာတိကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သင့္အား အလုပ္ကို ျငင္းပယ္ခြင့္ မရွိပါ။
  3. ၃။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား အားလုံးတို႔သည္ လုံၿခဳံစြာ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မွ အကာအကြယ္ ရပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
  4. ၄။ သင္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံလွ်င္ သင့္တြင္ တရားစြဲဆိုခြင့္ ရွိသည္။ ျပစ္မႈကို တိုင္ၾကားရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ အေရးေပၚကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္လွ်င္ 911 ကို ဖုန္းေခၚပါ။
judge mallet
courtroom-898931_1280

လိုက္နာရမည့္ အေျခခံ တာဝန္ဝတၱရား ေလးခုမွာ-

  1. ၁။ မိသားစုဝင္မ်ား အပါအဝင္ တစ္စုံတစ္ဦးကို ထိခိုက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ နာက်င္ေစျခင္းသည္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိခိုက္ေစမႈထဲတြင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ ႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ ပါဝင္သည္။
  2. ၂၊ လူတစ္ေယာက္ကို ၎၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး အဓမၼ ေစခိုင္းျခင္းသည္ ဥေပဒမဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မည္သူကမွ် သင့္အား အဓမၼ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားေစျခင္း  သို႔မဟုတ္ လစာမေပးဘဲ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း ျပဳလုပ္၍ မရပါ။
  3. ၃။ ကေလးမ်ားကို ႏွိပ္စက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အ႐ြယ္ေရာက္သူ၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈမရွိဘဲ ကေလးမ်ားကို ထားျခင္းတို႔သည္ ဥေပဒမဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
  4. ၄။ ဘိန္းျဖဴ ႏွင့္ ကိုကင္း ကဲ့သို႔ေသာ မူးယစ္ေဆးမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သုံးစြဲျခင္းသည္ ဥေပဒမဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
us-supreme-court-building-2225765_1280

သိရွိထားရမည့္ ေနာက္အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒ ႏွစ္ခု-

  1. ၁။ အရက္ကို ဝယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေသာက္သုံးရန္ သင္သည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ရွိရပါမည္။
  2. ၂။ ကားေမာင္းႏွင္ရန္ သင္သည္ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ ရွိရပါမည္။

သင္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေလ့လာထားရပါမည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ လိုင္စင္မရွိဘဲ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ အမဲလိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ပါဝင္သည္။

သတိရေနရန္- အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဥပေဒ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ သင္က ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ ဥပေဒကို သိမထားမႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းကို ေရွာင္လႊဲ၍ မရပါ။

သင့္အသိပညာကုိ စမ္းသပ္ဖုိ႔ အသင့္ပဲလား။

သြားလာရင္းႏွင့္ သင္ယူပါ

Settle In အက္ပ္ဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ ပံ့ပုိးေပးမယ့္ အေဖၚပါ။ ေပ်ာ္စရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ဘဝကုိ ေလ့လာရင္း သင့္အတြက္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ရယူပါ။

ေလ့လာရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းမ်ား

တံု႔ျပန္ေလ့လာယူရႏုိင္တဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားျဖင့္ အစဥ္ပဲ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္မွာပါ။ Settle In က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေရးကုိ သင္ယူရတာ ေပ်ာ္စရာႀကီး လုပ္ေပးမွာပါ။ ကုိယ့္အရွိန္ျဖင့္ သင္ယူပါ – ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔က လမ္းၫႊန္ေေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။